Vla­ming haalt min­der af­val in huis

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

HASSELT - De bood­schap dat we met zijn al­len min­der af­val moe­ten pro­du­ce­ren, is door­ge­dron­gen. Vo­rig jaar daal­de de hoe­veel­heid huis­hou­de­lijk af­val per Vla­ming met 19 kg, blijkt uit de jaar­cij­fers van OVAM. Ook het ge­wicht van de wit­te res­taf­val­zak daal­de, al zit­ten er nog te veel za­ken in die ei­gen­lijk te re­cy­cle­ren zijn.

In 2013 werd per Vla­ming nog meer dan 520 kg huis­hou­de­lijk af­val in­ge­za­meld. Vo­rig jaar daal­de de af­val­berg per Vla­ming tot 469 kg, of 19 kg min­der dan in 2916 en 51 kg min­der dan in 2013. De da­ling is vol­gens de Open­ba­re Vlaam­se Af­val­stof­fen­maat­schap­pij (OVAM) voor een deel te dan­ken aan de af­na­me van bouw- en sloop­af­val en van pa­pier- en kar­ton­af­val. Dat we min­der pa­pier­af­val pro­du­ce­ren, zou een ge­volg zijn van de di­gi­ta­li­se­ring en om­dat pa­pie­ren of kar­ton­nen zak­ken en boxen steeds meer wor­den her­ge­bruikt.

Ons res­taf­val, het af­val dat niet se­lec­tief wordt op­ge­haald, daal­de even­eens naar 145 kg per Vla­ming, bij­na 5 kg min­der. OVAM schrijft dat deels toe aan de mi­ni­re­cy­cla­ge­par­ken die over­al op­dui­ken, waar­door meer men­sen aan het re­cy­cle­ren slaan en ze min­der af­val ach­te­loos in de wit­te zak drop­pen. Maar het kan be­ter. In een heel jaar ver­dwijnt per Vla­ming 110 kg in de wit­te res­taf­val­zak­ken. On­der­zoek van OVAM wijst uit dat veel za­ken er ei­gen­lijk niet in thuis­ho­ren, we­gens per­fect te re­cy­cle­ren. Wan­neer we ons af- val vol­gens het boek­je zou­den sor­te­ren, zou 49 kg min­der res­taf­val wor­den ge­pro­du­ceerd. Het gaat dan om be­hoor­lijk wat pa­pier en kar­ton, kunst­stof­fen en or­ga­nisch-bi­o­lo­gisch af­val, waar­van het me­ren­deel com­pos­teer­baar is.

Vlaams mi­nis­ter van Leef­mi­li­eu Jo­ke Schau­vlie­ge (CD&V) is te­vre­den, maar ver­wacht nog be­te­re re­cy­cla­ge­cij­fers door de uit­brei­ding van de pmd-zak van­af vol­gend jaar. “Ook moe­ten we nog meer be­drij­ven over­tui­gen om hun pro­duc­ten zo­da­nig te ont­wer­pen dat ze vol­le­dig re­cy­cleer­baar zijn.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.