Zul­len snel weer vol­gen”

Het Belang van Limburg - - Sport Voetbal - Gun­ter SCHOOFS

STVV mag dan wel een fraaie zes­de stek be­kle­den in de rang­schik­king, voor­lo­pig staan de Ka­na­ries op slechts één uit­ze­ge dit sei­zoen. In Gent pak­te Sint-Trui­den de vol­le pot. Als het aan Cristian Ceballos ligt, doet STVV er in de laat­ste wed­strijd van de heen­ron­de nog snel een uit­over­win­ning bij. Dan moet zwart beest Eu­pen wel voor de bijl. “Eu­pen heeft met Luis Gar­cia dé ster in de ploeg”, zegt Ceballos over zijn land­ge­noot. “Als we hem kun­nen lam­leg­gen, zit winst er wel in.” Acht stel­lin­gen aan het adres van de 25-ja­ri­ge Ceballos. 1 CEBALLOS MOET BIJ STVV AL­TIJD IN DE BASISELF STAAN

“AK­KOORD”

“Oei, met­een een moei­lij­ke, hoor! Toch zeg ik ak­koord. Als prof moet je al­tijd bij de bes­te elf wil­len zijn. Maar ver­sta me niet ver­keerd: ik res­pec­teer al­tijd de keu­ze van de coach en res­pec­teer ook mijn col­le­ga’s als zij een streep­je voor krij­gen. Na die ro­de kaart te­gen An­der­lecht ver­dween ik een maand uit de ba­sis. Eerst twee speel­da­gen door schor­sing, na­dien start­te ik nog eens twee du­els op de bank. Ik was niet goed van die uit­slui­ting in An­der­lecht. Ik heb ooit in Por­tu­gal een keer rood ge­had na twee keer geel, maar recht­streeks rood? Nooit. Ko­maan, dat hoort bij­lan­ge niet bij mijn per­soon. Ik ben de spe­ler die de fou­te char­ges in­cas­seert in plaats van be­gaat.”

2 CEBALLOS’ TERGENDE ADDUCTORENBLESSURE IS VOOR­AL EEN MENTALE KWES­TIE

“NIET AK­KOORD”

“Bij­lan­ge niet. Als het een mentale kwes­tie was, zou ik me niet heb­ben la­ten ope­re­ren, hoor. Ik ben er vo­rig sei­zoen een jaar mee uit ge­weest. Ik voel nog al­tijd wat pijn bij mo­men­ten. Ik doe da­ge­lijks ex­tra oe­fe­nin­gen voor de ad­duc­to­ren. Oe­fen­stof, die ik heb le­ren ken­nen in mijn twee maan­den du­ren­de re­va­li­da­tie in San­tan­der. Ik ga tel­kens aan de slag met elas­tie­ken. Al­les om die ad­duc­to­ren ster­ker te ma­ken. Ik hoor soms waai­en dat mijn bles­su­re te ma­ken heeft met het kunst­gras van STVV, maar dat ge­loof ik niet. Voor mij is er geen ver­schil met na­tuur­lijk gras.”

3 LUIS GAR­CIA IS ZA­TER­DAG IN EU­PEN DÉ STER OP HET VELD

“AK­KOORD”

“Gar­cia heft meer dan 300 mat­chen in La Li­ga op zijn tel­ler, ja, dan ben je de ster in Eu­pen-STVV. Ik ken hem van zijn pe­ri­o­de bij Espan­y­ol. Twee sei­zoe­nen ge­le­den speel­de ik al te­gen hem met STVV. Gar­cia is 37 jaar in­tus­sen, maar blijft een fan­tas­ti­sche spe­ler. Met een on­ge­loof­lij­ke vis­ta. Ik ver­wacht hem za­ter­dag­avond op po­si­tie 6, 8 of 10. Als we hem kun­nen lam­leg­gen, schie­ten we al een heel eind op. Hij is de draai­schijf van dit Eu­pen.”

4 EU­PEN IS ZWART BEEST VAN STVV

“AK­KOORD”

“Sinds ik in Bel­gië ben, heb ik maar één keer te­gen hen ge­won­nen. 2-1 op Stay­en, met goals van Ve­to­ke­le en Ger­kens. Ik zorg­de voor een as­sist. Maar ver­der heb­ben we nooit veel ge­raapt te­gen Eu­pen. Vo­rig sei­zoen kon­den we hen ook niet klop­pen en zag ik van­uit de tri­bu­ne hoe Eu­pen van 4-2 naar 4-4 te­rug­knok­te in bles­su­re­tijd. On­ge­loof­lijk. Wij kwa­men hen tel­kens te­gen op ver­keer­de mo­men­ten. Nu zal hun veld nog oké zijn en daar moe­ten we voor­deel uit put­ten. Ik ken hun am­bi­tie niet, maar per slot van re­ke­ning telt Eu­pen ook al 16 pun­ten. Lang niet slecht. Al denk ik niet dat ze kun­nen mee­doen voor play-off 1, zo­als wij.”

5 CEBALLOS ZIT NOG VER VER­WIJ­DERD VAN ZIJN TOPVORM

“NIET AK­KOORD”

“(lacht) Ko­maan, mak­ker, wil je mij men­taal on­der­uit ha­len? Ik had al heel goeie mat­chen dit sei­zoen. Te­gen Lo­ke­ren en Ant­werp vond ik me­zelf sterk. Maar ik kan be­ter en leg de lat ho­ger. Wel is het lo­gisch dat ik nog niet aan hon­derd pro­cent ben, om­dat ik een jaar out was. Dat werk je niet weg op één, twee, drie. Ik moet spe­len, spe­len en nog eens spe­len. Dat is de eni­ge ma­nier om beet­je bij beet­je bij te win­nen. Eén ding weet ik ze­ker: die bes­te vorm zal snel ko­men nu. De goals vol­gen ook nog: be­loofd.”

6 CEBALLOS IS DÉ PROFESSIONAL IN DE STVV-KERN

“AK­KOORD”

“Ik ben erg pro­fes­si­o­neel be­zig met mijn vak, dat is ge­we­ten. Ik heb als een beest ge­werkt om weer fit te ge­ra­ken. In de zo­mer had ik al het laag­ste vet­per­cen­ta­ge om­dat ik zo­veel train­de. Ik ken de hui­di­ge cij­fers niet, maar ik ver­on­der­stel dat dat nog steeds het ge­val is. Ik pik ex­tra mas­sa­ges en ver­zor­gin­gen mee, ver­toef ex­tra uren in de fit­ness, ik rust ge­noeg, eet ge­zond. Ze­ker na een lan­ge bles­su­re moet je stil­staan bij de de­tails die je kan ver­be­te­ren. Daar was ik de jong­ste maan­den erg ge­fo­cust mee be­zig. (wijst naar de piz­za die op ta­fel ligt, be­taald door de ver­lie­zers van een spel­le­tje op trai­ning) Ik eet wel eens piz­za, maar toch eer­der zel­den, hoor.”

7 CEBALLOS IS EEN HAL­VE BELG GE­WOR­DEN

“NIET AK­KOORD”

“Ik voel me nog steeds Span­jaard in hart en nie­ren. Wel heb ik het fan­tas­tisch naar mijn zin in SintTrui­den. Sa­men met mijn vrien­din Caro­li­na. Ie­der­een is vrien­de­lijk voor ons, als pro­fes­si­o­ne­le voet­bal­ler zit je heel goed bij een club als STVV. We wo­nen op een ap­par­te­ment naast Stay­en, we heb­ben al­les bij de hand. Belg ben ik niet, on­danks 2,5 jaar STVV, maar ik voel me wel enorm goed in mijn vel in de­ze stad.”

8 STVV MAAKT MEER KANS OP PLAY-OFF 1 DAN STANDARD

“JOKER”

“Pffff, weer zo’n moei­lij­ke, zeg! Standard staat ach­ter ons in het klas­se­ment, maar in prin­ci­pe is dat een ploeg die mee­doet voor de ti­tel, hé. Ze­ker met het sys­teem van play-offs. Als de com­pe­ti­tie van­daag af­sluit, zijn wij er­bij in play-off 1. Maar het sei­zoen duurt nog lang. We zul­len er­voor vech­ten, zo­veel is ze­ker, maar laat ons al­les lek­ker van match tot match be­kij­ken. Voor ons be­gint dat met die uit­match in Eu­pen die we wil­len win­nen.”

FO­TO KA­REL HEMERIJCKX

Cristian Ceballos: “Ik hoor soms waai­en dat mijn bles­su­re te ma­ken heeft met het kunst­gras van STVV, maar dat ge­loof ik niet.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.