Eu­ro­pa zet rem op uit­stoot van bus­sen en vracht­wa­gens

Het Belang van Limburg - - NIEUWS POLITIEK -

BRUSSEL - Sa­men met de nieu­we vei­lig­heids­re­gels, wil de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie ook een rem zet­ten op de CO2uit­stoot van vracht­wa­gens en bus­sen. Tot nu toe wa­ren er daar­voor geen nor­men.

De CO2-uit­stoot van vracht­wa­gens zal te­gen 2025 met min­stens 15 pro­cent moe­ten da­len. Te­gen 2030 moet de da­ling 30 pro­cent be­dra­gen. Het is de eer­ste keer dat vracht­wa­gens en bus­sen re­gels krij­gen op­ge­legd van Eu­ro­pa in ver­band met de uit­stoot van kool­stof­di­oxi­de, het be­lang­rijk­ste gas dat ver­ant­woor­de­lijk is voor het broei­kas­ef­fect.

In an­de­re lan­den, zo­als de VS, Chi­na en In­dia zijn die uit­stoot­nor­men er wel al.

De com­mis­sie maakt zich sterk dat be­drij­ven geld be­spa­ren als ze ener­gie-ef­fi­ci­ën­ter kun­nen rij­den, tot 7.700 eu­ro min­der brand­stof­kos­ten per vracht­wa­gen per jaar. Daar­naast zal ook het kli­maat er pro­fijt van heb­ben, want zwa­re vracht­wa­gens zijn goed voor 22 pro­cent van de uit­stoot van voer­tui­gen in Eu­ro­pa en dat aan­deel zal de ko­men­de ja­ren nog stij­gen. Op­val­lend: Eu­ro­pe­se con­struc­teurs van bus­sen en vracht­wa­gens had­den de Com­mis­sie eer­der al op­ge­roe­pen meer am­bi­tie te to­nen. Zelf stel­den ze voor om 7 pro­cent min­der uit te sto­ten te­gen 2025.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.