100 agen­ten in­ge­zet bij ri­si­co­match

Zwa­re vei­lig­heids­maat­re­ge­len bij Spor­ting Hasselt-Pa­tro Eis­den na mel­ding over 250 hoo­li­gans

Het Belang van Limburg - - Nieuws - Ru­ben STEEGEN

HASSELT - De be­la­den voet­bal­der­by Spor­ting Hasselt - Pa­tro Eis­den is vrij­dag­avond door meer dan hon­derd agen­ten van de lo­ka­le en fe­de­ra­le po­li­tie in goe­de ba­nen ge­leid. De vei­lig­heids­maat­re­ge­len wa­ren no­dig om­dat de po­li­tie aan­wij­zin­gen had dat er tot 250 hoo­li­gans naar het Ste­de­lijk Sport­sta­di­on zou­den af­zak­ken. Uit­ein­de­lijk wer­den er vrij­dag­avond geen in­ci­den­ten ge­meld in of rond het sta­di­on.

De wed­strijd tus­sen de num­mers één en drie in de twee­de ama­teur­li­ga B stond al we­ken­lang met rood om­cir­keld. Hoe­wel de der­by nor­maal ge­zien za­ter­dag­avond zou plaats­vin­den, werd de ri­si­co­match op be­vel van de bur­ge­mees­ter naar vrij­dag­avond ver­plaatst. “Dan is er meer po­li­tie­per­so­neel be­schik­baar”, ver­klaart korps­chef Phi­lip Pi­rard van po­li­tie­zo­ne Lim­burg Re­gio Hoofd­stad.

Com­man­do­post

Om­dat de or­de­dien­sten aan­wij­zin­gen had­den dat er een gro­te groep hoo­li­gans naar het sta­di­on in de Al­ver­bergstraat zou trek­ken, had de po­li­tie dra­co­ni­sche vei­lig­heids­maat­re­ge­len ge­no­men. In to­taal wer­den ruim hon­derd agen­ten van de lo­ka­le en fe­de­ra­le po­li­tie op­ge­trom­meld om snel te kun­nen op­tre­den bij even­tu­e­le rel­len. “Er is ook een com­man­do­post gein­stal­leerd van­waar­uit we met ca­me­ra’s de sup­por­ters in de ga­ten kun­nen hou­den.” Daar­naast werd er vrij­dag­avond met ge­schei­den in­gan­gen ge­werkt om bei­de sup­por­ters­groe­pen uit el­kaar te hou­den en was de Al­ver­bergstraat ver­keers­vrij ge­maakt. Dat de po­li­tie zo­veel agen­ten in­zet voor een wed­strijd in de twee­de ama­teur­li­ga, de vroe­ge­re vier­de klas­se, is erg uit­zon­der­lijk.

Sta­di­on­ver­bod

Op­val­lend: de vas­te staan­tri­bu­ne van sup­por­ters­club Q-Si­de, de har­de kern van Spor­ting Hasselt, bleef vrij­dag ge­slo­ten. De club nam die be­slis­sing naar aan­lei­ding van de ra­cis­ti­sche spreek­ko­ren van vo­rig week­end. Tij­dens de mars van de sup­por­ters naar het sta­di­on van Ha­des scan­deer­den en­ke­le Q-Si­de-le­den “Isla­mie­ten, pa­ra­sie­ten!” Zij heb­ben nu een sta­di­on­ver­bod van drie maan­den ef­fec­tief en nog eens drie maan­den voor­waar­de­lijk ge­kre­gen. Drie van hen kwa­men vrij­dag­avond toch op­da­gen. Hen werd de toe­gang tot het sta­di­on ge­wei­gerd. Ook moest el­ke Q-si­de-sup­por­ter vrij­dag een char­ter op de club on­der­te­ken met daar­in dui­de­lij­ke af­spra­ken tus­sen de sup­por­ters en het club­be­stuur. Ook de boe­te van 3.500 eu­ro die Spor­ting Hasselt moet be­ta­len voor ra­cis­tisch ge­drag tij­dens een thuis­match eind sep­tem­ber, wordt door­ge­scho­ven naar de le­den van Q-Si­de. “We wil­len kom­af ma­ken met de kwa­lij­ke re­pu­ta­tie die ons door en­ke­lin­gen wordt toe­ge­bracht, maar die wel op de he­le club af­straalt”, klinkt het op de web­si­te van Spor­ting Hasselt. “Sup­por­ters die zich niet in de­ze vi­sie kun­nen vin­den, zijn niet meer wel­kom.”

FO­TO DICK DEMEY

Een gro­te po­li­tie­macht leid­de de ri­si­co­match vrij­dag­avond in goe­de ba­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.