“Al­le­bei top­pers in hun vak”

Ka­na­ries ne­men af­scheid van phy­si­cal coach Ed­die Rob en T2 Chris O’Lough­lin

Het Belang van Limburg - - SPORT - Gun­ter SCHOOFS

Van­daag staat voor STVV de laat­ste trai­ning van het sei­zoen op het pro­gram­ma. Mor­gen volgt nog de match te­gen Lo­ke­ren, na­dien kun­nen de Ka­na­ries ge­nie­ten van va­kan­tie. Gis­te­ren vond al een so­ber af­scheids­feest­je plaats. Bij de spe­lers die blij­ven, smaakt het ver­trek van en­ke­le staf­le­den zuur. “Niet al­leen Jo­nas De Roeck, ook as­sis­tent Chris O’Lough­lin en phy­si­cal coach Ed­die Rob zul­len we fel mis­sen”, klinkt het.

De Ka­na­ries leg­den don­der­dag de laat­ste cen­ten uit de spe­lers­kas sa­men voor piz­za’s en een glaas­je ca­va. Op die ma­nier was er een klein af­scheids­feest­je op het oe­fen­com­plex. Een emo­ti­o­ne­le be­doe­ning werd het niet, maar de spe­lers die blij­ven, kij­ken niet uit naar het ver­trek van coach Jo­nas De Roeck en en­ke­le an­de­re staf­le­den. Of kee­pers­trai­ner Jos Beckx nog een rol krijgt bin­nen de club is niet he­le­maal dui­de­lijk. Voor as­sis­tent Chris O’Lough­lin en phy­si­cal coach Ed­die Rob, die door de ja­ren heen een geel­blauw hart kre­gen, zit het STVV-avon­tuur er so­wie­so op. Marc Brys brengt Bart Van Lan­c­ker, de phy­si­cal coach van Beer­schot, mee. Is­sa­me Cha­raï wordt T2. O’Lough­lin blijft wel in de buurt van Sint-Trui­den wo­nen, een te­rug­keer naar Ier­land ziet hij niet zit­ten. Mo­ge­lijk gaat hij el­ders in Bel­gië aan de slag. “De club gaat hun know­how enorm mis­sen”, weet Casper De Nor­re. “Ik de­bu­teer­de twee sei­zoe­nen ge­le­den in eer­ste klas­se on­der O’Lough­lin. Bo­ven­dien was het zijn idee om mij be­gin dit sei­zoen als links­back op te stel­len te­gen Standard. Chris heeft al­tijd met hart en ziel voor STVV ge­werkt. Hij is goed­lachs en heeft een luis­te­rend oor. Kort­om: een pret­ti­ge man om mee sa­men te wer­ken.” “Chris O’Lough­lin en Ed­die Rob zijn al­le­bei top­pers in hun vak”, pikt aan­voer­der Ste­ven De Pet­ter in. “Ik heb één jaar met Chris ge­werkt. Ik voel­de met­een dat hij een band had met de­ze club. Hij be­schouw­de zijn werk niet zo­maar als een job. Hij trok zich het rei­len en zei­len van de club op al­le ma­nie­ren aan. Hij wou al­tijd het bes­te voor STVV en kwam met ie­der­een goed over­een. Jong en oud. Op trai­ning pak­te hij het soms met een kwink­slag aan, maar leg­de hij de lat steeds erg hoog.”

Loop­oe­fe­nin­gen on­der Rob

Ook van phy­si­cal coach Ed­die Rob neemt de club na dit week­end af­scheid. “Op Ed­die heb­ben we dik­wijls ge­vloekt”, lacht De Nor­re. “Om­dat hij ons weer maar eens loop­oe­fe­nin­gen voor­scho­tel­de. Maar hij heeft ons veel ster­ker ge­maakt. Hij was zo pro­fes­si­o­neel met zijn vak be­zig dat ie­der­een er wel bij vaar­de.” “Ed­die is in­der­daad enorm be­gaan met zijn job”, be­ves­tigt De Pet­ter. “Hij stak ont­zet­tend veel tijd in het fy­sie­ke werk en het op­me­ten van waar­den. Dat hield hij bij in een zelf­ont­wik­keld sys­teem. Hij dwong op een na­tuur­lij­ke ma­nier ge­zag af en kreeg daar­door veel res­pect. Zo­wel O’Lough­lin als Rob zul­len hun draai nog ver­der vin­den in het voet­bal”, be­sluit De Pet­ter.

De club gaat hun know­how enorm mis­sen. Ik de­bu­teer­de on­der O’Lough­lin in eer­ste klas­se en het was zijn idee om mij als links­back op te stel­len

Casper DE NOR­RE

Le­gear twij­fel­ach­tig -

Naast Sa­scha Ko­tysch train­de ook Jo­na­than Le­gear gis­te­ren niet. Het duo raakt al­licht niet speel­klaar voor Lo­ke­ren.

FOTO DICK DEMEY

Ed­die Rob en Chris O’Lough­lin zeg­gen Stay­en na de wed­strijd te­gen Lo­ke­ren vaar­wel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.