“Schil­de­ren met licht”

Genks be­drijf wint pres­ti­gi­eu­ze in­ter­na­ti­o­na­le pret­park-award

Het Belang van Limburg - - Nieuws - Mark VAN LUYK

GENK - Het Genk­se be­drijf Pain­ting with Light heeft een van de meest pres­ti­gi­eu­ze prij­zen uit de pret­parkwe­reld ge­won­nen voor een Pool­se at­trac­tie. Het be­drijf kreeg een award voor ‘Out­stan­ding Achie­ve­ment’ in de ca­te­go­rie ‘At­trac­ties met een be­perkt bud­get’ van de in­ter­na­ti­o­na­le ver­e­ni­ging van pret­par­ken TEA in het Ame­ri­kaan­se Or­lan­do voor de licht­aan­pak van die at­trac­tie.

Pain­ting With Light is het be­drijf dat Luc Peumans 20 jaar ge­le­den op­richt­te om van zijn pas­sie zijn be­roep te ma­ken. Als jon­ge ke­rel was hij al voort­du­rend in de weer met licht­shows van na­ti­o­na­le en in­ter­na­ti­o­na­le ar­ties­ten. Hij richt­te een ei­gen be­drijf­je op waar nu al een 20-tal mul­ti­me­dia­spe­ci­a­lis­ten en licht­kun­ste­naars in de weer zijn voor te­le­vi­sie­shows, con­cer­ten en pret­par­ken. De TEA (The­med En­ter­tain­ment As­so­ci­a­ti­on) be­loont ie­der jaar de bes­te at­trac­ties van de we­reld. Op 13 april wor­den de awards uit­ge­reikt in het Dis­ney­land Ho­tel in Ana­heimCa­li­for­nië. Het gaat om de ‘Os­cars’ van de pret­parkin­du­strie.

Het Genk­se be­drijf valt mee in de prij­zen voor The Ba­zy­lis­zek Ri­de in het pret­park Le­gen­dia in de Pool­se stad Chor­zów. Het gaat om een dark ri­de, een fa­mi­lie­at­trac­tie in het don­ker, waar­bij de be­zoe­kers in een kar­re­tje on­der meer een draak be­strij­den in een be­ken­de Pool­se le­gen­de. Ze doen dat met een spe­ci­aal pi­stool dat la­ser­stra­len schiet. De he­le at­trac­tie speelt zich af in een prach­tig de­cor met licht­ef­fec­ten. De fir­ma Jo­ra Vi­si­on stond in voor het de­cor en de the­ma’s en het be­drijf ETF maak­te de wa­gen­tjes. Pain­ting With Light heeft de he­le licht­show ont­wor­pen.

Te­le­vi­sie­shows

“Als be­zoe­ker pas­seer je een aan­tal scè­nes die we heb­ben moe­ten uit­lich­ten op een the­a­tra­le ma­nier”, zegt Luc Peumans. “Daar­voor was een heel licht­plan no­dig en moesten we uit­dok­te­ren wan­neer welk licht moest ge­ac­ti­veerd wor­den. Daar komt best wel wat bij kij­ken. Daar­om heet on­ze fir­ma ook ‘Pain­ting With Light’. On­ze men­sen schil­de­ren echt met licht. Ze cre­ë­ren sfeer en be­le­ving met licht.” ‘Pain­ting With Light’ heeft op 20 jaar tijd al een mooie port­fo­lio. “We doen bv. ook het licht bij de the­a­ter­show ‘40-45’ en we doen de be­lich­ting van tal van te­le­vi­sie­shows en con­cer­ten. De­ze prijs is een mooie op­ste­ker want we wil­len echt ver­der groei­en in die pret­parkwe­reld. We zijn nu be­zig met het licht­ont­werp van at­trac­ties in Plop­sa­land De Pan­ne en Wa­li­bi. Bij de start van een nieu­we at­trac­tie zit­ten on­ze men­sen sa­men met de art di­rec­tor van het pret­park. Die ont­werpt het de­cor en op ba­sis van zijn plan­nen gaan wij schet­sen ma­ken. Na­dien ma­ken we 3D-mo­del­len op de com­pu­ter. Voor die Pool­se at­trac­tie heb­ben we zelfs het he­le pro­ject eerst in vir­tu­al re­a­li­ty kun­nen voor­be­rei­den. Met een com­pu­ter­mo­del kun­nen we zo het he­le de­cor van de at­trac­tie al be­kij­ken en de bes­te licht­show uit­dok­te­ren.”

On­ze men­sen schil­de­ren echt met licht. Ze cre­ë­ren sfeer en be­le­ving met licht Luc PEUMANS, zaak­voer­der

Pain­ting With Light

FO­TO HBVL

Pain­ting With Light kreeg een in­ter­na­ti­o­na­le award voor de licht­show die het be­drijf ont­wierp voor de­ze at­trac­tie in het Pool­se pret­park Le­gen­dia.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.