Fel­lai­ni niet, Lu­kaku wel in se­lec­tie

VREEMD Mar­ti­nez wei­gert over Re­al Ma­drid te pra­ten

Het Belang van Limburg - - Sport Voetbal - Lu­do VANDEWALLE

Bonds­coach Ro­ber­to Mar­ti­nez heeft niet veel ge­wij­zigd in zijn se­lec­tie voor de in­ter­lands te­gen IJs­land en Zwit­ser­land. Dendon­c­ker en Ja­nu­zaj in, Ver­mae­len en Fel­lai­ni out. Zo­wel het op­vis­sen van Dendon­c­ker als het pas­se­ren van Fel­lai­ni is op­mer­ke­lijk.

Le­an­der Dendon­c­ker speel­de dit sei­zoen nog geen mi­nuut in com­pe­ti­tie bij Wol­ver­hamp­ton en zit pas de jong­ste twee we­ken in de wed­strijd­kern. “Ik wil­de niet te veel ver­an­de­ren in de­ze kor­te week dat we zul­len sa­men zijn”, al­dus de bonds­coach. “Le­an­der is op de goe­de weg en kent on­ze ma­nier van wer­ken.” Ma­rou­a­ne Fel­lai­ni (achil­les­pees) is er dan weer niet bij. De mid­den­vel­der van Man­ches­ter Uni­ted speel­de noch­tans tien mi­nu­ten mee te­gen Ju­ven­tus. “Hij is nog niet in staat om een vol­le­di­ge wed­strijd te spe­len en met die bles­su­re is het best dat hij bij zijn club blijft om ver­der te her­stel­len”, ver­klaart de bonds­coach. Man Utd-trai­ner Jo­sé Mour­in­ho was na de vo­ri­ge in­ter­land­break ge­ïr­ri­teerd over de bles­su­re van Fel­lai­ni. “Hij was al een week ge­bles­seerd al­vo­rens ik het te we­ten ben ge­ko­men”, klaag- de hij de ma­nier van wer­ken van de Bel­gi­sche voet­bal­bond aan. Ro­me­lu Lu­kaku, ook van Man­ches­ter Uni­ted, werd wel in de kern op­ge­no­men hoe­wel hij nu al twee wed­strij­den aan de kant staat. “Na dit week­end be­slis­sen we of hij bij de kern blijft”, al­dus de bonds­coach die de Man­ches­ter der­by Ci­ty-Uni­ted van zon­dag af­wacht.

Re­al Ma­drid

De vra­gen kon­den niet uit­blij­ven. Sinds het ont­slag van Ju­len Lop­ete­gui als coach van Re­al Ma­drid wordt ook bonds­coach Ro­ber­to Mar­ti­nez, naast nog an­de­ren, ge­noemd als mo­ge­lij­ke trai­ner van de Ko­nink­lij­ke. Ge­vraagd naar waar­heid daar­over drib­bel­de bonds­coach daar om­heen.

“In het voet­bal gaat het over het hier en nu”, zei hij. “Het zou van een ge­brek aan res­pect ge­tui­gen om nu niet over IJs­land en Zwit­ser­land te spre­ken. De Ro­de Duivels zijn veel be­lang­rij­ker dan de in­di­vi­du­e­le si­tu­a­ties van één per­soon.” Met de­ze drib­bels kwam Mar­ti­nez ui­ter­aard niet weg en toen de vra­gen, ook in het Spaans, con­cre­ter en dwin­gen­der wer­den, ging hij een an­de­re toer op. Meer ge­prik­keld. Mar­ti­nez wil er dus niet over pra­ten. Vol­gens on­ze in­for­ma­tie is er door Re­al Ma­drid bij een van de ma­ke­laars die de de Mar­ti­nez ver­te­gen­woor­digt ge­ïn­for­meerd naar zijn con­tract­si­tu­a­tie bij de Bel­gi­sche voet­bal­bond. Bij de bond is men er ge­rust in dat hij zal blij­ven. Toch is het vreemd dat Mar­ti­nez dan niet met zo­veel woor­den zegt dat hij tot 2020, als zijn con­tract bij de Ro­de Duivels af­loopt, in dienst zal blij­ven.

Re­al Ma­drid moet vóór maan­dag be­slis­sen of het ver­der doet met in­te­rim-coach San­tia­go So­la­ri. In­dien So­la­ri voor die dag niet uit zijn in­te­rim­func­tie wordt ont­he­ven, blijft hij vol­gens het Spaan­se voet­bal­re­gle­ment min­stens tot het ein­de van het sei­zoen in dienst als hoofd­trai­ner.

Fo­to PHOTO NEWS

Mar­ti­nez drib­bel­de om de vraag heen of Re­al een op­tie is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.