Eu­ro­pa wil zwar­te doos in el­ke auto

Com­mis­sie wil stren­ge­re vei­lig­heids­ver­eis­ten voor voer­tui­gen te­gen 2021

Het Belang van Limburg - - NIEUWS POLITIEK - Tim­mie VAN DIEPEN

BRUSSEL - Te­gen 2021 moet el­ke nieu­we auto in Eu­ro­pa stan­daard uit­ge­rust zijn met een reeks nieu­we vei­lig­heids­snuf­jes. Het gaat on­der an­de­re om een zwar­te doos, een ge­a­van­ceerd nood­rem­sys­teem, rij­strook- en snel­heids­as­sis­ten­tie en de­tec­to­ren die sla­pe­rig­heid kun­nen ont­wa­ren. Met de ver­plich­ting wil de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie de ver­keers­vei­lig­heid aan­zien­lijk ver­be­te­ren. In de pe­ri­o­de 2020-2030 moet dat meer dan 10.500 men­sen­le­vens red­den.

Eu­ro­pe­se Com­mis­sie pre­sen­teer­de don­der­dag haar der­de Mo­bi­li­teits­pak­ket, een heel reeks maat­re­ge­len waar­mee ze de ver­keers­vei­lig­heid wil ver­be­te­ren, de CO2-uit­stoot van zwaar ver­keer wil te­rug­drin­gen en Eu­ro­pa klaar wil ma­ken voor de komst van de au­to­no­me voer­tui­gen. “Ne­gen­tig pro­cent van al­le ver­keers­on­ge­val­len is te wij­ten aan men­se­lijk fa­len. De nieu­we ver­plich­te vei­lig­heids­voor­zie­nin­gen zul­len het aan­tal on­ge­val­len ver­min­de­ren en de weg vrij­ma­ken voor een zelf­rij­den­de toe­komst met ge­con­nec­teer­de en au­to­ma­ti­sche voer­tui­gen”, zegt eu­ro­com­mis­sa­ris voor In­ter­ne Markt Elz­bie­ta Bien­kows­ka.

Do­de hoek

Als het af­hangt van de Com­mis­sie moe­ten con­struc­teurs van auto’s, vracht­wa­gens en bus­sen te­gen 2021 hun voer­tui­gen stan­daard uit­rus­ten met een he­le reeks nieu­we vei­lig­heids­snuf­jes. Het gaat on­der an­de­re om een zwar­te doos die de laat­ste se­con­den voor een on­ge­val kan re­con­stru­e­ren en zo bij­voor­beeld rech­ters kan hel­pen een uit­spraak te doen. De Com­mis­sie wil ook dat vracht­wa­gens en bus­sen uit­ge­rust wor­den met een elek­tro­nisch de­tec­tie­sys­teem om do­de­hoe­kon­geval­len te ver­mij­den. Ver­der op de lijst: een ver­plicht ge­a­van­ceerd nood­rem­sys­teem dat helpt om bot­sin­gen te ver­mij­den, een in­tel­li­gen­te snel­heids­as­sis­tent die re­ke­ning houdt met snel­heids­li­mie­ten en chauf­feurs waar­schuwt als ze te snel rij­den en ook weer­stand op de pe­daal zal zet­ten als ze toch snel­ler wil­len gaan.

De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie maakt zich sterk dat door de nieu­we vei­lig­heids­sys­te­men mas­saal in te voe­ren het ef­fect op de prijs van nieu­we wa­gens ver­waar­loos­baar zal zijn.

Krach­tig sig­naal

Het Bel­gi­sche Ver­keers­in­sti­tuut Vi­as is te­vre­den met de Eu­ro­pe­se plan­nen. “Het is een krach­tig sig­naal dat ver­keers­vei­lig­heid be­lang­rijk is voor Eu­ro­pa. Het zijn al­le­maal klei­ne in­gre­pen, maar sa­men is dit wel een heel pak­ket”, zegt woord­voer­der Stef Wil­lems. “De mees­te van de­ze sys­te­men zijn van­daag al op de markt, maar zijn op­ti­o­neel. Door ze te ver­plich­ten, zul­len er ze­ker min­der on­ge­val­len ge­beu­ren om­dat de­ze sys­te­men ons hel­pen om in te grij­pen op mo­men­ten dat wij het niet zo goed kun­nen. En als er toch een on­ge­val ge­beurt, zal de im­pact min­der groot zijn. Het zal dus ze­ker men­sen­le­vens red­den.” Het Vi­as ver­wacht voor­al veel van de ge­a­van­ceer­de nood­stop­sys­te­men en de snel­heids­as­sis­tent. “Als je op je dash­board erDe aan her­in­nert wordt, dat je maar 30 mag rij­den op die plek, en je pe­daal dat ook aan­geeft, dan zal de ge­mid­del­de snel­heid daar­door ze­ker da­len. Het cre­ëert een ex­tra be­wust­zijn.”

10.500 le­vens red­den

Eu­ro­pa zal de lid­sta­ten de ko­men­de ja­ren ook on­der­steu­nen bij een sys­te­ma­ti­sche ana­ly­se van ge­vaar­lij­ke ver­keers­pun­ten en mee­hel­pen bij ge­rich­te in­ves­te­rin­gen in in­fra­struc­tuur. Sa­men met de nieu­we vei­lig­heids­sys­te­men in voer­tui­gen moet dat tus­sen 2020 en 2030 in to­taal meer dan 10.500 men­sen­le­vens red­den.

Vo­rig jaar vie­len er op de Eu­ro­pe­se we­gen 25.300 do­den. Dat is een for­se ver­be­te­ring in ver­ge­lij­king met 2009, toen nog 35.000 men­sen stier­ven op de weg. Maar de am­bi­tie van de EU om dat aan­tal te­gen 2020 te hal­ve­ren, is wel nog al­tijd ver weg. Het uit­ein­de­lij­ke doel van Eu­ro­pa blijft nog al­tijd om het aan­tal ver­keers­do-

De­ze maat­re­ge­len zul­len ze­ker men­sen­le­vens red­den Stef WIL­LEMS,

Vi­as

den te­gen 2050 tot nul te her­lei­den, met een tus­sen­tijds doel om tus­sen 2020 en 2030 naar een hal­ve­ring te gaan.

Dat be­te­kent dat er nog een veel­voud van de 10.500 le­vens ge­red moet wor­den in de pe­ri­o­de 20202030. Vol­gens cri­ti­ci zijn de maat­re­ge­len van de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie dan ook too litt­le, too

la­te. Maar Eu­ro­pees Par­le­ments­lid Ivo Be­let (CD&V) maakt zich sterk dat het glas meer dan half­vol is. “Het pak­ket aan maat­re­ge­len dat de vei­lig­heid van zwak­ke weg­ge­brui­kers én au­to­ge­brui­kers zelf fors moet ver­be­te­ren, is toch in­druk­wek­kend. Daar komt nog bij dat er nog an­de­re maat­re­ge­len op sta­pel staan. Ex­tra vei­lig­heids­tech­no­lo­gie­ën voor trucks en bus­sen, au­to­ma­ti­sche com­mu­ni­ca­tie tus­sen voer­tui­gen on­der­ling en een he­le­boel zach­te maat­re­ge­len zo­als de ver­be­te­ring van de rij­op­lei­ding en het aan­zet­ten van ver­ze­ke­raars om la­ge­re pre­mies te han­te­ren voor vei­li­ge­re voer­tui­gen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.