NIET SCHUL­DIG AAN MOORD OP ACHE­LAAR

BRIT­SE VROUW DIE ACHE­LAAR (29) MET ZOUT­ZUUR OVER­GOOT, NIET SCHUL­DIG BE­VON­DEN AAN MOORD

Het Belang van Limburg - - VOORZIJDE PAGINA - Tho­mas JANSEN

BRIS­TOL - Op haar pro­ces in Bris­tol is Ber­li­nah Wal­la­ce (foto, 48) gis­te­ren niet schul­dig be­von­den aan moord op haar ex Mark Van Don­gen (in­zet, 29) uit Achel. In 2015 over­goot ze hem met zout­zuur en hij zou ui­t­ein­de­lijk eu­tha­na­sie ple­gen. Wel wacht haar een zwa­re straf we­gens “het be­wust gooi­en van een bij­ten­de vloei­stof ”.

BRIS­TOL - Ber­li­nah Wal­la­ce, de 48-ja­ri­ge vrouw die in sep­tem­ber 2015 haar Achel­se ex Mark Van Don­gen (29) met zout­zuur over­goot, is niet schul­dig aan moord of dood­slag. Dat heeft de volks­ju­ry van de rechtbank in Bris­tol gis­te­ren be­slist. Dat de Ache­laar eu­tha­na­sie pleeg­de en dus niet recht­streeks stierf door de aan­val, gaf de door­slag. Woens­dag wacht Wal­la­ce wel een zwa­re straf we­gens ‘het be­wust gooi­en van een bij­ten­de vloei­stof.’ “Dit is een heel zwa­re te­gen­val­ler, die ik to­taal niet ver­wacht had”, re­a­geert Kees Van Don­gen, de va­der van het slacht­of­fer.

Eerst even drie jaar te­rug in de tijd. Na een re­la­tie van vijf jaar komt het in au­gus­tus 2015 tot een breuk tus­sen Mark Van Don­gen (29) en de Brit­se Ber­li­nah Wal­la­ce, die sa­men leef­den in Bris­tol. Mark was daar af­ge­stu­deerd als bur­ger­lijk in­ge­ni­eur en bleef er na­dien wo­nen en wer­ken. Wal­la­ce kan die breuk maar moei­lijk ver­krop­pen. Als ze ver­neemt dat haar ex een nieu­we vrien­din heeft, be­stelt ze die­zelf­de dag nog on­li­ne een fles zout­zuur. In de we­ken daar­na leest ze meer dan 80 ar­ti­kels over de ge­vol­gen van bij­ten­de stof­fen op een men­se­lijk li­chaam. In de nacht van 23 sep­tem­ber 2015 zet ze haar plan­nen om in da­den. Ter­wijl haar ex in bed ligt, gooit ze een glas zout­zuur over hem leeg. “Als ik je niet kan heb­ben, dan nie­mand”, roept ze nog. Van Don­gen, ge­kleed in en­kel een boxers­hort, loopt schreeu­wend naar bui­ten. Daar wordt hij op­ge­van­gen door zijn bu­ren, die de hulp­dien­sten bel­len. Wal­la­ce blijft in het ap­par­te­ment en belt 25 mi­nu­ten lang met een vriend.

Eu­tha­na­sie

De op dat mo­ment 28-ja­ri­ge Ache­laar ver­liest door het bij­ten­de zuur een oog, een oor en een been. Hij is zwaar ver­brand over zijn he­le li­chaam en om­dat zijn spie­ren gro­ten­deels weg­ge­vre­ten zijn, kan hij nau­we­lijks nog be­we­gen. Na een lij­dens­weg van veer­tien maan­den wordt hij ui­t­ein­de­lijk via een pri­va­te am­bu­lan­ce­dienst over­ge­bracht naar het Ma­ri­a­zie­ken­huis in Over­pelt.

Ui­ter­aard had ik ge­hoopt op de clas­si­fi­ca­tie van moord. Nu zal ze de twee­de zwaarst mo­ge­lij­ke straf krij­gen. Ik kan al­leen maar ho­pen dat die heel zwaar wordt.

Kees VAN DON­GEN, va­der van slacht­of­fer

Be­schul­dig­de wacht wel nog zwa­re straf we­gens ‘be­wust gooi­en met bij­ten­de vloei­stof’

Daar pleegt hij op 2 ja­nu­a­ri 2017 eu­tha­na­sie, om­dat het lij­den on­draag­lijk werd. Daar­bij werd de cor­rec­te eu­tha­na­sie­pro­ce­du­re vol­gens de Bel­gi­sche wet­ge­ving ge­volgd. “Mark kreeg nog een long­ont­ste­king en zag enorm af ”, zegt va­der Kees. “Hij had ook voort­du­rend jeuk, maar kon zich­zelf niet hel­pen. Door de fy­sie­ke en men­ta­le pijn zag hij geen an­de­re uit­weg meer.”

Na de dood van Mark wordt de be­schul­di­ging aan het adres van Wal­la­ce bij­ge­steld van ‘fol­te­ring’ naar ‘moord’. “Mark kon niet ver­der le­ven in die om­stan­dig­he­den”, zei Adam Vai­ti­lingam, de ad­vo­caat van de fa­mi­lie van het slacht­of­fer. “Daar­om is ze schul­dig aan moord.” Dat greep haar ad­vo­caat Ri­chard Smith flink aan in zijn slot­plei­dooi. “De per­soon die Mark Van Don­gen van het le­ven be­roofd heeft, is een niet na­der ge­noem­de dok­ter in Bel­gië”, klonk het. In Groot-Brit­tan­nië staat eu­tha­na­sie ge­lijk aan hulp bij zelf­do­ding.

Be­wust ge­gooid

De twaalf­kop­pi­ge volks­ju­ry lijkt die laat­ste re­de­ne­ring na twee da­gen van in­tern be­raad te vol­gen. Zij oor­deel­den gis­te­ren dat Wal­la­ce niet schul­dig is aan moord of dood­slag. Ze wordt wel ver­oor­deeld voor ‘het be­wust gooi­en van een bij­ten­de vloei­stof’. Vol­gens de rech­ter mag ze zich ver­wach­ten aan “een zwa­re straf ”. Hoe zwaar, zal woens­dag blij­ken.

De ju­ry er­kent dus wel dat Wal­la­ce de fei­ten be­wust ge­pleegd heeft. Haar ad­vo­caat had tij­dens het pro­ces nog be­weerd dat Wal­la­ce niet wist dat het glas ge­vuld was met zout­zuur, maar dat net Mark haar wil­de ver­moor­den. Daar gaat de ju­ry dus niet in mee. Op de web­si­te van de lo­ka­le po­li­tie in Bris­tol re­a­geert ook po­li­tie-in­spec­teur Paul Cat­ton voor het eerst op de zaak. “De­ze zaak was een van de meest hart­ver­scheu­ren­de in mijn car­ri­è­re als in­spec­teur”, klinkt het. “De im­pact die de­ze zaak ge­had heeft op Marks fa­mi­lie en vrien­den, is on­mo­ge­lijk in te beel­den. We ho­pen op­recht dat het ein­de van dit pro­ces hen toch helpt de­ze zaak af te ron­den.”

“Zwa­re te­gen­val­ler”

Va­der Kees Van Don­gen, die door de he­le zaak fi­nan­ci­eel aan de grond ge­raak­te en van Ha­montAchel naar Neer­pelt moest ver­hui­zen, re­a­geert zwaar te­leur­ge­steld op het ver­dict. “Dit is een heel zwa­re te­gen­val­ler”, zegt Kees. “Eén die ik eer­lijk ge­zegd niet had zien aan­ko­men. Ui­ter­aard had ik ge­hoopt op de clas­si­fi­ca­tie van moord, want die vrouw heeft het le­ven van mijn zoon ka­pot ge­maakt. Nu zal ze de twee­de zwaarst mo­ge­lij­ke straf krij­gen. Ik kan al­leen maar ho­pen dat het heel zwaar wordt.”

FOTO RR

Mark Van Don­gen.

FOTO HBVL

Ber­li­nah Wal­la­ce (48) over­goot haar Achel­se ex Mark Van Don­gen in sep­tem­ber 2015 met zout­zuur.

FOTO AS PO­LI­CE

Op de­ze foto’s uit het dos­sier zijn het be­smeur­de bed (l.) en de kan die het zout­zuur be­vat­te (r.), te zien.

FOTO AS PO­LI­CE

De­ze te­ke­ning met de ver­won­din­gen op het li­chaam van het slacht­of­fer werd tij­dens het pro­ces ge­toond.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.