Ver­deel­cen­trum bpost in Has­selt plat

Ne­gen­tig pro­cent fac­teurs rijdt niet uit

Het Belang van Limburg - - Nieuws - Dirk JACOBS

HAS­SELT - Ook gis­te­ren werd er weer ge­staakt bij bpost, voor de der­de dag op rij. Dit­maal was het aan de post­bo­des: meer dan 90 pro­cent van de fac­teurs leg­den het werk neer. In Has­selt wa­ren bo­ven­dien ook in het ver­deel­cen­trum maar wei­nig werk­wil­li­gen te vin­den. Am­per tien van de 150 werk­ne­mers gin­gen aan de slag. De ho­ge werk­druk zit de sta­kers dwars. “Het is sim­pel­weg niet meer te doen.”

Brie­ven blij­ven ach­ter, rouw­brie­ven in­clu­sief. Wie een pak­je had be­steld moet daar nog wat lan­ger op wach­ten, en ook on­ze krant ont­brak gis­ter­och­tend uit heel wat brie­ven­bus­sen. De post­sta­king gaat van­daag de vier­de dag in, en dat brengt heel wat on­ge­mak met zich mee. De sta­king is ge­richt te­gen on­der meer de werk­druk en het per­so­neels­te­kort bij bpost. “Het is ja­ren ge­le­den dat het post­per­so­neel over het he­le land zo so­li­dair ac­tie voer­de”, stel­len vak­bonds­men­sen van al­le kleu­ren vast in Has­selt. “Als on­ze gro­te baas blijft la­chen met zijn men­sen, gaan we dat ge­woon niet lan­ger pik­ken.” Il­lu­stra­tief hin­gen de sta­kers gis­te­ren dan ook le­ge post­zak­ken te kijk om zo een uit­spraak van CEO Koen Van Ger­ven te he­ke­len. Dat hij geen men­sen met le­ge zak­ken meer op pad wil, is bij ve­len in het ver­keer­de keel­gat ge­scho­ten. Voor­al de te ho­ge werk­druk, te la­ge ver­lo­ning en het ge­brek aan nieu­we werk­krach­ten, zit de post­men­sen hoog.

Eer­lij­ke cij­fers

In de loop van de voor­mid­dag zak­ten van­uit de he­le pro­vin­cie post­men­sen af naar Has­selt om de ac­tie te ver­ster­ken. “Het be­wijs dat de ac­tie se­ri­eus wordt op­ge­volgd. We ho­pen dat on­ze CEO het nieuws volgt en de kran­ten leest. En dat hij met eer­lij­ke cij­fers gaat ko­men. Ja, er zijn min­der brie­ven. Maar dat er steeds meer re­cla­me is om rond te bren­gen, dat wordt han­dig ver­zwe­gen, om van het al­maar groei­en­de aan­tal pak­jes nog maar te zwij­gen. Het is niet meer te doen. Jon­ge men­sen ha­ken al heel snel weer af. Er zijn nieu­we men­sen bij­ge­ko­men, zeg­gen ze dan. Dur­ven ze ook ver­tel­len hoe­veel er in­tus­sen al­weer weg zijn?”

Met de sta­king haal­den de post­me­de­wer­kers zich ook de woe­de van be­gra­fe­nis­on­der­ne­mers op de hals, om­dat rouw­brie­ven blij­ven lig­gen. “Wij we­ten hoe be­lang­rijk die zijn voor de be­trok­ken fa­mi­lies. Maar als rouw­brie­ven bij bpost als niet-pri­o­ri­tair be­stem­peld wor­den, dan gaan ze sim­pel­weg de post­zak­ken in.” Ten­zij nieu­we on­der­han­de­lin­gen maan­dag enig re­sul­taat op­le­ve­ren, gaat de ac­tie na het week­end ge­woon ver­der.

FO­TO SER­GE MINTEN

De sta­kings­be­reid­heid was ook in Has­selt groot.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.