Eu­re­gio pakt de cri­mi­na­li­teit aan over gren­zen heen

Bel­gië, Ne­der­land en Duits­land ver­ster­ken sa­men­wer­king

Het Belang van Limburg - - VOORZIJDE PAGINA - Nan­cy VAN­DE­BROEK

MAAS­TRICHT - Gis­te­ren heb­ben mi­nis­ter van Bin­nen­land­se Za­ken Jan Jam­bon (N-VA) en zijn twee col­le­ga’s uit Ne­der­land en Noor­drijn-West­fa­len het start­sein ge­ge­ven voor EURIAC. Dit nieu­we cen­trum bin­nen de eu­re­gio moet de ge­or­ga­ni­seer­de mis­daad meer ge­richt aan­pak­ken, over de lands­gren­zen heen.

Het nieu­we sa­men­wer­kings­ver­band EURIAC heet vol­uit Eu­re­gi­o­naal Ont­wik­kel- en Ex­per­ti­se­cen­trum en gaat in­for­ma­tie en werk­me­tho­des uit­wis­se­len om ge­meen­ten meer slag­kracht te be­zor­gen te­gen de cri­mi­na­li­teit.

Ben­des ma­ken mis­bruik van de ver­schil­len in wet­ge­ving in de ver­schil­len­de lan­den, waar­door zij hun ac­ti­vi­tei­ten ver­schui­ven. Het EURIAC moet ver­hin­de­ren dat de cri­mi­ne­le or­ga­ni­sa­ties in de grens­streek de lan­den te­gen el­kaar uit­spe­len. Van­daag buigt de mi­nis­ter­raad zich ook over een wets­ont­werp dat de be­voegd­he­den van ge­meen­ten en bur­ge­mees­ters uit­breidt. Zo kun­nen ze ver­gun­nin­gen wei­ge­ren aan ma­la­fi­de per­so­nen of groe­pen die via de re­gu­lie­re eco­no­mie (win­kels of ca­fés bij­voor­beeld) geld pro­be­ren wit te was­sen.

MAAS­TRICHT - Een nieuw cen­trum bin­nen de Eu­re­gio gaat de ge­or­ga­ni­seer­de mis­daad ge­rich­ter aan­pak­ken. Op dit mo­ment ma­ken cri­mi­ne­le ben­des im­mers mis­bruik van de ver­schil­len in re­gel­ge­ving in Ne­der­land, Bel­gië en Duits­land. Het Eu­re­gi­o­naal Ont­wik­kel- en Ex­per­ti­se­cen­trum (EURIEC) zal voort­aan in­for­ma­tie en werk­me­tho­des uit­wis­se­len om lo­ka­le be­stu­ren zo meer slag­kracht te bie­den. Van­daag buigt de mi­nis­ter­raad zich ook over een wets­ont­werp waar­mee lo­ka­le be­stu­ren cri­mi­ne­le or­ga­ni­sa­ties vroeg­tij­dig kun­nen ver­sto­ren, en zelfs kun­nen ver­hin­de­ren dat ze zich er­gens ves­ti­gen.

Bin­nen­land­mi­nis­ter Jan Jam­bon (N-VA) en zijn col­le­ga’s uit Ne­der­land en Noor­drijn-West­fa­len heb­ben gis­te­ren al­vast hun hand­te­ke­ning ge­zet on­der de in­ten­tie­ver­kla­ring voor de op­rich­ting van EURIEC. Dat ge­beur­de tij­dens een sym­po­si­um in Maas­tricht waar­op de Genk­se bur­ge­mees­ter Wim Dries (CD&V) gast­spre­ker was.

Genk speelt al meer dan vijf jaar een be­lang­rij­ke rol om naar Ne­der­lands mo­del de ge­or­ga­ni­seer­de mis­daad stok­ken in de wie­len te ste­ken. De Genk­se aan­pak vond ove­ri­gens een ver­volg met de op­rich­ting van een Lim­burgs ARIEC, of Ar­ron­dis­se­men­teel Re­gi­o­naal In­for­ma­tie- en Ex­per­ti­se­cen­trum. Het cen­trum zorgt er on­der meer voor dat in­for­ma­tie be­ter wordt uit­ge­wis­seld tus­sen ste­den en ge­meen­ten, vei­lig­heids­dien­sten en in­spec­tie­dien­sten, maar ook dat bur­ge­mees­ters hulp krij­gen bij het op­zet­ten van ge­coor­di­neer­de con­tro­le­ac­ties te­gen bij­voor­beeld win­kels en ho­re­ca­za­ken waar mo­ge­lijk cri­mi­neel geld wor­den wit­ge­was­sen. “Dat ge­fo­cust sa­men­wer­ken moet dus ook over de lands­gren­zen ge­beu­ren”, zegt mi­nis­ter Jam­bon. “Want an­ders ma­ken ben­des daar bin­nen de kort­ste ke­ren ge­na­de­loos mis­bruik van. En dan krijg je het zo­ge­naam­de wa­ter­bed­ef­fect. Duw je in Bel­gië, dan voel je de weer­slag in Duits­land of Ne­der­land. Het leidt er­toe dat cri­mi­ne­le ben­des mis­bruik ma­ken van ver­schil­len in de re­gel­ge­ving tus­sen de lan­den.”

Nog veel te le­ren

Jam­bon en zijn col­le­ga’s te­ken­den daar­om gis­te­ren een in­ten­tie­ver­kla­ring om op kor­te ter­mijn een EURIEC op te rich­ten. “Dat gaat er­voor zor­gen dat cri­mi­ne­le or­ga­ni­sa­ties die Bel­gië, Duits­land en Ne­der­land in de grens­streek te­gen el­kaar wil­len uit­spe­len, bot gaan van­gen.”

Het EURIEC moet con­cre­te on­der­steu­ning bie­den aan or­ga­ni­sa­ties die aan weers­zij­den van de grens aan de slag zijn, door hen sa­men te bren­gen en ju­ri­di­sche ex­per­ti­se te le­ve­ren. Ook moet het pro­ject nieu­we in­zich­ten en mo­ge­lij­ke op­los­sin­gen aan­le­ve­ren, net als aan­be­ve­lin­gen voor na­ti­o­na­le en in­ter­na­ti­o­na­le wet­ge­ving. “Op het vlak van wet­ge­ving heeft ons land nog veel bij te be­nen”, al­dus Wim Dries. “Wij staan nog niet op het­zelf­de ni­veau als dat van on­ze buur­lan­den.”

Meer macht voor de bur­ge­mees­ter

Toe­val of niet, maar van­daag buigt de mi­nis­ter­raad zich over een wets­ont­werp dat de be­voegd­he­den van lo­ka­le be­stu­ren en bur­ge­mees­ters re­gelt. En­ke­le ver­an­de­rin­gen die­nen zich aan.

➜ Lo­ka­le be­stu­ren krij­gen meer arm­slag, en zul­len ver­gun­nin­gen kun­nen wei­ge­ren aan ma­la­fi­de per­so­nen of groe­pe­rin­gen die pro­be­ren te in­fil­tre­ren in de re­gu­lie­re eco­no­mie door geld wit te was­sen

➜ Er ko­men be­stuur­lij­ke dwang­som­men in­dien een po­li­tie­maat­re­gel niet wordt na­ge­ko­men

➜ In­rich­tin­gen die ge­slo­ten wor­den, zul­len be­stuur­lijk ver­ze­geld kun­nen wor­den waar­door een slui­ting ef­fec­tief kan wor­den af­ge­dwon­gen Bin­nen het wets­ont­werp is ook de op­rich­ting van de ‘Di­rec­tie in­te­gri­teits­be­oor­de­ling voor open­ba­re be­stu­ren’ (DIOP) op­ge­no­men. Die in­stan­tie zal on­af­han­ke­lijk ope­re­ren en krijgt toe­gang tot per­soons­ge­ge­vens uit open­ba­re re­gis­ters, en uit jus­ti­ti­ë­le en po­li­ti­o­ne­le da­ta­ban­ken zo­als bij­voor­beeld het straf­re­gis­ter en fis­ca­le da­ta­ban­ken. DIOP kan zo bij­voor­beeld de cri­mi­ne­le en fis­ca­le ge­ge­vens chec­ken van een mas­sa­ge­sa­lon dat een ver­gun­ning aan­vraagt. Als dat mas­sa­ge­sa­lon dan blijkt te fun­ge­ren als wit­was­ve­hi­kel kan DIOP een ne­ga­tief ad­vies ge­ven, en kan het lo­ka­le be­stuur de zaak we­ren uit de ge­meen­te. “Als de mi­nis­ter­raad dit wets­ont­werp ef­fec­tief goed­keurt, is dat een erg be­lang­rij­ke stap”, zegt Dries. “Op die ma­nier kun­nen we als stad cri­mi­ne­le or­ga­ni­sa­ties snel­ler en be­ter aan­pak­ken.”

FOTO ANP

Jan Jam­bon en de Ne­der­land­se mi­nis­ter van Jus­ti­tie en Vei­lig­heid Fer­di­nand Grap­per­haus (mid­den).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.