Lim­burgs A&M In­vest een van de groot­ste in Bel­gië

Hol­ding neemt par­ti­ci­pa­tie in Ant­werp­se groep Cen­trau­to

Het Belang van Limburg - - Nieuws - Gui­do CLOOSTERMANS

WIJNEGEM - De Lim­burg­se groep A&M In­vest, de hol­ding bo­ven de au­to­dea­lers Del­or­ge, van Osch en JLR Hasselt, neemt een par­ti­ci­pa­tie in de Ant­werp­se groep Cen­trau­to, ver­ko­per van BMW en Mi­ni. Als de me­de­din­gings­au­to­ri­tei­ten hun goed­keu­ring hech­ten aan de ope­ra­tie, ont­staat daar­mee een van de groot­ste Bel­gi­sche au­to­groe­pen, met een ver­koop van bij­na 20.000 au­to’s per jaar.

Au­to­mo­ti­ve & Mo­bi­li­ty In­vest, de hol­ding van on­der­ne­mer Pe­ter Guelinckx, heeft de voor­bije ja­ren een op­mer­ke­lijk groei­tra­ject ge­re­den. De groep, tot voor kort in Lim­burg voor­al be­kend als dea­ler van de mer­ken van de Volks­wa­gen­groep, rond­de in ok­to­ber vo­rig jaar de over­na­me af van de BMW- en Mi­nide­a­ler van Osch. Voor het eerst vie­len daar­mee de mer­ken BMW en Au­di on­der de­zelf­de hol­ding. Met de over­na­me van Me­tro­pool Hasselt, dea­ler van de mer­ken Ja­gu­ar en Land Rover, voeg­de A&M In­vest in sep­tem­ber van dit jaar nog een nieuw ju­weel toe aan de al rijk be­zet­te kroon.

De over­na­me­hon­ger van Pe­ter Guelinckx was daar­mee ech­ter ver­re van ge­stild. Van­daag zet A&M In­vest een be­lang­rij­ke stap bui­ten Lim­burg. Als de au­to­ri­tei­ten die wa­ken over de vrije con­cur­ren­tie hun goed­keu­ring hech­ten aan de ope­ra­tie, dan neemt A&M In­vest een min­der­heids­par­ti­ci­pa­tie in de Ant­werp­se groep Cen­trau­to, de groot­ste BMW- en Mi­nide­a­ler van het land.

Groei

Cen­trau­to werd op­ge­richt in 1923 en wordt van­daag ge­leid door het duo Alex Geurts en Phi­lip­pe Van der Brempt, bei­den ook de eni­ge aan­deel­hou­ders. De groep ken­de net als A&M In­vest de voor­bije ja­ren een for­se groei. Van­daag is Cen­trau­to met een ver­koop van een klei­ne 6.000 nieu­we en ge­bruik­te BMW’s en Mi­ni’s de groot­ste dea­ler van bei­de mer­ken in Bel­gië.

De groep Cen­trau­to heeft van­daag ves­ti­gin­gen in Wijnegem en Mal­le in de Kem­pen, maar is sinds ok­to­ber vo­rig jaar ook ac­tief in Lim­burg, met de over­na­me van de con­ces­sies van Bec­kers in Genk en Dil­sen-Stok­kem.

Het be­drijf van Alex Geurts en Phi­lip­pe Van der Brempt ging ook op zoek naar een part­ner. “Ik ben er­van over­tuigd dat de con­so­li­da­tie­be­we­ging in on­ze sec­tor nog niet ach­ter de rug is”, al­dus Alex Geurts. “Bo­ven­dien na­de­ren wij bei­den de leef­tijd van zes­tig jaar. Om de groei van ons be­drijf ook in de toe­komst te ver­ze­ke­ren, was een part­ner dus wel­kom.”

Par­ti­ci­pa­tie

Die po­ten­ti­ë­le part­ner werd in eer­ste in­stan­tie in het bui­ten­land ge­von­den, maar toen kwam de Lim­burg­se groep A&M In­vest op de prop­pen. “Het klik­te met­een”, zegt top­man Guelinckx. A&M In­vest neemt in eer­ste in­stan­tie een min­der­heids­par­ti­ci­pa­tie van 49 pro­cent in het ka­pi­taal van Cen­trau­to, maar het is wel de be­doe­ling om bin­nen de drie jaar het vol­le­di­ge pak­ket aan­de­len over te ne­men. Al die tijd blij­ven de zaak­voer­ders aan boord.

Ter­wijl wij tot nu toe voor­al groei­den in de breed­te, is Cen­trau­to ook in de diep­te ge­groeid, waar­bij de fo­cus meer ligt op nieu­we con­cep­ten zo­als deel­au­to’s

Pe­ter GUELINCKX

A&M In­vest

“A&M In­vest is als BMW-dea­ler nog een rookie, dus het leek ons zin­vol nog een tijd­je te wach­ten op een meer­der­heids­par­ti­ci­pa­tie te ne­men.”

De nieu­we groep wordt met­een

FO­TO HBVL

Van links naar rechts: Phi­lip­pe Van der Brempt, Tom Lam­bert, Pe­ter Guelinckx en Alex Geurts.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.