Steil­ste glij­baan ter we­reld

Tie­nen krijgt coo­l­ste speel­tuin van Bel­gië in op­dracht van Ketnet

Het Belang van Limburg - - NIEUWS - So­fie GEUSENS

TIE­NEN - Goed nieuws voor ou­ders en kin­de­ren: zon­dag opent in Tie­nen de coo­l­ste speel­tuin van Bel­gië. De speel­tuin werd ont­wor­pen door kun­ste­naars­col­lec­tief Ti­meCir­cus in op­dracht van het Ketnet-pro­gram­ma ‘Hel­den’. Blik­van­ger is de steil­ste glij­baan ter we­reld. “On­ze ide­a­le speel­tuin lijkt op een fa­briek of au­to­kerk­hof”, zegt Bram Soli van Ti­meCir­cus.

“Het was een op­dracht die we on­mid­del­lijk za­gen zit­ten. We kre­gen dan ook car­te blan­che van de ‘Hel­den’ van Ketnet”, zegt Bram Soli van Ti­meCir­cus. Het Ant­werps kun­ste­naars­col­lec­tief kreeg van het VRT-pro­gram­ma de op­dracht om de coo­l­ste speel­tuin van het land te ma­ken. “Ons idee van de coo­l­ste speel­tuin is een fa­briek of een au­to­kerk­hof”, zegt Soli. “We zijn daar­om naar het Griek­se in­du­strie­stad­je Elef­s­i­na ge­trok­ken, waar ver­schil­len­de olie­raf­fi­na­de­rij­en en fa­brie­ken lig­gen. We heb­ben daar zes maan­den in een loods aan on­ze speel­tuin ge­werkt.” De in­spi­ra­tie uit Elef­s­i­na is te mer­ken. Om­ge­bouw­de druk­va­ten, olie­tanks en si­lo’s ver­sie­ren het Mar­te­la­ren­plein in Tie­nen. “We heb­ben in Grie­ken­land 60 ton staal ge­kocht en zijn daar in on­ze loods mee aan de slag ge­gaan.” Dat moest daar­na al­le­maal naar Bel­gië ver­hui­zen. “Een mon­ster­lij­ke lo­gis­tie­ke ope­ra­tie”, zegt Soli. “We heb­ben al­les ge­de­mon­teerd en in zes zee­con­tai­ners naar Tie­nen ge­bracht.”

Stei­ler kan niet

Naast die druk­va­ten en olie­tanks zijn er in de speel­tuin ook en­ke­le gro­te bui­zen van 12 me­ter te vin­den. Eén daar­van is om­ge­bouwd tot de steil­ste glij­baan ter we­reld, al roept die wel en­ke­le vra­gen om­trent vei­lig­heid op. “De glij­baan is in­der­daad erg steil. Ik denk dat maar één pro­cent van de kin­de­ren van de glij­baan zal dur­ven. We heb­ben er nu een touw in ge­han­gen zo­dat de schuif­af ook als klim­buis ge­bruikt kan wor­den.” Vei­lig is de glij­baan vol­gens Soli wel. “Er is al een eer­ste con­tro­le ge­weest, we heb­ben toen wel een aan­tal werk­pun­ten ge­kre­gen.” Tij­dens de con­tro­le bleek on­der an­de­re dat de speel­tuin te toe­gan­ke­lijk was. “Vol­gens de vei­lig­heids­ad­vi­seur kon­den zelfs ba­by’s op de speel­tui­gen, en dat was een pro­bleem. We heb­ben daar­om een aan­tal aan­pas­sin­gen ge­daan zo­dat en­kel kin­de­ren van­af 7 jaar op de speel­tuin kun­nen. Voor de rest vol­doet de speel­tuin aan de Eu­ro­pe­se nor­men.”

Ik denk dat maar één pro­cent van de kin­de­ren van de glij­baan zal dur­ven

Bram SOLI Ti­meCir­cus

De speel­tuin Hel­den­land gaat open op zon­dag 20 mei om 10 uur, op het Mar­te­la­ren­plein in Tie­nen.

FOTO'S TOM PALMAERS

Van­af zon­dag kunt u in Tie­nen van de steil­ste glij­baan ter we­reld. Als u durft, na­tuur­lijk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.