Oor­log

Het Belang van Limburg - - Hbvlplus -

De oor­log maakt een ein­de aan die Ween­se gou­den tijd. Ha­naks we­reld moet echt in­een ge­stort zijn. De­ze ge­stal­te zon­der hou­vast roept met de ge­sprei­de ar­men het beeld van een ge­krui­sig­de op. Een wan­ke­lend, weer­loos we­zen: laat­ste van de men­sen. En­ke­le ja­ren na de ne­der­laag en kort na de vol­tooi­ing van dit beeld, maakt An­ton Ha­nak in op­dracht van het so­ci­aal­de­mo­cra­ti­sche stads­be­stuur van We­nen een oor­logs­mo­nu­ment voor het Zen­tralfried­hof - ant­woord op een eer­der ge­denk­te­ken van con­ser­va­tie­ve sig­na­tuur. Ha­nak is in zijn la­te­re ja­ren een in­vloed­rijk aca­de­mie­le­raar, een beet­je een of­fi­ci­eel kun­ste­naar van het ‘ro­de We­nen’. Zijn laat­ste werk - on­der­bro­ken door zijn vroe­ge dood - is een gi­gan­tisch mo­nu­ment voor de nieu­we Turk­se re­pu­bliek in An­ka­ra.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.