Lo­gi-Tech­nic breidt uit met veer­tig tech­ni­ci

Spe­ci­a­list in outsour­cing kent for­se groei

Het Belang van Limburg - - NIEUWS ECONOMIE - Gui­do CLOOSTERMANS

HEUSDEN-ZOL­DER - Het HR-dien­sten­be­drijf Lo­gi-Tech­nic, dat ge­spe­ci­a­li­seerd is in de outsour­cing van tech­ni­sche ar­bei­ders, gaat op zoek naar een veer­tig­tal tech­nisch ge­school­de ar­bei­ders. “Aan­lei­ding is de groei van on­ze Lim­burg­se ac­ti­vi­tei­ten”, al­dus Tho­mas Van­de­vel­de. Lo­gi-Tech­nic is een doch­ter van het West-Vlaam­se Hou­se of HR.

Lo­gi-Tech­nic is ge­spe­ci­a­li­seerd in de outsour­cing van ge­school­de tech­ni­sche ar­bei­ders met min­stens vijf jaar er­va­ring, zo­als me­ca­ni­ciens, in­for­ma­ti­ci, on­der­houds­tech­ni­ci, las­sers en elek­tro­tech­ni­ci. “In ve­le ge­val­len heb­ben we hier te ma­ken met knel­punt­be­roe­pen”, al­dus area ma­na­ger Tho­mas Van­de­vel­de van Lo­giTech­nic. “Met an­de­re woor­den: pro­fie­len die on­ze klan­ten moei­lijk of niet kun­nen vin­den. Ver­vol­gens wor­den die ar­bei­ders uit­be­steed aan meest­al gro­te in­du­stri­ë­le be­drij­ven, waar ze wor­den in­ge­scha­keld in kor­te of lang­du­ri­ge pro­jec­ten.” Lo­gi-Tech­nic is een doch­ter van het West-Vlaam­se Hou­se of HR en stuurt in het he­le land da­ge­lijks zo’n 560 men­sen uit. Het heeft ves­ti­gin­gen in al­le Vlaam­se pro­vin­cies en in de mees­te Waal­se pro­vin­cies. Lo­gi-Tech­nic is de voor­bije ja­ren fors ge­groeid en re­a­li­seer­de in 2017 een om­zet van 42 mil­joen eu­ro, ruim 20 pro­cent meer dan het jaar voor­dien.

Meer vraag

Ook in Lim­burg is er steeds meer vraag naar de dien­sten van Lo­giTech­nic. Van­daar de ver­huis van Be­rin­gen naar een rui­me­re lo­ca­tie in Heusden-Zol­der. Daar is ook plaats voor het zus­ter­be­drijf Tec, dat be­dien­den uit­be­steedt aan be­drij­ven. Van­daag heeft Lo­giTech­nic ruim vijf­tig men­sen in Lim­burg aan de slag maar op kor­te ter­mijn is het be­drijf op zoek naar veer­tig tech­nisch ge­school­de ar­bei­ders. Die wor­den uit­be­steed aan klan­ten zo­als Scan­di­na­vi­an To­bac­co Group, Fries­land Cam­pi­na, Au­tone­um en Dy­ka Plas­tics. De stij­gen­de vraag naar ge­school­de ar­bei­ders is on­der meer een ge­volg van de eco­no­mi­sche groei. “En dat is ook voor ons een voor­deel”, vindt Tho­mas Van­de­vel­de. “Be­drij­ven groei­en en in­ves­te­ren maar vin­den van­daag steeds moei­lij­ker een aan­tal heel spe­ci­fie­ke ex­per­ti­ses. Bo­ven­dien zijn die men­sen bij ons in vas­te dienst. Dat be­te­kent dat ze door on­ze klan­ten ook mak­ke­lijk kun­nen wor­den in­ge­zet voor tij­de­lij­ke pro­jec­ten.”

Be­drij­ven groei­en en in­ves­te­ren, maar vin­den van­daag steeds moei­lij­ker een aan­tal heel spe­ci­fie­ke ex­per­ti­ses

Tho­mas VAN­DE­VEL­DE

FOTO SVEN DILLEN

Van links naar rechts: Tho­mas Van­de­vel­de, Raf Stu­lens, Ay­oub As­se­cour en Ca­thy Dol.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.