5,98 pro­cent ver­liest aan­deel bpost nog eens “Te­rug naar de roots en vak­man­schap van ar­chi­tect”

Juul Van­ley­sen sluit aan bij ar­chi­tec­ten­plat­form R2Li­vin-Bisar

Het Belang van Limburg - - Nieuws Economie - Do­mi­niek CLAES

Het aan­deel bpost heeft vrij­dag op de beurs een bij­ko­men­de tik van 5,98 pro­cent ge­kre­gen. Het aan­deel is nu nog 11,00 eu­ro waard. Er is nog al­tijd geen wit­te rook in het so­ci­aal con­flict bij de poston­der­ne­ming. On­der­tus­sen sta­pe­len de frus­tra­ties bij de klan­ten zich op, on­der meer bij de uit­ge­vers van kran­ten.

ZON­HO­VEN/BIL­ZEN - De ar­chi­tec­ten­groep R2Li­vin-Bisar in Zon­ho­ven, dat is de nieu­we thuis­ha­ven van Juul Van­ley­sen (53), de be­ken­de en voor­uit­stre­ven­de Lim­burg­se ar­chi­tect. Vier jaar na het fail­lis­se­ment van zijn kan­toor Ho­lis­tic Ar­chi­tec­tu­re, heeft hij de goes­ting te­rug­ge­von­den bij het unie­ke plat­form van de jon­ge ar­chi­tec­ten Le­an­der Kip­pers (38) en Is­ma­ël Gie­len (39). “Ik ben door een in­tens pro­ces ge­gaan, maar hier voel ik mij thuis. Ik ben blij dat ze mij heb­ben om­armd”, zegt Juul Van­ley­sen. Hij ver­sterkt er met zijn er­va­ring, net­werk en ken­nis het ze­ven­kop­pi­ge team van R2Li­vin-Bisar.

Ar­chi­tect Juul Van­ley­sen zag zich in sep­tem­ber 2014 ver­plicht om de boe­ken van zijn kan­toor Ho­lis­tic Ar­chi­tec­tu­re en de ma­te­ri­a­len­da­ta­bank Ma­te­ri­al Sour­ce neer te leg­gen. Hij raak­te be­kend via zijn vaak fu­tu­ris­ti­sche, maar te­ge­lijk erg eco­lo­gi­sche ont­wer­pen, zo­als de ‘sche­ve to­rens’ voor Ce­ge­ka en de Pro­vin­cie in Has­selt. “Maar de laat­ste ja­ren heb­ben we het in ve­le wed­strij­den te vaak net niet ge­haald. On­danks de ve­le ener­gie die we er­in sta­ken”, liet hij toen op­te­ke­nen. On­der­tus­sen had­den zijn jon­ge­re col­le­ga’s Le­an­der Kip­pers in Zon­ho­ven en Is­ma­ël Gie­len in Bil­zen de han­den in el­kaar ge­sla­gen. De twee ken­den el­kaar al lan­ger en stu­deer­den ook sa­men af. In 2010 haal­den ze in een tij­de­lij­ke ver­e­ni­ging hun eer­ste wed­strijd bin­nen. “Dat smaak­te on­mid­del­lijk naar meer”, zegt Le­an­der Kip­pers. “On­ze band werd hech­ter, het was dui­de­lijk dat we voor­be­stemd wa­ren om sa­men te gaan.”

Plat­form

Sinds twee­ën­half jaar heb­ben Kip­pers en Gie­len sa­men het ar­chi­tec­ten­plat­form R2Li­vin-Bisar in het le­ven ge­roe­pen. R2Li­vin (spreek uit als: Art to Li­ve In) con­cen­treert zich op re­si­den­ti­ë­le pro- jec­ten, ter­wijl Bisar (sa­men­trek­king van Bu­si­ness Ar­chi­tec­tu­re) zich toe­legt op pro­fes­si­o­ne­le klan­ten in de kan­toor- en in­du­strie­bouw en ont­wik­ke­lings­pro­jec­ten. On­der­tus­sen is het plat­form zes ar­chi­tec­ten en twee in­te­ri­eur­ar­chi­tec­ten sterk. “We pro­fi­le­ren ons als een on­af­han­ke­lij­ke dienst­ver­le­ner, in de breed­ste zin van het woord. We wil­len niet af­han­ke­lijk zijn van één en­ke­le pro­ject­ont­wik­ke­laar, van over­he­den of an­de­re or­ga­ni­sa­ties. We heb­ben geen hi­ë­rar­chie en ie­der­een hier is be­zield door on­ze fi­lo­so­fie die steunt op waar­den als cor­rect­heid, ge­lijk­waar­dig­heid, ver­ant­woor­de­lijk­heid en open com­mu­ni­ca­tie”, zegt Is­ma­ël Gie­len.

No­dig?

Om die unie­ke mind­set te on­der­lij­nen, geeft Le­an­der Kip­pers het vol­gen­de voor­beeld: “We be­ge­lei­den on­ze klan­ten met hun be­lang­rijk­ste vraag: ‘Heb ik dit nu no­dig?’. Wij wil­len te­rug­grij­pen naar de es­sen­ti­ë­le rol van de ar­chi­tect: ie­mand die cre­ëert voor het le­ven, en daar­voor de ver­bin­ding legt met al­le an­de­re ac­to­ren en sta­ke­hol­ders. Te­rug naar de roots en het vak­man­schap van de ar­chi­tect.” In­te­ri­eur­ar­chi­tect Wou­ter Schils,

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.