DE BIJZAAK

Het Belang van Limburg - - Nieuws Economie -

*** Voi­la, u kent ze nu al­le drie, de lau­re­a­ten voor de ti­tel ‘Lim­burg­se On­der­ne­mer van het Jaar’. Dins­dag we­ten we ein­de­lijk wie de ti­tel een jaar lang zal mo­gen voe­ren. Geef toe, we heb­ben een scho­ne vangst dit jaar. De fuik die wij heb­ben ge­span­nen, le­vert uit­ein­de­lijk drie dik­ke vis­sen op. We heb­ben als eer­ste sleu­ven­trek­ker Paul Kerk­hofs van APK uit Over­pelt. Als die wint, moe­ten we nog snel de Noord-Zuid aan­leg­gen. Want we wil­len niet ris­ke­ren dat de win­naar, zo­als vo­rig jaar, niet tij­dig aan­we­zig kan zijn in de ambts­wo­ning van de gou­ver­neur, dins­dag­avond. Niet dat er bak­ken sneeuw wor­den voor­speld, maar u ver­plaat­sen van­uit Noord-Lim­burg rich­ting Hasselt is te­gen­woor­dig even moei­lijk als de N-VA uit de re­ge­ring ke­ge­len. Daar­naast heb­ben we Bob Ver­beeck van Go­la­zo uit Be­rin­gen, de eni­ge mens die geld weet te ver­die­nen door an­de­ren te doen af­zien. Bob, voor al­le ze­ker­heid, trek nu uw loop­sloe­fen aan en be­gin al maar te lo­pen rich­ting Hasselt. Dan zijn we ze­ker dat u op tijd bij de gou­ver­neur bent. Der­de kan­di­daat is brik­ken­bak­ker Je­anPier­re

Wuytack – Pir­re voor de vrien­den – van Groep Van­ders­an­den uit Klei­ne Spou­wen. Pir­re komt dins­dag via Gro­te Spou­wen en Kots­ho­ven naar Hasselt af­ge­zakt, met tus­sen­stop in Kut­tek­oven. Want daar moet hij nog rap een pal­let ste­nen af­le­ve­ren. *** Bij LRM heb­ben ze vrij­dag­avond een feest­je ge­or­ga­ni­seerd. Feest om­dat Na­po­le­on Bo­na­bij­nens ver­trekt. Daar­voor heb­ben ze al­les uit de kast ge­haald: een fa­ke news-uit­zen­ding van TVLim­burg, de gou­ver­neur over­tuigd om Bo­na­bij­nens een me­dail­le rond zijn nek te han­gen, Ar­mand Schreurs vet be­taald om zijn pop­pen bo­ven te ha­len, een hoop no­ta­be­len ge­smeekt om als­tu­blieft aan­we­zig te zijn, Hu­go Leroi de arm om­ge­wron­gen om een speech te ge­ven en de bes­te cham­pag­ne la­ten aan­ruk­ken als weg­be­rei­der voor een heu­se dans­par­tij la­ter op de avond in de Cor­da­bar. Bo­na­bij­nens is tot een van de laat­ste ge­no­dig­den op zijn af­scheids­feest blij­ven han­gen, zo heb­ben wij uit goe­de bron ver­no­men. En diep in de nacht – het klaart al op bo­ven Kots­ho­ven – wan­neer Bo­na­bij­nens ein­de­lijk de deur­kruk vast­neemt om de deur van LRM voor­goed ach­ter zich dicht te trek­ken, spreekt hij de ge­vleu­gel­de woor­den: “Ik ben niet echt weg!” Gla­zen val­len op de grond, ge­zich­ten ver­ble­ken, de mu­ziek valt stil! Je kunt een speld ho­ren val­len. “Grap­je!” en weg is Bo­na­bij­nens, la­chend de nacht in! ***

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.