VS in­ves­te­ren zwaar in nieu­we kern­wa­pens

Het Belang van Limburg - - NIEUWS BUITENLAND -

WAS­HING­TON - Ter­wijl pre­si­dent Trump op ver­schil­len­de ma­nie­ren an­de­re lan­den pro­beert te be­let­ten kern­wa­pens te ont­wik­ke­len,wordt in de Ver­e­nig­de Sta­ten zelf ge­werkt aan een nooit ge­zie­ne uit­brei­ding van het nu­cle­ai­re wa­pen­ar­se­naal, meldt de krant The New York Ti­mes.

De Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Do­nald Trump zeg­de vo­ri­ge week een­zij­dig het atoom­ak­koord met Iran op, om­dat hij niet ge­looft dat het land “de geest van het ak­koord” na­leeft. Hij wil ster­ke­re ga­ran­ties dat Iran nooit een kern­wa­pen zal be­zit­ten.

Aan de an­de­re kant voert Trump een char­me­of­fen­sief rich­ting Noord-Ko­rea met het­zelf­de doel: de Noord-Ko­re­aan­se dic­ta­tor Kim Jon­gun er­toe bren­gen zijn al be­staand kern­wa­pen­ar­se­naal op te ge­ven.

Maar ter­wijl de VS op die ma­nier hun best doen om de ver­sprei­ding van kern­wa­pens in te dam­men in an­de­re lan­den, wer­ken ze sinds kort zelf aan een mil­jar­den­pro­gram­ma om nieu­we fa­brie­ken voor de pro­duc­tie van kern­wa­pens te bou­wen. De bud­get­ten voor­zien ook in de ont­wik­ke­ling van kern­wa­pens van een nieu­we ge­ne­ra­tie. Het is iro­nisch dat het Pen­ta­gon in zijn nu­cle­air stra­te­gie­rap­port van fe­bru­a­ri jongst­le­den de Noord-Ko­re­aan­se kernd­rei­ging ge­bruik­te als hoofd­ar­gu­ment om de ont­wik­ke­ling van nieu­we kern­wa­pens te fi­nan­cie­ren.

Na de val van de Ber­lijn­se Muur in 1989 heb­ben zo­wel de VS als Rus­land twee de­cen­nia lang werk ge­maakt van nu­cle­ai­re ont­wa­pe­ning, maar nu lijkt het er­op dat zo­wel de Rus­si­sche pre­si­dent Poe­tin als zijn Ame­ri­kaan­se col­le­ga Trump be­zig zijn met een nieu­we nu­cle­ai­re wa­pen­wed­loop.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.