“Steeds meer men­sen kie­zen voor een ech­te kerst­boom”

Kerst­gek­te barst dit week­end los

Het Belang van Limburg - - Nieuws - Ay­lin KOKSAL

HASSELT - Nu Sin­ter­klaas het land weer uit is, is het al­weer tijd om de kerst­boom in de woon­ka­mer te zet­ten. Tal­lo­ze win­kel­ke­tens or­ga­ni­se­ren dit week­end voor­de­li­ge ac­ties en zet­ten zich schrap voor de kerst­gek­te. “Kunst­kerst­bo­men zijn nog wel po­pu­lair, maar steeds meer men­sen kie­zen voor een éch­te”, klinkt het bij Bri­co.

Van Gam­ma tot Ikea, ver­schil­len­de win­kel­ke­tens or­ga­ni­se­ren dit week­end ac­ties om kerst­bo­men te ver­ko­pen. Op­val­lend is dat de éch­te kerst­bo­men naar ver­luidt be­ter ver­ko­pen dan de kunst­kerst­bo­men. Voor­al de Nord­mann, een boom die bij zo­wat el­ke kerst­boom­ver­ko­per ver­krijg­baar is, wint de laat­ste ja­ren sterk aan po­pu­la­ri­teit. Hoe dat komt? “Om­dat het zon­der twij­fel een van de bes­te en mooi­ste kerst­bo­men is”, ver­telt woord­voer­der Wer­ner Van Gans­be­ke van Gam­ma. “Zijn diep­groe­ne naal­den prik­ken niet en de tak­ken zijn ste­vig en han­gen niet door. Zijn be­kend­heid heeft hij wel­licht te dan­ken aan het feit dat hij nau­we­lijks naal­den ver­liest.” Gam­ma ver­koopt zijn Nord­mann bo­men van 1,80 me­ter aan 24,95 eu­ro. Bij de Ikea kos­ten die 19,99 eu­ro. In ruil krijgt de klant ook nog een vou­cher ter waar­de van 15 eu­ro. Bri­co ver­koopt dit week­end al zijn Nord­man­n­bo­men aan 30 eu­ro, daar­voor krijgt de klant een bon van 30 eu­ro. “In fei­te be­taalt de klant dus niets”, klinkt het bij Bri­co Hasselt.

Tips

Wie lan­ger ple­zier wil be­le­ven aan ech­te bo­men, krijgt van Gam­ma een aan­tal gou­den tips mee. “Als je een kerst­boom in huis haalt, moet je hem min­stens een dag ac­cli­ma­ti­se­ren in een niet al te war­me ruim­te. Schud de boom ook goed uit, zo­dat de dro­ge naal­den er­uit val­len voor je hem bin­nen­haalt”, ver­telt Van Gans­be­ke. “Als je een af­ge­zaagd exem­plaar wil, kies dan een boom­voet met wa­ter­re­ser­voir. Con­tro­leer ook het wa­ter­peil re­gel­ma­tig.” Een kerst­boom die in een pot ge­kweekt is, gaat van­zelf­spre­kend lan­ger mee. “Die kun je ook plan­ten in de tuin. Kies dan voor een exem­plaar dat veel wor­tels heeft en niet te groot is. Plant de boom pas uit wan­neer het niet vriest en laat hem ac­cli­ma­ti­se­ren. Zorg ook voor vol­doen­de wa­ter als je hem uit­ge­plant hebt.”

Kunst­kerst­boom duur­der

Geen zin om voor een ech­te boom te zor­gen? Dan be­staat de mo­ge­lijk­heid om een kunst­kerst­boom in huis te ha­len. Die gaan ja­ren­lang mee, maar zijn door­gaans een pak duur­der dan een ech­te boom. Zo va­ri­eert de prijs bij de tuin­cen­trum Tho­mas tus­sen 30 eu­ro en 600 eu­ro. “De mi­ni­a­tuur­ver­sies kos­ten 30 eu­ro. On­ze duur­ste boom kost dui­zend eu­ro, maar

die is dan ook meer dan 3 me­ter hoog”, ver­telt ei­ge­naar Luc Tho­mas. Bij de Ikea va­ri­eert de prijs tus­sen 12,99 eu­ro en 50 eu­ro. “Hier hangt het af van de leng­te, meest­al zit­ten de kunst­kerst­bo­men tus­sen 1,40 m en 1,80 m”, ver­telt de woord­voer­ster van Ikea. Bij Bri­co va­ri­eert de prijs tus­sen 80 eu­ro en 250 eu­ro, naar­ge­lang de leng­te van de boom. De goed­koop­ste bij uit­stek is te­rug te vin­den bij Ac­ti­on: een kunst­kerst­boom van 1,80 m kost daar slechts 19,95 eu­ro.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.