Do­nald Trump laat mid­terms even ach­ter zich in Pa­rijs

Het Belang van Limburg - - Nieuws - Luc STANDAERT

WAS­HING­TON - Pre­si­dent Do­nald Trump laat de hei­sa van de mid­terms even ach­ter zich. Gis­te­ren is hij ver­trok­ken naar Pa­rijs, waar hij sa­men met zijn vrouw Me­la­nia zal deel­ne­men aan de her­den­kings­plech­tig­he­den voor de hon­derd­ste ver­jaar­dag van het ein­de van de Eer­ste We­reld­oor­log.

De pre­si­dent ver­trok vrij­dag op ge­heel Trum­pi­aan­se wij­ze, met ge­kan­ker te­gen het Rus­land­on­der­zoek en een sneer naar ge­we­zen first la­dy Mi­chel­le Oba­ma. Maar wel­licht is de pre­si­dent blij Was­hing­ton even ach­ter zich te kun­nen la­ten na de mid­den­ter­mijn­ver­kie­zin­gen die uit­ein­de­lijk toch meer een ne­der­laag dan een over­win­ning voor hem wa­ren.

In Pa­rijs gaan de Trumps deel­ne­men aan een gro­te her­den­kings­ce­re­mo­nie en mi­li­tai­re pa­ra­de, waar­voor de Fran­se pre­si­dent Ma­cron een he­le rist we­reld­lei­ders heeft uit­ge­no­digd, tot en met de Rus­si­sche pre­si­dent Poe­tin.

Eind­rap­port Mu­el­ler

Op de vraag of hij in de mar­ge van de plech­tig­he­den ook een ge­sprek met Poe­tin zal heb­ben, ant­woord­de Trump dat hij daar geen tijd voor gaat heb­ben, om­dat hij snel te­rug­keert naar Was­hing­ton. Daar wacht hem noch­tans wei­nig op­beu­rend nieuws.

De se­ri­eu­ze za­ken­krant The Wall Street Jour­nal (WSJ) schreef vrij­dag dat Trump wel de­ge­lijk he­le­maal op de hoog­te was en een cen­tra­le rol speel­de bij het be­ta­len van zwijg­geld aan de vrou­wen waar­mee hij slip­per­tjes maak­te. Trump zou be­trok­ken ge­weest zijn bij vrij­wel el­ke stap in de on­der­han­de­lin­gen met Play­boy­mo­del Ka­ren McDou­gal en por­noac­tri­ce Stor­my Da­niels. En vol­gens de WSJ heeft het par­ket in Man­hat­tan daar ook be­wij­zen van.

En on­der­tus­sen zeg­gen steeds meer Ame­ri­kaan­se me­dia dat spe­ci­aal pro­cu­reur Ro­bert Mul­ler en zijn team be­zig zijn hun eind­rap­port over het Rus­land­on­der­zoek te schrij­ven, wat wel­licht ook geen ge­rust­stel­lend voor­uit­zicht is voor pre­si­dent Trump.

FO­TO AP

Trump ver­ruilt het tu­mul­tu­eu­ze Was­hing­ton even voor Pa­rijs.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.