Na­ti­ve Ame­ri­can en les­bi­en­ne

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

Shari­ce Da­vids (38) is een van de eer­ste twee na­ti­ve Ame­ri­can­vrou­wen die dins­dag ver­ko­zen wer­den in het Ame­ri­kaan­se Con­gres. Ze hoort bij de Ho Chunk-na­tie, een in­di­a­nen­volk in Wis­con­sin, maar ze woont in de staat Kansas, waar ze ook ver­ko­zen werd. Da­vids is ook de eer­ste open­lijk les­bi­sche vrouw in het Con­gres. Zo­wel haar groot­va­der als haar moe­der wa­ren mi­li­tai­ren.

Zelf was Shari­ce Da­vids een aan­tal ja­ren pro­fes­si­o­neel ac­tief in ge­vechts­spor­ten. La­ter ging ze rech­ten stu­de­ren en werd ze ad­vo­caat. Ze werk­te in ver­schei­de­ne in­di­a­nen­re­ser­va­ten aan pro­jec­ten voor ge­meen­schaps­vor­ming en eco­no­mi­sche ont­wik­ke­ling. Daar­naast sticht­te ze haar ei­gen kof­fie­merk, de Ho­ka Cof­fee Com­pa­ny, en werk­te ze een jaar lang in Was­hing­ton als Wit­te Huis­me­de­wer­ker on­der pre­si­dent Barack Oba­ma. Shari­ce Da­vids komt op voor min­der­he­den en voor ge­lijk­heid van kan­sen voor al­le ge­meen­schap­pen. Ze be­hoort niet tot de lin­ker­vleu­gel van de De­mo­cra­ten, en heeft eer­der ge­ma­tig­de stand­pun­ten.

De an­de­re na­ti­ve Ame­ri­can-vrouw die ver­ko­zen werd is de 58-ja­ri­ge Deb Haal­and van de La­gu­na Pue­blo. Zij ver­te­gen­woor­digt de staat New Mexi­co.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.