“RE­CORDS PR

KRC Genk kan zon­dag voor het eerst ongeslagen

Het Belang van Limburg - - Sport Voetbal -

KRC Genk kan zon­dag­avond op­nieuw club­ge­schie­de­nis schrij­ven in Moes­kroen, nooit eer­der werd Ra­cing ongeslagen herfstkampioen. Het is op zich al een uit­zon­der­lij­ke pres­ta­tie (zie ka­der) en dat trig­gert coach Phi­lip­pe Cle­ment. “Ook mijn spe­lers vin­den dat boei­end, re­cords prik­ke­len de­ze groep”, zegt de Genk­se coach, die op zijn hoe­de is voor de thuis­re­pu­ta­tie van Moes­kroen. “Het is een an­der team ge­wor­den na de trai­ners­wis­sel, ze zet­ten el­ke te­gen­stre­ver on­der druk.”

Cle­ment: “Een mooi com­pli­ment. Ik had het voor­af ook aan mijn groep mee­ge­ge­ven: we moesten in de match blij­ven tot het laat­ste kwar­tier, dan zou­den we fy­siek de over­hand ne­men. Dat bleek het ge­val, ter­wijl ver­schil­len­de be­zoe­kers met kram­pen kamp­ten, ble­ven wij aan­val­len. Een pluim op de hoed van Ru­ben Pee­ters en Bram Swin­nen, die voor de fy­sie­ke be­ge­lei­ding zor­gen. Daar­om blijf ik het jam­mer vin­den dat we voor de top­per te­gen Club Brug­ge slechts twee da­gen had­den om ons voor te be­rei­den. Dat ver­hin­der­de in die wed­strijd een ste­vig slot­of­fen­sief.”

Jul­lie blij­ven op kop in groep I en staan op één ze­ge van de

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.