Ar­moe­de dreigt voor één op de vijf jon­ge­ren

Het Belang van Limburg - - NIEUWS -

HASSELT - Het ar­moe­de­ri­si­co in Bel­gië blijft toe­ne­men. Tien jaar ge­le­den werd 14,7 pro­cent van de Bel­gen be­schouwd als een ri­si­co­groep voor mo­ne­tai­re ar­moe­de; vo­rig jaar al 15,9 pro­cent, zo blijkt uit de jong­ste cij­fers van Stat­bel. Het gaat om huis­hou­dens met een in­ko­men la­ger dan 1.139 eu­ro per maand. Voor­al jon­ge­ren lo­pen ge­vaar: in de ca­te­go­rie tot vijf­tien jaar loopt 17,9 pro­cent ri­si­co op ar­moe­de. Tien jaar ge­le­den was dat 16,6 pro­cent. In de ca­te­go­rie 16-24 jaar is er nu zelfs 22,1 pro­cent ri­si­co, tien jaar ge­le­den nog maar 17,5 pro­cent. Bij 65-plus­sers is de trend om­ge­keerd: het ri­si­co daal­de er van 21,3 pro­cent in 2008 naar 16 pro­cent. Stat­bel stelt nog vast dat sinds het be­gin van de me­tin­gen de kloof tus­sen de laagst op­ge­lei­den (hoog­stens di­plo­ma la­ger on­der­wijs) en ho­ger op­ge­lei­den gro­ter is ge­wor­den: res­pec­tie­ve­lijk 27,2 pro­cent ver­sus 6,4 pro­cent. Vol­gens de Eu­ro­pe­se ar­moe­de-in­di­ca­tor loopt zelfs 20,3 pro­cent van de Bel­gi­sche be­vol­king ri­si­co op ar­moe­de of so­ci­a­le uit­slui­ting.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.