Ver­blin­ding

Het Belang van Limburg - - Hbvlplus -

“En nu wij halt hou­den en on­ze ogen niet lan­ger ver­blind zijn, zien we het beeld dat ons het meest ver­trouwd is maar dat de oor­log bij­na ge­heel uit­ge­wist heeft. Zie de mens! (...) Niets om op te steu­nen, zon­der kracht, om hem en­kel leeg­te. De Mens­heid heeft de mens ver­ge­ten.” In 1925 houdt de beeld­hou­wer An­ton Ha­nak een le­zing over zijn werk (‘Ich über mich’). Hij licht er het ont­staan van dit beeld toe. In 1917, ter­wijl de Eer­ste We­reld­oor­log nog vol­op woedt, stelt hij een eer­ste ver­sie ten­toon, die hij in de daar­op­vol­gen­de ja­ren blijft ver­an­de­ren. In de loop van de com­plexe wor­ding maakt hij de ge­stal­te kwets­baar­der, zwak­ker (het snij­den in de klei doet hem fy­siek pijn, zeg­gen tijd­ge­no­ten). Op het klei­ne voet­stuk (67 x 51 cm om pre­cies te zijn) lijkt de ge­daan­te haar even­wicht te ver­lie­zen, in een on­zicht­ba­re af­grond te val­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.