Twee jaar on­der­zoek naar dia­man­troof Za­ven­tem in vuil­nis­bak

Het Belang van Limburg - - NIEUWS - Yves BARBIEUX

ZA­VEN­TEM - Ver­bijs­te­ring bij het speur­der­s­team gis­te­ren in de rechtbank. Na twee jaar zwoe­gen had­den ze 19 ver­dach­ten voor de dia­man­troof in 2013 op het tar­mac van Za­ven­tem voor de rech­ter kun­nen bren­gen. Maar liefst 18 van hen wer­den vrij­ge­spro­ken.

Ze heb­ben zich de naad uit het lijf ge­werkt, de speur­ders die de da­ders van de dia­man­troof wil­den ont­mas­ke­ren. De over­val sprak dan ook tot de ver­beel­ding. Hij was mi­nu­ti­eus voor­be­reid en duur­de am­per 5 mi­nu­ten. En dan was er de buit: voor 37 mil­joen eu­ro aan dia­man­ten en edel­me­ta­len. Een bla­ma­ge voor al­le vei­lig­heids­dien­sten.

Heel het mis­daad­mi­li­eu werd ge­screend, om ui­t­ein­de­lijk te ko­men tot een ben­de van ne­gen­tien ver­dach­ten. Het par­ket vroeg straf­fen tot acht jaar, ze­ker voor de acht hoofd­ver­dach­ten. Maar zelfs dat werd de on­der­zoe­kers niet ge­gund. Ie­der­een kreeg de vrij­spraak “bij ge­brek aan vol­doen­de be­zwa­rend be­wijs”, al­dus de rechtbank.

DNA en dia­man­ten

“We be­grij­pen er niets van”, is de ont­goo­chel­de re­ac­tie. “We heb­ben een deel van de dia­man­ten te­rug­ge­von­den, heb­ben de con­tac­ten tus­sen de ver­dach­ten aan­ge­toond. We heb­ben be­wa­kings­beel­den en DNA-ma­te­ri­aal. En ge­tui­ge­nis­sen van de be­trok­ken­heid van hoofd­ver­dach­te Marc Ber­tol­di. Wij ho­pen dat het par­ket be­roep aan­te­kent.” “Die kans zit er dik in”, be­seft mees­ter Sven Ma­ry, die een van de vrou­we­lij­ke ver­dach­ten ver­de­digt. “Maar in­tus­sen is dit een moe­dig von­nis. De rechtbank heeft zich niet la­ten mee­sle­pen door de sfeer waar­in de zaak baad­de. De rech­ter meent dat het on­der­zoek met ha­ken en ogen aan me­kaar hing.” Hoofd­ver­dach­te Ber­tol­di zit mo­men­teel in Frank­rijk een straf uit voor ont­voe­ring en af­per­sing. Gis­te­ren kreeg hij een af­zon­der­lijk pro­ces toe­ge­zegd van zo­dra hij vrij­komt. Hij blijft dus als eni­ge ver­dach­te over. Marc Ber­tol­di kan over en­ke­le maan­den voor­waar­de­lijk vrij­ko­men.

FOTO PHOTO NEWS

37 mil­joen eu­ro aan dia­man­ten werd ge­roofd van het tar­mac, de vlucht­wa­gen werd la­ter uit­ge­brand te­rug­ge­von­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.