AK­KOORD

Ant­werp is een con­cur­rent voor de ti­tel voor KRC Genk

Het Belang van Limburg - - Sport Voetbal -

“Het is heel erg knap wat Ant­werp doet. Laat me voor­op­stel­len dat ik geen fan ben van de ma­nier waar­op ze het doen. Het is heel fel op het fy­sie­ke ge­ba­seerd met al­le­maal gas­ten van 2m10 die bo­ven de 30 jaar zijn. Niet het soort voet­bal waar ik van houd. Van mij mag een ploeg af en toe een een-twee­tje doen. Goed, met Re­fae­lov heb­ben ze wel ie­mand die een bal­le­tje kan ge­ven. Hij speelt echt heel goed. Die gas­ten lo­pen zich de kram­pen voor hem. Dat is ook de ver­dien­ste van Las­z­lo Bö­lö­ni. Ik zou er dus niet vreemd van op­kij­ken als Ant­werp echt mee gaat doen. Kijk maar naar die match te­gen Genk. Als ze daar hun 2-0-voor­sprong be­hou­den, ston­den ze nu ge­lijk met KRC.”

“Genk valt me de laat­ste wed­strijd­jes een beet­je te­gen trou­wens. Ik heb in Ne­der­land gi­gan­tisch veel re­cla­me voor ze ge­maakt en net nu ze de match van Genk li­ve op tv uit­zon­den, speel­den ze als een kren­ten­bol. Ze zijn te­gen Be­sik­tas met hun ei­gen wa­pens ver­sla­gen en had­den er ook vier kun­nen bin­nen­krij­gen als die Tur­ken se­ri­eus af­werk­ten. Toen Ber­ge er­in kwam kan­tel­de de match. De Noor­se ge­wel­de­naar scoor­de nog de ge­lijk­ma­ker. En ik mocht daar in Hol­land gaan uit­leg­gen hoe het in gods­naam kwam dat zo’n spe­ler niet start.” “De re­sul­ta­ten van de an­de­re Bel­gi­sche ploe­gen wa­ren wis­sel­val­lig. An­der­lecht - we gaan het er niet op­nieuw over heb­ben - heeft ge­woon ver­keerd in­ge­kocht en ging kop­je-on­der te­gen Fe­ner­bah­çe. Voor Standard, dat aar­dig speel­de in Kras­no­dar, wordt het ook heel moei­lijk om te over­win­te­ren. Dan deed Club Brug­ge het in de Cham­pi­ons Le­a­gue heel wat be­ter. Thuis lie­ten ze nog twee pun­ten lig­gen te­gen Mo­na­co, nu wa­ren ze op­per­mach­tig. De der­de plek mag hen niet meer ont­gaan. Thier­ry Hen­ry heeft op zijn beurt zijn start bij Mo­na­co gi­gan­tisch ge­mist. Dan zie je maar: as­sis­tent spe­len is mak­ke­lij­ker dan hoofd­trai­ner.”

Het is heel knap wat Ant­werp doet, maar ik ben geen fan van de ma­nier waar­op ze het doen’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.