ZINHO VANHEUSDEN

Het Belang van Limburg - - Sport Voetbal - Bob FAESEN/Pie­ter VANLOMMEL

Ein­de­lijk was het nog eens zover voor Zinho Vanheusden. Door de bles­su­re van Luis Pe­dro Ca­van­da mocht de 19-ja­ri­ge Has­se­laar don­der­dag in het Eu­ro­pa Le­a­gue-du­el in Kras­no­dar (2-1) voor het eerst sinds bij­na twee maan­den star­ten bij Standard. Een ba­sis­plaats die naar meer smaakt en mo­ge­lijk zon­dag in Kort­rijk een ver­volg krijgt. “Na­tuur­lijk zou ik te­leur­ge­steld zijn als ik weer op de bank moet plaats­ne­men”, zegt de jon­ge Has­se­laar.

Op 20 sep­tem­ber liet trai­ner Mi­chel Preud’hom­me Zinho Vanheusden voor het laatst aan een match be­gin­nen. De par­tij in Se­vil­la, die met 5-1 ver­lo­ren ging en waar nog veel over zou na­ge­praat wor­den. Sinds­dien sprok­kel­de Vanheusden nog twee kor­te in­val­beur­tjes te­gen Oos­ten­de en Club Brug­ge en wa­ren er nog vier in­ter­lands met de U21. Met veel matchrit­me ging hij don­der­dag de par­tij te­gen Kras­no­dar dus niet in.

“De trai­ner zei me ’s na­mid­dags dat ik zou star­ten”, re­a­geert Vanheusden. “Ik was blij dat ik kon spe­len, want dat was al even ge­le­den. Ik denk dat het aar­dig ging. We wa­ren goed ge­or­ga­ni­seerd van­ach­ter en heb­ben ge­daan wat de coach van ons vroeg. Jam­mer dat we die twee goals nog slik­ten, want we had­den zelf ge­noeg kan­sen op een twee­de doel­punt. In drie mi­nu­ten tijd de­den ze ons dood met twee ex­cep­ti­o­ne­le doel­pun­ten.”

Ver­be­te­ring

Door de ne­der­laag in Zuid-Rus­land deed Standard in ie­der ge­val een slech­te zaak. Om de kan­sen op een Eu­ro­pe­se over­win­te­ring gaaf te hou­den, moe­ten de Rou­ches het eerst­vol­gen­de thuis­du­el te­gen Se­vil­la win­nen. “Moei­lijk, maar het is zo­als het is”, zegt Vanheusden. “In Scles­sin, voor on­ze ei­gen sup­por­ters, is het mo­ge­lijk. Dan moe­ten we wel de men­ta­li­teit en het voet­bal bren­gen dat we in Kras­no­dar lie­ten zien. In de com­pe­ti­tie zijn we wis­sel­val­lig. Hier en daar hoor je dan zeg­gen dat wij geen echt ge­heel zijn, maar te­gen Kras­no­dar heb­ben we het te­gen­deel be­we­zen. Het is nu zaak om het­zelf­de in de com­pe­ti­tie te bren­gen. Als we dat doen, denk ik dat we ver kun­nen ge­ra­ken.”

Het is de wens die wel meer Standard-spe­lers heb­ben uit­ge­spro­ken, maar tot dus­ver speel­de de wis­sel­val­lig­heid van de Rou­ches zich een beet­je bo­ven het hoofd van de In­ter Mil­aan-huur­ling af. Hij had een an­der pro­bleem: een te­kort aan speel­tijd. Van­uit Mil­aan be­kijkt men de si­tu­a­tie met ar­gus­ogen. Hoe ziet hij dat zelf? “Het is de coach die kiest hé. Ik heb veel ver­trou­wen in Preud’hom­me. On­der hem ben ik

Zinho VANHEUSDEN een be­te­re spe­ler ge­wor­den en kan ik me ver­der ont­wik­ke­len”, zegt de jeugd­in­ter­na­ti­o­nal.

Speel­wens

Maar na­tuur­lijk wil Vanheusden spe­len. “Ik voel me fit en klaar om te star­ten”, zegt hij. “We zul­len wel zien wat de toe­komst in pet­to heeft. In­ter heeft er ook een stem in. Of ik ze vaak hoor? Ja, maar ze heb­ben ge­duld. Ze wil­len dat ik er over een paar jaar in de eer­ste ploeg sta, maar ik ben nog maar net ne­gen­tien en ik speel­de toch al twee Eu­ro­pa Le­a­gue-mat­chen, dat is ook niet slecht. Dat Preud’hom­me mij in die twee mat­chen op­stel­de, moe­ten we ook niet on­der­schat­ten.”

En toch voel je aan al­les dat de te­leur­stel­ling im­mens zou zijn, mocht het Lim­burg­se ta­lent zon­dag in Kort­rijk weer op de bank moe­ten plaats­ne­men. “Het is voor mij al­tijd moei­lijk om niet te spe­len. Zo­dra ik weet dat ik op de bank zit, voel ik me on­ge­luk­kig. Ik wil al­tijd spe­len, dat is mijn men­ta­li­teit.”

In­ter heeft ge­duld. Ik ben net ne­gen­tien en speel­de toch al twee Eu­ro­pa Le­a­gue-mat­chen, dat is ook niet slecht

Fo­to PHOTO NEWS

Zinho Vanheusden baal­de na de Eu­ro­pe­se wed­strijd van Standard.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.