Danju­ma weer in de se­lec­tie, Pou­lain ge­bles­seerd

Het Belang van Limburg - - Sport Voetbal -

Ar­naut Danju­ma zit voor het eerst in zes wed­strij­den nog eens in de 20kop­pi­ge se­lec­tie van Club Brug­ge-coach Ivan Le­ko. Dat is op­val­lend, want de Ne­der­lan­der train­de vrij­dag tij­dens de laat­ste oe­fen­ga­lop voor de ver­plaat­sing naar Char­le­roi niet mee. Danju­ma train­de don­der­dag wél, maar voel­de toen mo­ge­lijk een re­ac­tie. De kans dat de flank­aan­val­ler za­ter­dag­avond in ac­tie komt, is dus eer­der klein. “Ar­naut heeft en­ke­le ses­sies met de groep ach­ter de rug, maar is niet klaar om te star­ten”, al­dus Le­ko, die niet dik ge­zaaid zit in de flank­aan­val­lers. Zo viel Di­at­ta te­gen Mo­na­co uit met een ham­string­bles­su­re. Hij is en­ke­le we­ken on­be­schik­baar, net als Den­nis. Schrij­vers zit op­nieuw in de kern, maar het is af­wach­ten of hij klaar is om met­een te star­ten. Ook Pou­lain ont­breekt met een lich­te bles­su­re aan de lies.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.