Dan trai­ner”

Het Belang van Limburg - - Sport Voetbal -

ning nóg een uur ex­tra les te ge­ven. Ik tóón hen hoe ze po­si­tie moe­ten kie­zen. Hoe ze moe­ten trap­pen. Hoe ze een voor­zet moe­ten ge­ven. Ik heb het als spe­ler bij Dort­mund ook dui­zen­den keer moe­ten trai­nen, dan kan ik het toch to­nen? Maar be­grijp me goed: el­ke spe­ler van mijn kern is tech­nisch een eer­ste­klas­ser. Ook op tac­tisch vlak voel ik me soms le­raar. Dan toon ik met beel­den hoe we ons in­stel­len op de te­gen­stan­der. Als ze het al­leen ho­ren, ver­ge­ten ze het, ze moe­ten het zien. Qua sys­teem ben ik flexi­bel, ik ver­an­der zelfs tij­dens een match. In­tus­sen kun­nen we al drie, vier sys­te­men aan en staan we al zover, dat we geen re­ac­tie­voet­bal meer bren­gen maar zélf het spel kun­nen ma­ken. ” De Duit­ser houdt van dis­ci­pli­ne. “Dis­ci­pli­ne staat voor­op. Maar op tijd zijn, een uur voor de trai­ning al aan­we­zig zijn…, geldt dat niet bij el­ke trai­ner? Ik geef zelf wel graag het voor­beeld. Ik werk ook kei­hard, ben hier el­ke dag van 7.30u tot rond 18u. Mijn ge­zin is in Duits­land ge­ble­ven, mijn zoon van 7 en doch­ter van 12 zijn er na ons ver­blijf in Honga­rije net be­gon­nen met school.”

Voor de komst van lei­der Genk heeft Stor­ck al­vast een plan­ne­tje klaar. “We zijn al van dins­dag met de­ze wed­strijd be­zig. We trai­nen niet al­leen op vrij­dag tac­tisch, in el­ke trai­ning zit­ten tac­ti­sche za­ken. Voor de match be­spreek ik nog een aan­tal za­ken apart met de ver­de­di­gers, apart met de aan­val­lers. Hoe we gaan spe­len te­gen Genk, kan ik nog niet zeg­gen. Al­leen dit: we gaan voor­al re­ke­ning hou­den met hun fan­tas­ti­sche mid­den­veld. Het sterk­ste van Bel­gië. Ik hou van hun open voet­bal. Waar ik ook veel van kan op­ste­ken. Al­leen heb ik niet de spe­lers­groep om het­zelf­de voet­bal te bren­gen. Te wei­nig wis­sel­mo­ge­lijk­he­den op een aan­tal po­si­ties ook, daar wil­len we in ja­nu­a­ri wat aan doen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.