Bart De Pauw mag ver­ze­gel­de en­ve­lop van VRT niet in­kij­ken

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

BRUSSEL - Bart De Pauw mag de in­tus­sen veel­be­spro­ken ‘en­ve­lop van de VRT’, die werd ver­ze­geld door de pro­cu­reur, niet in­kij­ken.

Dat heeft de Ant­werp­se ka­mer van in­be­schul­di­ging­stel­ling

(KI) vrij­dag be­slist. In de en­ve­lop zit­ten de ge­ge­vens en ver­kla­rin­gen van de vrou­wen die bij de VRT-pre­ven­tie­ad­vi­seur klaag­den over grens­over­schrij­dend ge­drag van De Pauw. Het gaat even­wel om een voor­lo­pi­ge be­slis­sing, want de KI wil nog een apar­te pro­ce­du­re op­star­ten waar­bij al­le be­trok­ke­nen – de vrou­wen en De Pauw zelf – ge­hoord zul­len wor­den.

In het ar­rest staat dat de do­cu­men­ten van een pre­ven­tie­ad­vi­seur wel de­ge­lijk kun­nen ge­nie­ten van het be­roeps­ge­heim. “Een ont­ze­ge­ling van de­ze stuk­ken zou een schen­ding van dat be­roeps­ge­heim kun­nen zijn”, klinkt het. Wan­neer de eind­be­slis­sing valt, is voor­lo­pig niet dui­de­lijk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.