“Chant­a­na’s man treft geen schuld”

Slacht­of­fer van dra­ma­tisch on­ge­val in Genk wordt van­daag be­gra­ven in Be­rin­gen

Het Belang van Limburg - - Nieuws - Koen SNOEKX/Zah­ra BOUFKER

OVERPELT/BE­RIN­GEN - “Het eni­ge fy­sie­ke dat ik nog van Chant­a­na heb, is een haar­lok. Die zal een bij­zon­de­re plaats krij­gen”, zegt Chant­a­na’s ma­ma In­ge Nijs (47). Chant­a­na Gie­len (23) stierf don­der­dag­och­tend op de Oos­ter­ring in Genk bij een bot­sing te­gen een stil­staan­de vracht­wa­gen. Haar man Ser­hat Pek­bak (23), die ach­ter het stuur zat, over­leef­de de klap. “Ser­hat zegt dat hij lie­ver zelf dood was ge­weest, maar hem treft geen en­ke­le schuld”, zegt In­ge. Van­daag wordt Chant­a­na be­gra­ven op het kerk­hof van Be­rin­gen. “Ze krijgt er een plaats vlak­bij haar over­le­den zoon­tje Ma­rou­a­ne. Zo is ze op­nieuw weer heel dicht bij hem.”

‘Chant­a­na, you al­ways li­ved the li­fe you wan­ted. Rust zacht lie­ve ben­gel’, staat te le­zen op een kaartje dat In­ge Nijs heeft ge­maakt. “Zo­als ze op de­ze fo­to’s staat, zo was ze echt”, zegt In­ge die met Chant­a­na’s stief­pa­pa Marc Gij­bels (39) in Overpelt woont. “Ik kan nog al­tijd niet ge­lo­ven dat mijn doch­ter er niet meer is”, zucht In­ge. “Het is zo on­we­zen­lijk.” Don­der­dag rond 13 uur stond bij In­ge plots de po­li­tie aan de deur. “Ze ver­tel­den me het ver­schrik­ke­lij­ke nieuws dat Chant­a­na over­le­den was. Dan sta je aan de grond ge­na­geld.” En­ke­le uren daar­voor, rond 9 uur, was Chant­a­na be­trok­ken bij een zwaar ver­keers­on­ge­val op een pa­ral­lel­weg van de Oos­ter­ring in Genk. Chant­a­na zat langs haar man, Ser­hat Pek­bak, toen ze met hun wa­gen ach­ter­op een stil­staan­de vracht­wa­gen bot­sten. Voor Chant­a­na kon geen hulp meer ba­ten. Ser­hat was on­ge­deerd, maar bleef in shock ach­ter.

Islam

Chant­a­na en Ser­hat leer­den el­kaar twee jaar ge­le­den ken­nen en trouw­den vo­rig jaar. “Chant­a­na en ik heb­ben al­tijd een bij­zon­de­re re­la­tie ge­had, met ups en downs”, zegt In­ge. “Ze was een uniek meis­je. Als ze iets in haar hoofd had, ging ze daar he­le­maal voor. Zo’n vier jaar ge­le­den be­keer­de Chant­a­na zich tot de islam. Dat was haar keu­ze, ze stond daar vol­le­dig ach­ter en ze was daar heel ge­luk­kig mee.” Chant­a­na krijgt nu ook een is­la­mi­ti­sche be­gra­fe­nis. “Don­der­dag­avond zijn we ont­van­gen door de fa­mi­lie van Ser­hat en die ont­vangst was bij­zon­der har­te­lijk”, zegt In­ge. “We heb­ben ook met Ser­hat een goed ge­sprek ge­had. Die jon­gen zit heel diep door wat er ge­beurd is. Het moet vre­se­lijk voor hem zijn om zijn vrouw zo te zien ster­ven. Ser­hat geeft zich­zelf de schuld. ‘Ik was lie­ver zelf ge­stor­ven in de plaats van Chant­a­na’, blijft hij her­ha­len. Maar we heb­ben hem ge­zegd dat hij niets aan dat on­ge­val kan doen. Dat hem geen en­ke­le schuld treft. Wij heb­ben veel res­pect voor Ser­hat. Het is een jon­gen bij wie Chant­a­na ein­de­lijk rust had ge­von­den.”

Kind­jes

Vrij­dag­och­tend mocht In­ge haar doch­ter voor het eerst zien na het on­ge­val. “In de mos­kee van Sled­der­lo heb ik Chant­a­na een laat­ste groet kun­nen bren­gen en we wa­ren er­bij toen ze ri­tu­eel werd ge­was­sen. Een heel emo­ti­o­neel mo­ment, en te­ge­lijk ook heel mooi, om­dat we zo har­te­lijk door de is­la­mi­ti­sche ge­meen­schap ont­van­gen zijn. Dat mag ze­ker ook eens ge­zegd wor­den.” Van­daag om 14 uur wordt Chant­a­na be­gra­ven op het kerk­hof in Be­rin­gen, waar een plaats voor mos­lims is voor­zien. Tij­dens de plech­tig­heid zal In­ge een ge­dicht­je voor haar doch­ter voor­le­zen. “Chant­a­na zal be­gra­ven wor­den op het kerk­hof waar ook haar zoon­tje Ma­rou­a­ne ligt. Ma­rou­a­ne is ge­stor­ven nog voor hij ter we­reld kwam. Chant­a­na heeft daar hard van af­ge­zien. Maar nu kan ze weer dicht bij hem zijn. Chant­a­na heeft al­tijd een gro­te kin­der­wens ge­had. Ze woon­de nu sa­men met Ser­hat in Zon­ho­ven, maar ze had­den een huis­je op het oog in As. Be­doe­ling was dat ze daar vol­gen­de maand zou­den in­trek­ken. Ze zou­den dan aan kind­jes be­gin­nen. Maar dat is haar niet meer ge­gund. Ik ga haar zo hard mis­sen.”

FO­TO'S TP/HBVL

Chant­a­na Gie­len kwam om bij het on­ge­val, haar man Ser­hat Pek­bak over­leef­de de klap. “Hij zegt dat hij lie­ver zelf dood was ge­weest, maar hem treft geen en­ke­le schuld”, zegt Chant­a­na’s ma­ma In­ge.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.