Bij­zaak

Het Belang van Limburg - - Nieuws Economie -

Er was de voor­bije week weer veel te doen over de be­lang­rijk­ste bij­zaak ter we­reld, maar dan voor­al over de on­sma­ke­lij­ke kan­ten er­van. We leer­den ook dat de plan­nen voor een soort van Eu­ro­pe­se su­per­com­pe­ti­tie stil­aan vorm krij­gen. In die com­pe­ti­tie, die in 2021 van start zou gaan, tre­den de 16 groot­ste en rijk­ste Eu­ro­pe­se clubs te­gen el­kaar aan.

Of de nieu­we com­pe­ti­tie er komt, is ver­re van ze­ker, maar ze legt wel een bom on­der het voet­bal zo­als we dat nu ken­nen. Even­min is ze­ker of ze er komt. Het doel van de nieu­we com­pe­ti­tie is im­mers sim­pel: meer in­kom­sten ge­ne­re­ren en die in­kom­sten on­der min­der par­tij­en ver­de­len. De voet­bal­lief­heb­ber vraagt zich te­recht af: wie kan er straks de tv-rech­ten nog be­ta­len? En wie kan er straks nog kij­ken naar wed­strij­den tus­sen Re­al Ma­drid en Bar­cel­o­na of tus­sen Chel­sea en Li­ver­pool? Dat het in­ter­na­ti­o­na­le voet­bal voor­al een geld­kwes­tie is, we­ten we on­der­tus­sen, maar nu heeft ook het echt gro­te geld het voet­bal ont­dekt en met na­me het po­ten­ti­eel aan in­kom­sten van kij­kers en ad­ver­teer­ders. En met het echt gro­te geld be­doe­len we be­drij­ven als Ama­zon, Goog­le, Fa­ce­book en Net­flix. Vroe­ger was het Eu­ro­pe­se top­voet­bal ge­woon te be­kij­ken op de open­ba­re om­roe­pen. Ver­vol­gens ver­huis­de het voet­bal naar de com­mer­ci­ë­le zen­ders en van­daag zit het voet­bal veel­al ach­ter een de­co­der. En nu staan we aan de voor­avond van een nieu­we fa­se.

De tv-rech­ten van Cham­pi­ons Le­a­gue bren­gen dit jaar 3,25 mil­jard eu­ro op, voor de tvrech­ten van de Pre­mier Le­a­gue wordt voor drie jaar zo’n 4,5 mil­jard pond be­taald. Voor de techreu­zen zijn der­ge­lij­ke be­dra­gen geen pro­bleem. Ze ste­ken trou­wens nu al hun voel­sprie­ten uit. In Zuid-Ame­ri­ka zijn dit jaar 32 wed­strij­den uit de Cham­pi­ons Le­a­gue te be­kij­ken via Fa­ce­book. Mark Zuc­ker­berg haal­de bo­ven­dien de rech­ten bin­nen van de Spaan­se com­pe­ti­tie voor een aan­tal Azi­a­ti­sche lan­den, waar­on­der In­dia. Ama­zon ver­wierf de rech­ten op 20 wed­strij­den in de Pre­mier Le­a­gue. Ama­zon pro­beert de voet­bal­lief­heb­ber ook op an­de­re ma­nie­ren aan zich te bin­den, zo­als met de do­cu­men­tai­re­film ‘All or No­thing’, over het sei­zoen 2017-2018 van Man­ches­ter Ci­ty. Net­flix doet eind dit jaar het­zelf­de met een do­cu­men­tai­re over het lij­dens­ver­haald van Sun­der­land.

De techreu­zen ver­an­der­den de ma­nier waar­op we win­ke­len, naar te­le­vi­sie kij­ken en nieuws con­su­me­ren. Het ziet er naar uit dat zij ook de ma­nier waar­op wij naar voet­bal kij­ken, zul­len ver­an­de­ren. Maar wel­ke prijs be­taalt de voet­bal­lief­heb­ber daar­voor?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.