Alain Yzer­mans voor­zit­ter van sp.a-Lim­burg

Hout­ha­len­se bur­ge­mees­ter volgt Pe­ter Van­velt­ho­ven op

Het Belang van Limburg - - Voorzijde Pagina - Li­li­a­na CASAGRANDE

HASSELT - Alain Yzer­mans, bur­ge­mees­ter van Hout­ha­len-Helch­te­ren, wordt van­daag voor­ge­dra­gen als voor­zit­ter van sp.a-Lim­burg. De func­tie is ad in­te­rim en loopt af in mei 2019. De nieu­we voor­zit­ter is dus ook de­ge­ne die de lijs­ten op­maakt voor de ver­kie­zin­gen vol­gend jaar.

Yzer­mans volgt Pe­ter Van­velt­ho­ven op die na de ver­kie­zin­gen zijn ont­slag gaf. Geen en­ke­le sp.a’er wil ook maar iets kwijt over het par­tij­be­stuur dat van­daag bij­een­komt. Het be­stuur eva­lu­eert de ver­kie­zin­gen maar hét be­lang­rijk­ste punt op de agen­da is de aan­dui­ding van een voor­zit­ter. Al­les wijst er op dat Yzer­mans als eni­ge wordt voor­ge­dra­gen. De voor­zit­ter moet uit­leg­gen wel­ke rich­ting de par­tij uit gaat. Som­mi­gen plei­ten er ook voor om de stu­die­dienst te re­a­ni­me­ren.

HASSELT - Van­daag komt het pro­vin­ci­aal be­stuur van sp.a-Lim­burg sa­men om de op­vol­ger van Pe­ter Van­velt­ho­ven als voor­zit­ter aan te dui­den. Ie­der­een houdt de lip­pen stijf op el­kaar, maar al­les wijst er­op dat die job voor Alain Yzer­mans is, hui­dig en toe­kom­stig bur­ge­mees­ter van Hout­ha­len-Helch­te­ren. Hij wordt voor­ge­dra­gen als voor­zit­ter ad in­te­rim tot aan de Vlaam­se, fe­de­ra­le en Eu­ro­pe­se ver­kie­zin­gen van mei en zal dus ook be­pa­len wie wel­ke plaats krijgt op de lijst.

Pe­ter Van­velt­ho­ven gaf zijn ont­slag als voor­zit­ter van sp.a-Lim­burg in de week na de ver­kie­zin­gen. Sp.a vloog in­eens uit het pro­vin­cie­be­stuur en dat werd de Lom­mel­se bur­ge­mees­ter aan­ge­wre­ven. Als zijn op­vol­ger cir­cu­leer­den meer­de­re na­men. On­der meer Lud­wig Van­den­ho­ve, die als ge­de­pu­teer­de naast een job greep en dus de han­den vrij heeft. “Ik ben nooit kan­di­daat ge­weest”, zegt Van­den­ho­ve klaar en dui­de­lijk. Hij mikt nu op een par­le­ments­ze­tel, klinkt het in de wan­del­gan­gen.

Yzer­mans

Alain Yzer­mans, bur­ge­mees­ter van Hout­ha­len-Helch­te­ren, heeft wel veel zin in het voor­zit­ter­schap van sp.a-Lim­burg. Hij legt van­daag een sce­na­rio op ta­fel met de rich­ting die de par­tij moet uit­gaan. Werk ge­noeg aan de win­kel. Zo mag hij de lijs­ten voor de ver­kie­zin­gen van mei 2019 op­stel­len. Dat be­te­kent dat hij de macht heeft, al ge­beu­ren zo’n za­ken ook in team­ver­band. Straf, want Yzer­mans was de­ge­ne die in 2006 in Hout­ha­len-Helch­te­ren met veel lef het voor­ak­koord met CD&V op­blies. Dat bracht af­spra­ken tus­sen CD&V en sp.a voor an­de­re ge­meen­ten in het ge­drang. Paul Bu­te­naerts, toen baas van sp.a-Lim­burg, was zo woest dat Yzer­mans voort­aan kon flui­ten naar een goe­de plaats op een na­ti­o­na­le lijst. Bu­te­naerts stuur­de in de ver­kie­zings­nacht zelfs een me­de­wer­ker op pad om uit te zoe­ken waar Yzer­mans zich had ver­schanst. Doel: dat ak­koord te pak­ken krij­gen en ka­pot scheu­ren. Dat is niet ge­lukt. Dat Yzer­mans nu op de plaats van Bu­te­naerts komt, had in­der­tijd nie­mand dur­ven voor­spel­len. Maar in een pe­ri­o­de dat “de sos­sen” van al­les de schuld krij­gen en over­al klap­pen in­cas­se­ren, is hij mooi over­eind ge­ble­ven. On­danks al­le moei­lij­ke dos­siers als de Noord-Zuid­ver­bin­ding, het Re­mo-stort, het asiel­cen­trum en de wijk Meu­len­berg. In ja­nu­a­ri start hij ook zijn vier­de ter­mijn als bur­ge­mees­ter. So­ci­a­lis­ti­sche bur­ge­mees­ters zijn te­gen­woor­dig een be­dreig­de soort.

Te­rug naar de ba­sis

Vraag is waar Yzer­mans met sp.a-Lim­burg naar­toe wil. Som­mi­gen vin­den dat sp.a weer te­rug naar de ba­sis moet en zich voor­al moet rich­ten op de men­sen die hulp kun­nen ge­brui­ken. Vaak wordt hier ver­we­zen naar het Gin­ge­lom­se mo­del, waar ze dank­zij goed ge­or­ga­ni­seer­de team­wer­king, ou­der­wets dienst­be­toon en veel huis­be­zoe­ken al­weer een ab­so­lu­te meer­der­heid heb­ben ge­haald. Zelfs een wis­se­ling van bur­ge­mees­ter kost daar geen stem­men. Dat mo­del haal­de dan ook uit­ge­breid de me­dia. Ook de stu­die­dienst-Wil­ly Claes mag weer ge­re­a­ni­meerd wor­den. Vroe­ger werd daar het par­le­men­tai­re werk voor­be­reid, maar de laat­ste ja­ren was daar niets meer van te zien. Voor­beel­den als Hasselt, waar Bri­git­te Smets on­danks de twee­de bes­te sco­re aan de kant is ge­scho­ven, ko­men bij veel so­ci­a­lis­ten hard aan. Ze­ker om­dat Smets ie­mand is die zich graag tus­sen de men­sen be­geeft. Sp.a-Hasselt moest haar won­den al lik­ken na de af­fai­re rond Hil­de Claes. Die leek ver­ge­ten, maar met Smets wordt al­les nog eens op­ge­ra­keld.

Ver­jon­ging

Yzer­mans heeft dus de wei­nig be­nij­dens­waar­di­ge taak om de bo­ze ou­de gar­de weer aan zich te bin­den. Te­ge­lijk moet hij voor ver­jon­ging zor­gen en nieu­we kie­zers én kan­di­da­ten aan­trek­ken. Want die heb­ben ze bij sp.a brood­no­dig. Door de re­gel ‘één man, één man­daat’ die bij sp.a van­af mei in­gaat, kan kop­stuk Mery­a­me Ki­tir bij­voor­beeld ook al niet in het par­le­ment ze­te­len – zij start in ja­nu­a­ri als sche­pen in Genk. Voor Els Ro­beyns, bur­ge­mees­ter in Wel­len, en Bert Moyaers, bur­ge­mees­ter in Herk­de-Stad, geldt dat cu­mul­ver­bod niet want hun ge­meen­te telt min­der dan 20.000 in­wo­ners. Yzer­mans blijft als in­te­rim­voor­zit­ter aan tot na de vol­gen­de ver­kie­zin­gen. Daar­na kie­zen de le­den een nieu­we voor­zit­ter.

Fo­to SVEN DILLEN

Alain Yzer­mans legt van­daag een sce­na­rio op ta­fel met de rich­ting die sp.a-Lim­burg moet uit­gaan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.