45 uur wach­ten voor 20 se­con­den Har­ry en Meghan

Het Belang van Limburg - - NIEUWS - Do­mi­ni­que MINTEN

WINDS­OR - Mi­chel­le Poggi (47) heeft zon­der twij­fel het bes­te plek­je be­mach­tigd om mor­gen­mid­dag als eer­ste een glimp op te van­gen van het pas­ge­huw­de ko­nink­lijk paar. Sinds woens­dag­avond kam­peert ze sa­men met drie an­de­re vrou­wen op de hoek van Cast­le Hill, vlak voor de poor­ten van Winds­or Cast­le. “Het zal maxi­maal 20 se­con­den du­ren, maar ik zal hen toch als eer­ste zien. Daar­voor zal ik dan zo’n 45 uur bui­ten heb­ben ge­ze­ten. Maar ach, wat is 45 uur in een men­sen­le­ven?”

De vier da­mes heb­ben er wel wat voor over om hun hel­den te zien: Mi­chel­le woont in Au­stra­lië, Cyn­thia in Ca­na­da en Don­na in de VS. Al­leen Faith hoef­de slechts de trein uit Londen te ne­men. Met hun vie­ren kun­nen ze hun stek­je uit­ste­kend be­wa­ken. “We kun­nen dan de tijd ne­men om iets te gaan eten of naar het toi­let te gaan. Moei­lijk is dat echt niet, hoor.” Van een pret­tig ge­stoor­de roy­al­ty­fan meer of min­der kij­ken ze in Winds­or al lang niet meer op. Maar de ech­te in­va­sie moet nog ko­men en daar­voor hou­den ze hun hart vast. Zal het stad­je van nau­we­lijks 30.000 in­wo­ners, 40 ki­lo­me­ter ten wes­ten van Londen, al­le kijk­lus­ti­gen kun­nen slik­ken? De Brit­se trans­port­po­li­tie waar­schuw­de be­gin de­ze week dat de wacht­tij­den voor de trei­nen kun­nen op­lo­pen tot 6 uur, ze­ker als ie­der­een te­ge­lijk naar huis wil. “We krui­sen de vin­gers”, zegt de lo­ket­be­dien­de van het Ri­ver­si­de­sta­ti­on.

Eli­za­be­ths op­trek­je

In te­gen­stel­ling tot zijn broer Wil­li­am, ze­ven jaar ge­le­den, zal Har­ry het ja-woord dus niet ge­ven in West­m­in­ster Ab­bey, in hart­je Londen, maar in de St. Ge­or­ge’s Cha­pel, de kerk die deel uit­maakt van het be­roem­de Winds­or Cast­le. Nu doet de term ‘ka­pel’ het ge­bouw een beet­je on­eer aan. St. Ge­or­ge’s Cha­pel is een mees­ter­werk van laat­go­ti­sche ar­chi­tec­tuur. Het was ko­ning Ed­ward VI die in 1475 de op­dracht voor de bouw gaf en de ka­pel werd vijf­tig jaar la­ter af­ge­werkt door ko­ning Hen­drik VIII die er trou­wens be­gra­ven ligt.

Waar­om Har­ry en Meghan voor Winds­or heb­ben ge­ko­zen, is niet he­le­maal dui­de­lijk. Zelf zeg­gen ze dat het kas­teel “een spe­ci­a­le plaats in hun hart heeft”. Ze­ker is dat het mo­nu­men­ta­le ge­bouw het fa­vo­rie­te op­trek­je is van ko­nin­gin Eli­za­beth. Zij be­schouwt Winds­or als haar thuis. Na een week wer­ken in Buc­king­ham Pala­ce zakt ze tij­dens week­ends met ple­zier af naar Winds­or om uit te rus­ten. In de zo­mer­maan­den wis­selt ze wel af met het kas­teel van Bal­m­o­ral in Schot­land.

Ze­ker is ook dat de St. Ge­or­ge Cha­pel een meer in­tie­me plek is dan West­m­in­ster Ab­bey. Al mag je de ka­pel ook niet echt be­schei­den noe­men:

600 ge­no­dig­den vin­den

Uit de hand lo­pen zal het niet. Wij zijn geen voet­bal­sup­por­ters, hé. Wij res­pec­te­ren el­kaar

Mi­chel­le POGGI

er mak­ke­lijk een plek­je. Maar dat zijn er dus 1.200 min­der dan in West­m­in­ster Ab­bey.

Breng je pick­nick mee

De plech­tig­heid zal niet al­leen in­tie­mer zijn, Har­ry en Ka­te wil­len van hun hu­we­lijk ook een so­ci­aal eve­ne­ment ma­ken. Daar­om heb­ben ze 1.200 Brit­ten uit­ge­no­digd uit de ‘la­ge­re so­ci­a­le klas­se’. Het zijn men­sen die vaak ac­tief zijn in de moei­lij­ke wij­ken. Zij krij­gen een spe­ci­a­le plaats op het gras­veld bin­nen het kas­teel. Een mooie ges­te, tot be­kend raak­te dat die ‘ge­wo­ne gas­ten’ ge­vraagd was hun ei­gen pick­nick mee te bren­gen. “Die men­sen heb­ben zo­veel geld en dan kan er zelfs geen drank­je en sand­wich af”, klonk het boos. Waar­na het pa­leis zich haast­te om te zeg­gen dat ze ook een sand­wich zul­len krij­gen. Maar daar­over wil­len de kam­peer­ders in de stra­ten voor het kas­teel niet zeu­ren. Zij hoe­ven geen hap­je van de prins en zijn nieu­we vrouw. “Ik eet wel in de McDo­nald’s”, zegt Mi­chel­le. Hoe­veel toeschouwers er pre­cies ver­wacht wor­den, blijft on­dui­de­lijk. Maar als er meer dan 120.000 men­sen naar Winds­or af­zak­ken, dreigt cha­os. De po­li­tie, die al da­gen mas­saal aan­we­zig is, houdt in elk ge­val en­ke­le ter­rei­nen vrij die als buf­fer­zo­ne kun­nen ge­bruikt wor­den. Ook daar kan ge­pick­nickt wor­den. Al ho­pen de or­de­dien­sten dat het ge­zond ver­stand ze­ge­viert en dat de fans thuis op tv de fees­te­lijk­he­den vol­gen. Mi­chel­le maakt zich in elk ge­val geen zor­gen. Uit de hand lo­pen zal het niet. “Wij zijn geen voet­bal­sup­por­ters, hé. Wij res­pec­te­ren el­kaar.”

FOTO PHN

Da­gen wach­ten voor een glimp van het ko­nink­lijk kop­pel: de ech­te fans zit­ten er niks mee in.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.