“Niet met­een­dood­ziek na steek van ma­la­ria­mug”

Het Belang van Limburg - - Nieuws - Ay­lin KOKSAL

HASSELT - “Je voelt je niet met­een dood­ziek als je ge­sto­ken wordt, maar het is be­lang­rijk om het be­lang­rijk­ste alarm­sig­naal, na­me­lijk koorts, on­mid­del­lijk ern­stig te ne­men, en een snel­le be­han­de­ling te star­ten”, zegt dr. Jan­ne­ke Cox ge­spe­ci­a­li­seerd in in­fec­tie­ziek­ten en im­mu­ni­teit - van het Jes­sa Zie­ken­huis in Hasselt.

Ma­la­ria is een in­fec­tie die via een steek van de ma­la­ria­mug in het bloed van de mens te­recht­komt. De ziek­te komt niet in ons land voor, maar wordt vaak op­ge­lo­pen in tro­pi­sche ge­bie­den. Dok­ter Jan­ne­ke Cox: “Na de steek ver­me­nig­vul­digt in­fec­tie zich in het li­chaam ie­de­re 72 uur, waar­door steeds meer pa­ra­sie­ten in het bloed te­recht­ko­men. In het be­gin van de in­fec­tie zijn de be­lang­rijk­ste

symp­to­men koorts, spier­pijn en hoofd­pijn. Bij een on­be­han­del­de of laat­tij­dig ge­di­a­gnos­ti­ceer­de in­fec­tie kan er bij ern­sti­ge ge­val­len ver­min­derd be­wust­zijn, ern­sti­ge bloed­ar­moe­de en bloed­ar­moe­de. Als een pa­ti­ënt al in een ver­der ge­vor­derd sta­di­um komt, kan hij of zij zelfs in een co­ma­teu­ze toe­stand ge­ra­ken en kan er or­gaan­fa­len op­tre­den.”

Voor­ko­men

Wie naar een ma­la­ria­ge­bied in Afri­ka, Zuid­oost-Azië of Mid­den en Zuid-Ame­ri­ka trekt, houdt best re­ke­ning met een aan­tal vei­lig­heids­voor­schrif­ten om de ma­la­ria-in­fec­tie te voor­ko­men. “Ma­la­ria­mug­gen zijn voor­al ac­tief tus­sen zons­on­der- gang en zons­op­gang. Als je in ri­si­co­ge­bie­den komt, zorg je best dat je be­scher­men­de kle­ding draagt. Plaat­sen die je niet kunt be­dek­ken, smeer je best in met mug­gen­melk. Slaap on­der een mug­gen­net en neem op voor­hand de juis­te an­ti­ma­la­ri­a­mid­de­len in”, al­dus dr. Cox.

In­dien niet tij­dig vast­ge­steld en be­han­deld kan ma­la­ria de her­se­nen, nie­ren en le­ver ern­stig aan­tas­ten. Oplet­ten en snel re­a­ge­ren is de bood­schap

Dok­ter Jan­ne­ke COX.

Niet evi­dent

Wan­neer u toch ge­ïn­fec­teerd raakt door een ma­la­ria­mug, is het niet evi­dent om de eer­ste sig­na­len op te van­gen. “Je voelt je im­mers niet met­een ziek als je ge­sto­ken wordt. Het is een mis­vat­ting dat je geen ma­la­ria hebt als je niet dood­ziek voelt. De ziek­te kan in het vroe­ge sta­di­um lij­ken op een griep, met ril­koorts, spier­pijn of hoofd­pijn. In­dien niet tij­dig vast­ge­steld en be­han­deld, kan dit de her­se­nen, de nie­ren en de le­ver ste­vig aan­tas­ten”, al­dus de spe­ci­a­list. “Oplet­ten en snel re­a­ge­ren is de bood­schap.”

FO­TO HBVL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.