Helft van de col­le­ga’s drinkt of snuift te veel

Het Belang van Limburg - - Nieuws - Koen SNOEKX

BORN - Bij een al­co­hol- en drugstest bij au­to­fa­briek VDL Ned­car bleek de helft van het ge­tes­te per­so­neel on­der in­vloed van drank of drugs. “Maar een po­si­tie­ve test kan ook wij­zen op eer­der al­co­hol- of drugs­ge­bruik”, klinkt het bij Ned­car in het Ne­der­land­se Born, vlak over de grens met Dil­sen-Stok­kem. “Niet ie­de­re po­si­tie­ve werk­ne­mer gaat dus over de schreef.” Ook in ons land tes­ten heel wat be­drij­ven hun werk­ne­mers op het ge­bruik van ver­do­ven­de mid­de­len.

Bij au­to­fa­briek VDL Ned­car in het Ne­der­land­se Born wor­den de ruim 7.000 werk­ne­mers, on­der wie zo’n 1.000 Bel­gen en heel wat Lim­bur­gers, al sinds 2016 steek­proef­ge­wijs ge­con­tro­leerd op het ge­bruik van al­co­hol en drugs. Die tes­ten wer­den in­ge­voerd om­dat de di­rec­tie sig­na­len kreeg dat er op de werk­vloer ge­han­deld werd in ver­do­ven­de mid­de­len.

Uit het maand­blad van VDL Ned­car blijkt nu dat “zo’n 50 pro­cent van de ge­tes­te me­de­wer­kers on­der in­vloed is van ver­do­ven­de mid­de­len”. “Wij heb­ben in 2018 bij Ned­car drie­hon­derd me­de­wer­kers wil­le­keu­rig ge­test en bij on­ge­veer de helft van hen von­den we in­der­daad spo­ren van al­co­hol en drugs in het bloed”, zegt een woord­voer­der. “De me­de­wer­kers die po­si­tief tes­ten op drugs en zij die meer dan 0,5 pro­mil­le al­co­hol in het bloed had­den, zijn naar huis ge­stuurd. Bij her­ha­ling volgt schor­sing of ont­slag.”

Week­end­ge­brui­ker

“50 pro­cent po­si­tie­ve tes­ten bin­nen een be­drijf, is wel heel veel”, zegt Lo­de Godderis, pro­fes­sor ar­beids­ge­nees­kun­de aan de KU Leu­ven. “Al wil ik toch een beet­je nu­an­ce­ren. Een po­si­tie­ve test wijst niet al­tijd op re­cent ge­bruik. Zo kan ma­ri­hu­a­na bij­voor­beeld we­ken­lang in het bloed blij­ven, waar­door werk­ne­mers die spo­ra­disch in het week­end ge­brui­ken bij zo’n test ook te­gen de lamp lo­pen. Bij de­ze ge­brui­kers zal de im­pact op het func­ti­o­ne­ren bin­nen het be­drijf toch eer­der klein zijn”, zegt Godderis. “He­le­maal an­ders is na­tuur­lijk wan­neer ie­mand dron­ken op de werk­vloer ver­schijnt. Zo’n per­soon, die zijn ei­gen vei­lig­heid en die van col­le­ga’s in het ge­drang kan bren­gen, kan je na­tuur­lijk wel on­mid­del­lijk naar huis stu­ren en vra­gen om een at­test van de huis­arts.” In Bel­gië zijn be­drij­ven sinds 1 april 2010 ver­plicht om een al­co­ho­len drugs­be­leid te heb­ben. Ook het ge­bruik van tes­ten kan in dat be­leid op­ge­no­men wor­den. “Vraag is na­tuur­lijk wat je met zo’n po­si­tie­ve test doet”, zegt Godderis. “Een po­si­tie­ve test voor ma­ri­hu­a­na meet im­mers niet de im­pact op het func­ti­o­ne­ren en heeft dus geen ju­ri­di­sche waar­de. Dat ie­mand ont­sla­gen wordt lou­ter om­wil­le van een po­si­tie­ve test of door acuut dron­ken­schap is dan ook eer­der uit­zon­der­lijk.”

Lidl

Ook in ons land zijn er heel wat be­drij­ven die ge­bruik­ma­ken van tes­ten om het ge­bruik van ver­do­ven­de mid­de­len op te spo­ren. “Wij le­ve­ren al­co­hol- en drugstes­ters aan de over­heid, de po­li­tie, par­ti­cu­lie­ren, maar we krij­gen in­der­daad ook heel wat vra­gen van be­drij­ven”, zegt Rob Ebe­nau, zaak­voer­der van Al­co­li­ne. “On­der meer in de trans­port­sec­tor la­ten heel wat be­drij­ven hun werk­ne­mers op drank en drugs tes­ten. Maar ook in ri­si­co­be­drij­ven, zo­als in de che­mie, gaan heel wat be­drij­ven voor een nul­to­le­ran­tie op het vlak van ver­do­ven­de mid­de­len. Zo heb­ben we ooit 4.000 al­co­hol­tes­ters ge­le­verd aan che­mie­be­drijf BASF, dat die tes­ten ge­bruik­te voor een ac­tie voor vei­lig ver­keer op hun si­te in de Ant­werp­se ha­ven. Een an­de­re klant van ons is wa­ren­huis­ke­ten Lidl, dat gaat voor ab­so­lu­te nul­to­le­ran­tie op het vlak van drank en drugs op de werk­vloer. Zo heeft Lidl in elk van haar zes dis­tri­bu­tie­cen­tra in Bel­gië (dus ook in Genk, nvdr.) een al­co­hol­tes­ter han­gen. Moest er eni­ge twij­fel be­staan over het ge­bruik van ver­do­ven­de mid­de­len kan dat met één test uit­ge­slo­ten wor­den.”

Dat ie­mand ont­sla­gen wordt lou­ter om­wil­le van een po­si­tie­ve test of door acuut dron­ken­schap is eer­der uit­zon­der­lijk

Lo­de GODDERIS prof ar­beids­ge­nees­kun­de

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.