Het Be­lang van Lim­burg lan­ceert het SNEL-ABON­NE­MENT voor wie snel mee wil zijn met het nieuws

Www.hbvl.be/di­gi­taal­le­zen

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

HASSELT - Heeft u wei­nig tijd? Heeft u geen uren om eens rus­tig de krant te le­zen, maar wil u toch het nieuws uit uw om­ge­ving en ver daar­bui­ten niet mis­sen? Voor u lan­ceert Het Be­lang van Lim­burg nu het snel-abon­ne­ment. Hoofd­re­dac­teur In­dra De­wit­te geeft uit­leg.

Wat is dat pre­cies, het snel-abon­ne­ment?

Pre­cies wat het zegt: een abon­ne­ment waar­mee je op de snelst mo­ge­lij­ke ma­nier mee bent met het nieuws, bin­nen en bui­ten de pro­vin­cie. We ho­ren steeds va­ker dat men­sen een te jach­tig le­ven heb­ben om el­ke dag rus­tig hun pa­pie­ren krant door te ne­men. Dat be­grij­pen we en dus wil­len we voor hen een op­los­sing bie­den. Met dit abon­ne­ment kan je na­me­lijk al­le be­ta­len­de Plus-ar­ti­ke­len op on­ze si­te met­een le­zen.

Het is dus een di­gi­taal abon­ne­ment? Er staan toch veel gra­tis ar­ti­kels op de web­si­te van Het Be­lang van Lim­burg?

Dat is min­der en min­der het ge­val. We gaan stil­aan naar een si­te waar­bij we voor­al plus­ar­ti­kels pu­bli­ce­ren, dat zijn re­por­ta­ges en nieuws­ar­ti­kels die we spe­ci­aal voor on­ze abon­nees ma­ken. We ge­lo­ven niet dat goed en be­trouw­baar nieuws gra­tis kan zijn. Het is door een he­le re­dac­tie ge­checkt, uit­ge­plo­zen en ge­dub­bel­checkt.

Voor wie is dat snel-abon­ne­ment?

We mik­ken voor­al op een iets jon­ger pu­bliek dat wil be­ta­len om mee te zijn met al­le be­trouw­ba­re nieuws maar geen tijd heeft voor een tra­di­ti­o­neel abon­ne­ment. We zijn net ge­start en een van de eer­ste nieu­we abon­nees is een jon­ge ke­rel van 23 jaar. Een pa­pie­ren abon­ne­ment is niks voor hem, maar dit is he­le­maal op zijn maat. Fan­tas­tisch toch?

Hoe­veel kost dat?

We gaan naar een heel an­de­re prijs­zet­ting dan bij een abon­ne­ment op de pa­pie­ren krant. We en­ten ons een beet­je op het Net­flixen Spo­ti­fy-mo­del. De snel­for­mu­le kost 10 eu­ro per maand. Ook wan­neer je kiest voor een abon­ne­ment op de krant krijg je toe­gang tot on­ze di­gi­ta­le plus­ar­ti- kels. Het voor­deel? Je krijgt som­mi­ge re­por­ta­ges al een dag eer­der te le­zen op de web­si­te, voor ze in de krant staan. Zo kan je ze al­tijd le­zen op het mo­ment dat het jou het bes­te uit­komt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.