Meer­der­heid CDU geeft teu­gels par­tij in han­den van Mer­kel-fa­vo­rie­te

An­ne­gret Kramp-Kar­ren­bau­er wordt nieu­we par­tij­lei­der

Het Belang van Limburg - - Nieuws Buitenland - Marc VAN DE WEYER

HAM­BURG - Wen er maar aan: de lan­ge naam van de nieu­we voor­zit­ster van de Duit­se chris­ten­de­mo­cra­ti­sche CDU. An­ne­gret Kramp-Kar­ren­bau­er is vrij­dag in Ham­burg ver­ko­zen tot op­volg­ster van An­ge­la Mer­kel die de func­tie 18 jaar “met pas­sie” ver­vul­de, zo­als ze in haar lang toe­ge­juich­te af­scheids­speech zei.

Mer­kels ver­trou­we­lin­ge Kram­pKar­ren­bau­er (56) – ze wordt wel eens laat­dun­kend Mer­kel Bis of Mi­ni-Mer­kel ge­noemd – won de twee­de en be­slis­sen­de ron­de van de par­tij­ver­kie­zin­gen met 517 van de 999 stem­men. Haar ri­vaal ter rech­ter­zij­de, Frie­d­rich Merz, kreeg 482 stem­men. In de eer­ste ron­de viel mi­nis­ter van Volks­ge­zond­heid Jens Spahn af en haal­de nie­mand een ab­so­lu­te meer­der­heid. Kramp-Kar­ren­bau­er is sinds maart se­cre­ta­ris-ge­ne­raal van de CDU, daar­voor was ze mi­nis­ter­pre­si­dent van Saar­land. AKK zo­als ze wordt ge­noemd, was door Mer­kel zelf naar vo­ren ge­scho­ven als op­volg­ster, te­gen de twee con­ser­va­tie­ve­re uit­da­gers en Mer­kel­cri­ti­ci in.

Voor­af was al dui­de­lijk dat de strijd tus­sen Merz en Kram­pKar­ren­bau­er zou gaan. Een keu­ze voor Frie­d­rich Merz zou een breuk met het Mer­kel-tijd­perk be­te­kend heb­ben, met een dui­de­lij­ke ruk naar rechts. Uit­ein­de­lijk koos een meer­der­heid van de af­ge­vaar­dig­den uit de af­de­lin­gen toch voor de voort­zet­ting van de Mer­kel­koers – mis­schien ook uit loy­a­li­teit voor de ‘Chefin’ die na haar af­scheids­re­de een staan­de ova­tie van bij­na tien mi­nu­ten kreeg. Ali­ce Wei­del, een van de kop­stuk­ken van de ui­terst-recht­se Al­ter­na­ti­ve für Deut­sch­land, noem­de de keu­ze voor Kramp-Kar­ren­bau­er (“Mer­kel 2.0”) dan ook nog­al voor­spel­baar de “be­ves­ti­ging van de link­se koers van de CDU. Con­ser­va­tie­ven heb­ben geen po­li­tie­ke hei­mat meer in de Union.”

Schoon­maak­ster

Toch is An­ne­gret Kramp-Kar­ren­bau­er vol­gens Duit­se po­li­tie­ke waar­ne­mers ze­ker geen pu­re kloon van Mer­kel. In­hou­de­lijk is ze op een aan­tal pun­ten con­ser­va­tie­ver. Zo wil ze har­der op­tre­den te­gen cri­mi­ne­le asiel­zoe­kers en nam ze ook in ethi­sche dos­siers als het ho­mo­hu­we­lijk een be­hou­den­de po­si­tie in – wat een meer con­fes­si­o­neel deel van de CDU-ach­ter­ban dui­de­lijk aan­spreekt. AKK is ook meer dan Mer­kel een ‘men­sen-mens’. Ze be­weegt zich graag en ge­mak­ke­lijk tus­sen volk. Met car­na­val meng­de ze zich ver­kleed als schoon­maak­ster on­der de hos­sen­de mas­sa - niet be­paald Mer­kels ding.

Mo­ge­lijk is Kramp-Kar­ren­bau­er bij de vol­gen­de ver­kie­zin­gen ook kan­di­daat-kan­se­lier, hoe­wel dat nog echt niet ze­ker is. Mer­kel blijft bonds­kan­se­lier tot het ein­de van haar vier­de ambts­ter­mijn in 2021, als de hui­di­ge gro­te co­a­li­tie met de SPD het zo lang uit­houdt. In haar af­scheids­re­de aan de CDU ver­de­dig­de Mer­kel nog­maals haar om­stre­den be­sluit om de gren­zen open te zet­ten voor oor­logs­vluch­te­lin­gen en keer­de ze zich te­gen het op­ruk­ken­de na­ti­o­na­lis­me. En voor haar doen zicht­baar ont­roerd blik­te ze te­rug op de be­wo­gen acht­tien jaar aan het roer van ‘haar’ volks­par­tij: “Het was een groot ge­noe­gen en een gro­te eer.”

FO­TO REUTERS

Ap­plaus voor An­ne­gret Kramp-Kar­ren­bau­er. Zij werd in Ham­burg ver­ko­zen tot op­volg­ster van An­ge­la Mer­kel als lei­der van de chris­ten­de­mo­cra­ti­sche CDU.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.