“Heb me ver­stopt ach­ter een haag”

Het Belang van Limburg - - SPORT -

Ciao Tim! Het be­grip ‘snip­per­dag’ staat blijk­baar niet in jouw woor­den­boek?

“Het was niet de be­doe­ling. We gin­gen vol voor een mas­sa­sprint, maar door het slech­te weer was het pe­lo­ton in stuk­ken ge­sla­gen. On­ze sprin­ter was niet mee en dus ging ik in de aan­val op 20 ki­lo­me­ter. Ik re­ken­de er­op dat het pe­lo­ton voor­zich­tig zou rij­den door de nat­tig­heid en dat ik voor­op kon blij­ven. Niet dus.”

Heb je dan geen schrik om on­der­uit te gaan, in vol­le in­span­ning?

“Neen, in die om­stan­dig­he­den rijd ik lie­ver al­leen of in een klein groep­je. Ik ver­trouw mijn col­le­ga’s in het pe­lo­ton niet erg. In het mid­den van het pak rij­den, is ab­so­luut niet aan­ge­naam op nat­te we­gen, dus mijn de­mar­ra­ge was met­een ook een sprong naar meer vei­lig­heid.”

Je bent al flink in beeld ge­weest de­ze Giro. De Tour heeft een prijs van de strijd­lust, de Giro niet echt.

“Er is wel een pre­mie voor de mees­te ki­lo­me­ters in de aan­val, maar daar maak ik geen kans op. Ik ver­schijn meest­al op ein­de van de rit in de spits.”

Je hebt je nog niet ver­stopt... maar er be­rei­ken ons ge­ruch­ten over ‘ver­stop­per­tje spe­len’ in rit 8. Ver­tel?

“Dat klopt. Adam Han­sen en ik wa­ren in die rit be­zig aan een zin­lo­ze ach­ter­vol­ging op de kop­lo­pers, want we kwa­men geen se­con­de dich­ter. We had­den ook geen zin om ons zo­maar te la­ten in­lo­pen, want dat is een beet­je ge­zichts­ver­lies. Dus kro­pen we op een par­keer­plaats ach­ter een haag en we lie­ten het pe­lo­ton pas­se­ren. Daar­na been­den we de groep weer bij en re­den vlot­jes naar vo­ren. Ver­ras­sing al­om na­tuur­lijk toen we plots van ach­ter­uit op­do­ken in plaats van voor­aan.”(lacht)

Geen waarschuwing ge­kre­gen van de koers­di­rec­tie?

“Nee, niets ge­hoord. Straf­fer nog. Met­een na de koers hoor­den we ver­ha­len over vroe­ger, waar iets ge­lijk­aar­digs ge­beur­de. Een chas­se pa­ta­te, geen zin heb­ben om in­ge­lo­pen te wor­den en dus... re­den ze ge­woon in te­gen­ge­stel­de rich­ting het pe­lo­ton te­ge­moet. Dat is nog een ni­veau ho­ger en dat zie ik in de 21ste eeuw niet met­een ge­beu­ren.” (lacht)

Da­ge­lijks te­le­fo­ne­ren we met Tim Wellens. De Trui­e­naar die twee jaar ge­le­den de berg­etap­pe naar Roc­ca­ra­so won, be­ant­woordt on­om­won­den ons sper­vuur van vra­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.