Een be­drijf kwijt

Het Belang van Limburg - - NIEUWS - Door Do­mi­niek Claes

“Lim­burg is weer een be­drijf kwijt.” Die uit­spraak heb ik gis­te­ren meer­maals moe­ten ho­ren. Want na bouw­groep Kum­pen, dat voort­aan he­le­maal in han­den is van de Me­chel­se fa­mi­li­a­le groep Wil­le­men, ver­an­dert nu ook Vas­co van ei­ge­naar. Vas­co nog wel, het be­drijf van Jos Vaes­sen, één van Lim­burgs groot­ste cap­tains of in­du­stry. Voor de pe­ti­te his­toi­re: Jos Vaes­sen had zijn oog­ap­pel in 1998 al eens ver­kocht aan de Ame­ri­kaan­se mul­ti­na­ti­o­nal Mas­co. Tien jaar la­ter kocht hij de be­drij­ven­groep te­rug voor 100 mil­joen eu­ro. Dat was min­der dan Vaes­sen er eer­der voor ge­kre­gen had. Toch wa­ren ook de Ame­ri­ka­nen ge­luk­kig, want dank­zij de hy­per­zwak­ke dol­lar­koers toen, kon­den de Ame­ri­ka­nen 155 mil­joen dol­lar op de re­ke­ning bij­schrij­ven. Ook zij maak­ten daar­mee winst. En op die ma­nier kwam de groep Vas­co weer in han­den van zijn op­rich­ter. Voor­al in 2010 en 2011 heeft de groep Vas­co het moei­lijk ge­had en drong een her­struc­tu­re­ring en koers­wij­zi­ging zich op. Moe­ten we nu zit­ten jam­me­ren dat er weer een Lim­burgs kroon­ju­weel in vreem­de han­den te­recht komt? Zo sim­pel is dat al­le­maal niet. Een fa­mi­lie­be­drijf is een com­plex ge­ge­ven, waar be­slis­sin­gen niet al­tijd op een ra­ti­o­ne­le ba­sis wor­den ge­no­men. Vaak spe­len zeer men­se­lij­ke en emo­ti­o­ne­le mo­tie­ven een rol. Het heeft ook niet al­tijd zin om een be­drijf te al­len prij­ze bin­nen de fa­mi­lie te hou­den. Jos Vaes­sen (74) en zijn echt­ge­no­te Je­a­ni­ne heb­ben twee kin­de­ren: Bart en Ben. Bart heeft het be­hoor­lijk ver ge­schopt als ci­ne­ast en sce­na­rio­schrij­ver. W817 was een van zijn eer­ste pro­duc­ties, hij schreef bij­voor­beeld mee aan suc­ces­rij­ke se­ries zo­als Quiz me Quick en Kin­de­ren van De­windt. Ben staat al aan het roer van Kre­on, het ver­lich­tings­be­drijf uit de stal Vaes­sen. Die heeft dus ook zijn han­den vol. Bo­ven­dien is Vas­co ac­tief in een ma­tu­re markt en kan het de rug­gen­steun én de ka­na­len van de gro­te Zwit­ser­se groep Ar­bo­nia best ge­brui­ken. Om maar te zeg­gen: soms is het de bes­te keu­ze om een be­drijf on­der te bren­gen bij een gro­te­re groep. Had­den we dan niet lie­ver ge­zien dat Vas­co in Lim­burg­se han­den was ge­ble­ven? Tuur­lijk wel. Maar dat is dus niet al­tijd mo­ge­lijk. Heb­ben we spij­ker­har­de ga­ran­ties dat de Zwit­sers nooit de stek­ker bij Vas­co uit het stop­con­tact gaan trek­ken? Neen, die heb­ben we niet. La­ten we niet flauw doen. We zul­len het voor­lo­pig moe­ten stel­len met de “toe­kom­sti­ge duur­za­me groei” die Ar­bo­nia met Vas­co voor ogen heeft. De Zwit­sers ne­men al­vast de con­trac­ten van al­le me­de­wer­kers bij de groep Vas­co over. Ook dat van CEO Pa­trick Nijs en de rest van het ma­na­ge­ment­team. Zij kun­nen nu ge­bruik­ma­ken van de poort naar 70 lan­den die Ar­bo­nia voor hen opent. Het is geen ga­ran­tie, wel een op­por­tu­ni­teit.

Het ma­na­ge­ment van Vas­co kan nu ge­bruik­ma­ken van de poort naar 70 lan­den die de Zwit­ser­se groep Ar­bo­nia voor hen opent. Het is geen ga­ran­tie, wel een op­por­tu­ni­teit

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.