BE­SLIS­SEN­DE UREN VOOR MI­CHEL I

Zal pre­mier in Mar­rak­ech zeg­gen dat zijn re­ge­ring ver­deeld is?

Het Belang van Limburg - - Nieuws Po­li­tiek - Li­li­a­na CASAGRANDE

Zal Mi­chel I dit week­end stran­den? Die kans is groot, al doet de pre­mier er al­les aan om de re­ge­ring sa­men te hou­den. Een mo­ge­lij­ke uit­weg is dat Char­les Mi­chel in Mar­rak­ech open­lijk zegt dat hij wel een man­daat heeft van het par­le­ment voor de goed­keu­ring van het Mi­gra­tie­p­act, maar dat zijn re­ge­ring ver­deeld is. Vraag is of re­ge­rings­part­ners Open Vld en CD&V zo’n com­pro­mis wil­len aan­vaar­den. Nor­maal ge­zien ko­men de vi­ce­pre­miers van­och­tend sa­men.

BRUSSEL - Zal Mi­chel I het week­end over­le­ven? Of niet? Een red­dings­plan dat vrij­dag de ron­de deed, is dat de pre­mier op de VN-con­fe­ren­tie in Mar­rak­ech ge­woon eer­lijk zal zeg­gen hoe de toe­stand in zijn land is. Dat hij dus een man­daat heeft van het par­le­ment om het VN-mi­gra­tie­p­act te te­ke­nen, maar dat zijn re­ge­ring ver­deeld is.

Pre­mier Char­les Mi­chel (MR) haalt het on­der­ste uit de kan om zijn re­ge­ring toch sa­men te hou­den. Een val over het VN-mi­gra­tie­p­act ziet hij als een mis­luk­king, en hij doet er al­les aan om die te ver­mij­den.

Een mo­ge­lijk sce­na­rio voor een uit­weg dat vrij­dag cir­cu­leer­de, was dat de pre­mier in Mar­rak­ech ge­woon een eer­lij­ke stand van za­ken zou ge­ven. Met de uit­leg dat hij wel het man­daat van het par­le­ment heeft om het Mi­gra­tie­p­act te te­ke­nen, maar dat zijn re­ge­ring ver­deeld is. Vi­ce­pre­mier Jan Jam­bon (N-VA) ver­tel­de na de mi­nis­ter­raad ook al dat als de pre­mier in Mar­rak­ech zwijgt, dat een im­pli­cie­te toe­stem­ming is voor het pact. Maar de pre­mier kan na­tuur­lijk ook spre­ken en op dat mo­ment kan hij ook uit­leg ge­ven. Vraag is na­tuur­lijk of Mi­chels aan­we­zig­heid al­leen niet al ge­noeg is om het pact aan te ne­men. Bo­ven­dien is de vraag van co­a­li­tie­part­ners CD&V en Open Vld al lang dui­de­lijk: de pre­mier moet na­mens het land naar Mar­rak­ech gaan en Bel­gië bin­den.

Bi­la­te­ra­le ge­sprek­ken

Vrij­dag hield de pre­mier bi­la­te­ra­le ge­sprek­ken met de vi­ce­pre­miers. Of dit sce­na­rio daar be­spro­ken werd, is niet dui­de­lijk. Van­daag (za­ter­dag) is er een mi­nis­ter­raad waar er ver­der wordt ge­praat. Als dit sce­na­rio het zou ha­len, koopt Mi­chel am­per tien da­gen tijd. Want te­gen 19 de­cem­ber is er weer een nieuw pro­bleem. Dan is er de Al­ge­me­ne Ver­ga­de­ring van de VN in New York. Daar moet ons land wél stem­men, en kom je niet weg met half­slach­ti­ge ver­kla­rin­gen of “een stand van za­ken” ge­ven. Een goed­keu­ring in New York zal N-VA trou­wens ook nooit pik­ken.

Har­de woor­den

Blijft de vraag wie be­reid is de stek­ker uit de re­ge­ring te trek­ken. Als de pre­mier maan­dag in Mar­rak­ech het land echt bindt, kan N-VA niet an­ders dan op­stap­pen. Maar tot nu toe heb­ben de N-VA’ers – on­danks de har­de woor­den van CD&V en Open Vld in de Ka­mer don­der­dag – geen aan­stal­ten ge­maakt om op te stap­pen.

Bij N-VA zijn die woor­den wel hard aan­ge­ko­men. “Ik ben ge­schrok­ken van de agres­sie gis­te­ren in de Ka­mer”, zei staats­se­cre­ta­ris Theo Fran­c­ken aan VRT. “De gre­tig­heid waar­mee naar open­gren­zen­par­tij­en ge­ke­ken werd. Dat was geen fraai schouw­spel, voor­al van Open Vld en CD&V. Het nieu­we cor­don te­gen N-VA is pre­cies al be­gon­nen.”

Werk­ge­vers

De werk­ge­vers­or­ga­ni­sa­ties vra­gen in­tus­sen om de re­ge­rings­cri­sis snel op te los­sen en om een val te voor­ko­men. Ze vra­gen een snel­le goed­keu­ring van de ar­beids­deal, het ener­gie­dos­sier, het mo­bi­li­teits­bud­get en de ver­ho­ging van de uit­ke­rin­gen voor zie­ken en ge­pen­si­o­neer­den. “Het is in het be­lang van ie­der­een dat de nood­za­ke­lij­ke so­ci­aal­eco­no­mi­sche be­slis­sin­gen ge­no­men wor­den”, luidt het.

FO­TO PHO­TO NEWS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.