“Trai­ner staat niet on­der druk”

NA DE ZOVEELSTE BLAMAGE Marc Coucke gaat club, spe­lers en staf gron­dig ana­ly­se­ren op zoek naar ‘mis­sing link’

Het Belang van Limburg - - Sport Voetbal - Van on­ze ver­slag­ge­ver Jür­gen GERIL in Istan­boel

De po­lo­nai­se is een treur­mars ge­wor­den. Marc Coucke (53) had zich zijn in­tre­de bij An­der­lecht com­pleet an­ders voor­ge­steld. We zijn pas 9 no­vem­ber en zo­wel Eu­ro­pa als de Be­ker zijn al weg. Hoe moet het nu ver­der? Voor­lo­pig schuift de RSCA-voor­zit­ter nog nie­mand aan de kant - ook coach Hein Van­hae­ze­brou­ck niet - maar hij gaat wel al­les en ie­der­een ana­ly­se­ren. Van po­lo­nai­se via treur­mars naar do­den­mars: zover mag het niet ko­men.

De ne­der­laag te­gen Fe­ner­bah­çe hak­te er zwaar in. Op de lucht­ha­ven van Istan­boel droop de ont­goo­che­ling nog van het ge­zicht van Marc Coucke. Eerst wil­de de An­der­lecht-voor­zit­ter geen in­ter­views ge­ven, maar plots be­dacht hij zich. “Wat mijn ge­voel is? Je mag kie­zen tus­sen slecht en zeer slecht.”

Is de Eu­ro­pe­se uit­scha­ke­ling met 1 op 12 in een zwak­ke groep rond­uit be­scha­mend?

“Wat An­der­lecht tot nu toe liet zien, is ge­woon ruim on­vol­doen­de. Dat ver­die­nen de­ze club en on­ze fans niet. De ne­der­la­gen op Tr­na­va en in de Be­ker te­gen Union on­der­mij­nen al­les.”

Heeft An­der­lecht niet ge­woon te wei­nig kwa­li­teit, voor­zit­ter?

“Eer­lijk waar: we dach­ten dat de­ze kern ge­wa­pend was om op drie fron­ten te strij­den. We wa­ren heel am­bi­ti­eus, maar er zit geen stand­vas­tig­heid in. De eni­ge stand­vas­tig­heid die we zien, is dat de­ze ploeg el­ke match een zwak mo­ment heeft. Ook te­gen Fe­ner­bah­çe zijn we weer met on­ze neus op de fei­ten ge­drukt. Er zit­ten te veel zwak­tes in de­ze kern.”

Uw coach wijt het aan de on­er­va­ren en erg jon­ge se­lec­tie.

“Dat is een deel van de waar­heid. We be­ta­len wat leer­geld, maar het zit die­per dan dat. Soms spe­len we goed voet­bal, hé. Op Fe­ner­bah­çe had­den we aan de rust zes­tig pro­cent bal­be­zit en had­den we con­tro­le, maar het is geen boks­wed­strijd waar­bij je op het ein­de kunt win­nen op pun­ten als je de te­gen­stan­der niet knock-out klopt. In voet­bal moet je goals ma­ken en daar­voor mis­sen we punch. En zo­dra we een te­gen­goal slik­ken, zakt al­les als een pud­ding in el­kaar.”

Uw trai­ner staat dus on­der druk als ik het goed be­grijp.

“Neen, neen. De trai­ner staat niet on­der druk. Wat niet weg­neemt dat we gron­di­ge ana­ly­ses gaan ma­ken door veel ge­sprek­ken te voe­ren. Het is dui­de­lijk dat ik in­gre­di­ën­ten mis om suc­ces­vol te zijn bij de­ze club. Ik wil we­ten wat die in­gre­di­ën­ten zijn.”

Met wie gaat u dan al­le­maal pra­ten?

“In­ter­ne en ex­ter­ne ge­sprek­ken. Ik wil ook spre­ken met men­sen die veel voet­bal­er­va­ring heb­ben en de ge­schie­de­nis van An­der­lecht door en door ken­nen. Zij heb­ben soms een an­de­re vi­sie.”

U be­doelt ico­nen als Van Himst of Zet­ter­berg…

“Als er le­gends op be­zoek ko­men, grijp ik al­tijd de kans aan om diep­gaand met die men­sen te pra­ten, ja.”

Marc COUCKE Voor­zit­ter An­der­lecht

Steekt u de hand ook in ei­gen boe­zem? U be­slis­te toch mee over de sa­men­stel­ling van de kern?

“Sinds ik de nieu­we voor­zit­ter ben, is er al heel veel ver­an­derd bin­nen An­der­lecht. Ik ben be­zig ge­weest met al­ler­lei za­ken rond de club, maar het ba­sis­pro­duct blijft na­tuur­lijk het voet­bal. Week na week moet al­les ten dien­ste staan van die 90 mi­nu­ten op de gras­mat. Veel men­sen heb­ben daar­voor hun best ge­daan, maar op het veld komt het er mo­men­teel niet uit. Dat is zon­de.”

Die­ge­ne die de trans­fers deed, is Luc De­vroe. Ver­wijt u hem iets?

“Nog­maals: ie­der­een deed zijn best. Luc ook. De kern is sa­men­ge­steld met veel ho­ge­re ver­wach­tin­gen,

Marc COUCKE Voor­zit­ter An­der­lecht maar het re­sul­taat valt te­gen. Al denk ik dat som­mi­gen nog wat tijd no­dig heb­ben om te groei­en.”

Zo­als San­neh, de man van 8 mil­joen?

“Ik ga hier geen in­di­vi­du­e­le be­oor­de­lin­gen ma­ken. Als ploeg heb­ben we ge­woon drin­gend nood aan een re­fe­ren­tie­match. Een re­sul­taat waar­op we ver­der kun­nen bou­wen.”

Ie­der­een ver­keek zich ook op jul­lie com­pe­ti­tie­start met 12 op 12. De eu­fo­rie was toen te groot.

“Maar neen. Als je aan het sei­zoen be­gint met vier ze­ges, mag je toch in de wol­ken zijn? Dat hoort bij het voet­bal. Ge­luk­kig heb­ben we toen die twaalf pun­ten ge­pakt, an­ders wa­ren we in de com­pe­ti­tie nu nog ver­der van huis.” (cy­nisch lach­je)

Gaat u de spe­lers­groep toe­spre­ken voor de wed­strijd van zon­dag te­gen AA Gent?

“Dat zul­len we nog zien. Die match moe­ten we ab­so­luut win­nen. Dan slui­ten we de heen­ron­de af met 30 pun­ten en dat is aan­vaard­baar. We heb­ben al­leen nog de com­pe­ti­tie en daar moe­ten we nu het maxi­ma­le uit­ha­len.”

En wat als jul­lie niet win­nen van AA Gent?

“Dan heb­ben we geen 30 pun­ten, hé.”

Maar dan zul­len er ge­vol­gen zijn?

“So­wie­so volgt er een gron­di­ge ana­ly­se. Ie­der­een spreekt nu al over trans­fers in ja­nu­a­ri, maar we zijn pas be­gin no­vem­ber. De hui­di­ge kern moet tot de win­ter­stop be­wij­zen dat er meer in zit dan wat er nu uit­komt. Het moet toch eens ke­ren. Tot ja­nu­a­ri be­kij­ken we het match per match.”

Er zit geen stand­vas­tig­heid in de­ze ploeg. Of toch wel: dat ze el­ke match een zwak mo­ment heeft

Gaat u in ja­nu­a­ri dan nog eens mil­joe­nen spen­de­ren als u al zo­veel geld uit­gaf in de zo­mer?

“Ach, met de Fi­nan­ci­al Fair Play heeft An­der­lecht geen en­kel pro­bleem. We zul­len wel zien. Voet­bal is wel een vreem­de sec­tor. Als je in een be­drijf eens een slech­te maand hebt, dan steek je de kop­pen bij el­kaar en be­gin je op­nieuw. Maar in het voet­bal kan je je zul­ke slech­te cam­pag­nes niet per­mit­te­ren. Daar sta je el­ke dag in de kij­ker.”

De ti­tel is nu dus een ab­so­lu­te must voor An­der­lecht?

“Ola. Ik ging juist zeg­gen dat het bij­na tijd was om dit in­ter­view af te ron­den en met de­ze vraag heb je mij he­le­maal over­tuigd. Maar we blij­ven am­bi­ti­eus.”

Het is dui­de­lijk dat ik in­gre­di­ën­ten mis om suc­ces­vol te zijn bij de­ze club. Ik wil we­ten wat die in­gre­di­ën­ten zijn

Fo­to BEL­GA

An­der­lecht-voor­zit­ter Marc Coucke op de lucht­ha­ven in Istan­boel na de Eu­ro­pe­se uit­scha­ke­ling. “Hoe ik me voel? Je mag kie­zen tus­sen slecht en zeer slecht.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.