Pa­rijs is op slot uit angst voor ge­weld

Het Belang van Limburg - - Nieuws Buitenland - Marc VAN DE WEYER

PA­RIJS - De Fran­se hoofd­stad is de­ze za­ter­dag in staat van be­leg uit angst voor een her­ha­ling van het ge­weld van vo­rig week­end. Dui­zen­den or­de­hand­ha­vers, ge­wa­pend met pant­ser­voer­tui­gen, staan klaar om op te tre­den als pro­test van ge­le hes­jes weer uit de hand loopt.

In heel Frank­rijk zijn van­daag za­ter­dag 89.000 or­de­hand­ha­vers en le­den van de op­roer­po­li­tie ge­mo­bi­li­seerd, van wie 8.000 in Pa­rijs. “We heb­ben te ma­ken met lie­den die niet ko­men om te de­mon­stre­ren, maar om za­ken aan stuk­ken te slaan. We wil­len er ze­ker van zijn dat ze daar geen kans voor krij­gen”, ver­klaar­de pre­mier Edou­ard Phi­lip­pe vrij­dag het stu­ren van pant­ser­voer­tui­gen naar de hoofd­stad. De tien VBRG-pant­sers kun­nen bar­ri­ca­des rui­men en traan­gas­gra­na­ten af­schie­ten als de door de ge­le hes­jes aan­ge­kon­dig­de de­mon­stra­ties weer mas­saal uit de hand lo­pen zo­als vo­rig week­end toen Pa­rijs het zwaar­ste straat­ge­weld in een hal­ve eeuw be­leef­de. Vol­gens de chef van de na­ti­o­na­le gen­dar­me­rie be­scher­men de pan­sters te­gen “pro­jec­tie­len, van mo­lo­tov­cock­tails tot pé­tan­que­bal­len”.

De uit­leg van de pre­mier kwam er ook na­dat er de voor­bije da­gen een storm van pro­test op­stak over fo­to’s van tien­tal­len scho­lie­ren die door de op­roer­po­li­tie ge­dwon­gen wor­den met de han­den ach­ter het hoofd te knie­len. De beel­den, ge­maakt in Man­tes-la-Jo­lie in de om­ge­ving van Pa­rijs, schok­ten ook on­der­wijs­mi­nis­ter Jean-Mi­chel Blan­quer, maar die te­ken­de aan dat ze be­gre­pen moesten wor­den in “het kli­maat van bui­ten­ge­woon ge­weld” dat sinds een week ook naar het mid­del­baar on­der­wijs is over­ge­sla­gen, met meer dan twee­hon­derd ge­blok­keer­de ly­cea en mid­del­ba­re scho­len.

Reis­ad­vies

Dat kli­maat van ge­weld zorg­de er vrij­dag al voor dat de Fran­se hoofd­stad zich ver­gren­del­de in af­wach­ting van een nieu­we pro­test­dag van­daag. Winkels, ban­ken en ho­re­ca aan de gro­te bou­le­vards na­men hun voor­zorgs­maat­re­ge­len na­dat ze vo­ri­ge week al doel­wit wer­den. De be­lang­rijk­ste toe­ris­ti­sche at­trac­ties blij­ven van­daag dicht. Daar­on­der de Eif­fel­to­ren en een lan­ge reeks mu­sea, voor­op het Lou­vre en het Mu­sée d’Orsay die ge­vaar­lijk dicht bij de ge­va­ren­zo­ne van vo­ri­ge week lig­gen (toen het be­zoe­kers­cen­trum van de Arc de Tri­omp­he door van­da­len kort en klein werd ge­sla­gen).

Het Bel­gi­sche mi­nis­te­rie van Bui­ten­land­se Za­ken gaf vrij­dag een ne­ga­tief reis­ad­vies voor de Fran­se hoofd­stad voor dit week­end, met de uit­druk­ke­lij­ke raad om “sym­bo­li­sche” plaat­sen als de Champs-Ely­sees, de Bou­le­vard Haus­s­man, de Con­cor­de en de Bas­til­le te mij­den. Tour­ope­ra­tor TUI be­looft al­vast een in­te­gra­le te­rug­be­ta­ling van de reis­kos­ten aan al zijn Pa­rijs­rei­zi­gers tot en met 9 de­cem­ber. Ook Tho­mas Cook/Nec­ker­man geeft klan­ten de mo­ge­lijk­heid om hun trip naar Pa­rijs van 7 tot 9 de­cem­ber kos­te­loos te an­nu­le­ren of te wij­zi­gen.

FO­TO PHO­TO NEWS

Pa­rijs houdt de adem in. Dit week­end drei­gen nieu­we on­lus­ten in de Fran­se hoofd­stad.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.