“Blij dat ik dit nog mag mee­ma­ken”

Het Belang van Limburg - - NIEUWS -

DILSEN-STOKKEM - Toen Jos Vaes­sen tien jaar ge­le­den te­rug aan het roer kwam van ra­di­a­to­ren­pro­du­cent Vas­co, wil­de hij zelf op het over­na­me­pad. “Maar de fi­nan­ci­ë­le cri­sis gooi­de roet in het eten”, zegt de Lim­bur­ger.

Hij is nu 74, de pa­ter fa­mi­li­as van de Lim­burg­se be­drij­ven­groep Vaes­sen In­du­stries, maar aan stop­pen denkt hij nog lang niet. “Ik ben of­fi­ci­eel ne­gen jaar ge­le­den met pen­si­oen ge­gaan”, zegt hij. “Maar van stil­zit­ten is geen spra­ke. Daar­voor heb­ben we nog ge­noeg be­drij­ven.” Ra­di­a­to­ren­pro­du­cent Vas­co werd in 1975 door Jos Vaes­sen op­ge­richt. Het be­drijf werd in 1998 door de Ame­ri­kaan­se groep Mas­co over­ge­no­men maar dat werd geen suc­ces­ver­haal. Tien jaar la­ter kocht Jos Vaes­sen het be­drijf te­rug, maar de voor­bije ja­ren ble­ven moei­lijk. “Ik had in 2008 al in de ga­ten dat de sec­tor toe was aan con­so­li­da­tie”, her­in­nert Vaes­sen zich. “Om­dat ik daar zelf de lei­ding in wil­de ne­men, zijn we toen in­ten­sief op zoek ge­gaan naar be­drij­ven die we zou­den kun­nen over­ne­men.” De fi­nan­ci­ë­le cri­sis gooi­de ech­ter roet in het eten.

Van­daag is Vaes­sen he­le­maal in de wol­ken met de over­na­me van Vas­co door de Zwit­ser­se groep Ar­bo­nia. “Ik ben blij dat ik dit nog mag mee­ma­ken. Ar­bo­nia is een ui­ter­ma­te in­te­res­san­te groep die bo­ven­dien per­fect past bij Vas­co. In een aan­tal mark­ten staan wij sterk en zij niet, en an­ders­om. Bo­ven­dien vul­len ook de pro­duc­ten van bei­de groe­pen el­kaar aan.” Dank­zij de over­na­me is de toe­komst van Vas­co ge­ga­ran­deerd, al­dus Jos Vaes­sen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.