“Mijn voor­beeld als trai­ner? Tin­tin Mar­quez”

Eu­pen-ve­te­raan en as­pi­rant-trai­ner Luis Gar­cia is fan van ge­flop­te STVV-trai­ner

Het Belang van Limburg - - Sport Voetbal - Tho­mas STANDAERT

329 wed­strij­den en 73 goals in de Pri­me­ra Di­vi­si­on, de Copa del Rey en de fi­na­le van de UEFA Cup met Espan­y­ol én ze­ven se­lec­ties voor de Spaan­se ploeg met de gou­den ge­ne­ra­tie van Xa­vi, Inie­sta, Tor­res en Vil­la. Om het pal­ma­res van de 37-ja­ri­ge Luis Gar­cia Fer­nan­dez te eve­na­ren moet Cristian Ceballos nog flink wat tor­til­la’s eten.

In te­gen­stel­ling tot veel van zijn ge­ne­ra­tie­ge­no­ten koos Gar­cia niet voor de woes­tijn, de Ver­e­nig­de Sta­ten of Ja­pan om de de herfst van zijn car­ri­è­re door te bren­gen. Wel voor de Bel­gi­sche Oost­kan­tons. Een streek, die hem blijk­baar wel be­valt. De mid­den­vel­der is be­zig aan zijn vijf­de sei­zoen bij Eu­pen en is er dit sei­zoen met zes doel­pun­ten en twee as­sists zelfs be­lang­rij­ker dan ooit. En dat op min­der dan drie maan­den voor zijn 38e ver­jaar­dag.

Eind vo­rig sei­zoen liep zijn con­tract af en toch liet de ka­pi­tein zich over­tui­gen om er nóg een jaar­tje bij te doen. Het maakt van hem de oud­ste ac­tie­ve spe­ler in de Ju­pi­ler Pro Le­a­gue.

“Ik kan de geur van het gras niet mis­sen”, ver­klaar­de hij on­langs nog. “Ik hou te veel van het spel­le­tje om niet tot het al­ler­laat­ste mo­ment te blij­ven spe­len. Ik ga nooit zeg­gen dat ik over een paar maan­den ga stop­pen. Het moet vre­se­lijk zijn om af te tel­len naar zo’n mo­ment. Wan­neer ik stop, zal het plots zijn. De kor­te pijn.”

Die pijn wil Luis Gar­cia bo­ven­dien nog eens ver­zach­ten door zich on­mid­del­lijk op zijn trai­ners­car­ri­è­re te stor­ten. Eind vo­rig sei­zoen mocht hij van Eu­pen play­off 2 over­slaan om in Span­je een ex­clu­sie­ve trai­ners­cur­sus voor ex­in­ter­na­ti­o­nals te gaan vol­gen. Zes we­ken deel­de hij de school­ban­ken met gro­te na­men als Raul, Xa­vi, Xa­bi Alon­so en Vic­tor Val­des. Zijn gro­te voor­beeld als coach is een ou­de be­ken­de van STVV. “Tin­tin Mar­quez’”, klinkt het zon­der aar­ze­len. Mar­quez coach­te Gar­cia bij Espan­y­ol en ook in zijn eer­ste jaar bij Eu­pen. “Hij is de bes­te coach die ik ooit ge­had heb. Hoe hij het voet­bal zag, dat was on­ge­lo­fe­lijk.’ Bij STVV dach­ten ze daar blijk­baar an­ders over en stuur­den ze de man vo­rig sei­zoen al na twee speel­da­gen de laan uit. “Laat ik zeg­gen dat Tin­tin wel te­gen kri­tiek kan, maar ook wel heel hard ach­ter zijn ei­gen fi­lo­so­fie staat (lacht).”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.