‘Do­pers’ ver­volgd voor on­op­zet­te­lij­ke do­ding na over­lij­den San­da (20)

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

LEUVEN/EDEGEM - San­da D. heeft het niet ge­haald. De 20-ja­ri­ge in­ge­ni­eurs­stu­dent stierf vrij­dag­avond aan een zout­ver­gif­ti­ging na een uit de hand ge­lo­pen stu­den­ten­doop in Leuven. De ‘do­pers’ wor­den ver­volgd voor het op­zet­te­lijk toe­die­nen van een scha­de­lij­ke stof en on­op­zet­te­lij­ke do­ding.

“San­da was enig kind. Echt een heel vrien­de­lij­ke ke­rel”, ver­telt Koen Met­su, bur­ge­mees­ter van San­da’s thuis­ge­meen­te Edegem. “Tel­kens ik hem zag op zijn fiets, zwaai­de hij uit­bun­dig. Ui­ter­ma­te be­leefd en in­tel­li­gent. Maar nu is al­les voor­bij. We zijn ver­bijs­terd. On­ze ge­dach­ten zijn bij zijn ou­ders en zijn vrien­din.” Over de stu­den­ten­club is Met­su kort: “Wat ik daar­over denk ga ik niet ver­tel­len. Dat is niet pu­bli­ceer­baar.”

Rat en hon­den­voer eten

De Leu­ven­se stu­den­ten­club Reu­ze­gom had een hut af­ge­huurd in Vor­se­laar om San­da en zijn me­de­schach­ten Vic­tor D. en Chris­tof M. te do­pen. Over die doop lek­ken nu steeds meer de­tails uit. Zo moesten de jon­gens de he­le dag in een kuil zit­ten en wer­den ze er één voor één uit­ge­haald voor een proef. Ze moesten rat eten, en hon­de­nen kat­ten­voer. Eén stu­dent moest een gracht over­zwem­men om dan ver­kleumd weer in de kuil te gaan zit­ten. Ze kre­gen ‘schach­ten­pap’, aan­ge­lengd met enor­me hoe­veel­he­den pe­per en mos­terd. De po­li­tie vond ook een bi­don vi­so­lie waar al heel wat uit was. Het is die vloei­stof die San­da wel­licht fa­taal is ge­wor­den. De twee an­de­re slacht­of­fers, Vic­tor D. en Chris­tof M., zijn aan de be­ter­hand. Vic­tor D. werd vrij­dag­och­tend ont­sla­gen uit het zie­ken­huis. Hij zal de ko­men­de da­gen wel nog me­di­ca­tie moe­ten ne­men. Hij kreeg vrij­dag te ho­ren dat zijn vriend was over­le­den. “Hij is to­taal van de kaart”, zegt zijn va­der. “Die doop moest het sluit­stuk wor­den van een maan­den­lang pro­ces om toe te tre­den tot de club. In die maan­den heb­ben mijn zoon en de twee an­de­re schach­ten el­kaar heel goed le­ren ken­nen. Vic­tor is zijn goe­de vriend kwijt, dat is al moei­lijk te plaat­sen. Maar daar­naast is hij zelf ook door het oog van de naald ge­kro­pen. We zul­len de ko­men­de we­ken moe­ten be­kij­ken hoe we dit ver­wer­ken.” Of de va­der boos is op de lei­ding van Reu­ze­gom? “Ik zou er zo veel over kun­nen zeg­gen. Maar wat maakt dat uit, als je weet dat ie­mand over­le­den is? Nie­mand had dit dur­ven den­ken. En ja, aan het hoofd van Reu­ze­gom zit­ten al­le­maal ke­rels die al vier jaar stu­de­ren, van wie je dus zou ver­wach­ten dat ze wel een do­sis ge­zond ver­stand heb­ben. Maar zij heb­ben dit niet ge­wild. Ook zij zijn in shock.” Of de fa­mi­lie ju­ri­di­sche stap­pen over­weegt, kan de va­der nog niet zeg­gen. De do­pers zou­den met vijf ge­weest zijn. Ver­schil­len­de on­der hen, zo­als de pre­ses van Reu­ze­gom, heb­ben hun Fa­ce­book­ac­count ver­wij­derd, wel­licht uit schaam­te. Ze zijn ver­hoord door de po­li­tie en wor­den ver­volgd voor het op­zet­te­lijk toe­die­nen van een scha­de­lij­ke stof en on­op­zet­te­lij­ke do­ding.

De maxi­mum­straf voor die fei­ten be­draagt twin­tig jaar cel.

Vic­tor is zijn goe­de vriend kwijt en zelf is hij ook door het oog van de naald ge­kro­pen Va­der van Vic­tor D., vriend van San­da D.

San­da D.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.