Ex­tra pro­duc­tie van drink­wa­ter in Ton­ge­ren en Maaseik

Het Belang van Limburg - - NIEUWS POLITIEK -

MAASEIK - De Wa­ter­groep gaat haar nieu­we wa­ter­pro­duc­tie­cen­trum in Maaseik dit na­jaar in ge­bruik ne­men en in ok­to­ber open­stel­len voor het pu­bliek. Het cen­trum in Vla­ken­hof zal da­ge­lijks 12.000 m³ drink­wa­ter le­ve­ren. Er komt ook een nieu­we grond­wa­ter­win­ning in Ton­ge­ren.

Dat is gis­te­ren ge­zegd tij­dens de voor­stel­ling van het ac­tie­plan wa­ter­schaars­te van Vlaams mi­li­eu­mi­nis­ter Schau­vlie­ge (CD&V). Lim­burg heeft in nor­ma­le om­stan­dig­he­den geen te­kort aan kraan­tjes­wa­ter door de ve­le grond­wa­ter­win­nin­gen. Maar om voor­be­reid te zijn op de kli­maat­ver­an­de­ring wor­den ook hier de be­staan­de pro­duc­tie­cen­tra ge­mo­der­ni­seerd en uit­ge­breid met nieu­we ca­pa­ci­teit. Te­ge­lijk ko­men er ont­har­dings­in­stal­la­ties voor het kalk­rij­ke wa­ter in Zuid-Lim­burg. Het wa­ter­pro­duc­tie­cen­trum in Bil­zen wordt te­gen het voor­jaar van 2021 ge­mo­der­ni­seerd. Dan vol­gen Ton­ge­ren en Kor­tes­sem in 2022 en tot slot Bor­g­loon en Nieu­wer­ker­ken in 2023.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.