KRC Genk liet 15-ja­ri­ge Fin al mee­spe­len in vriend­schap­pe­lij­ke wed­strijd en dat mocht niet

Het Belang van Limburg - - Sport -

KRC Genk dreigt in de pro­ble­men te ko­men met de komst van de 15-ja­ri­ge Fin Ma­ri­us Könk­kö­lä. Die te­ken­de dins­dag zijn eer­ste con­tract en zal pas in ja­nu­a­ri 2020 ver­hui­zen naar Lim­burg om de FIFA-re­gle­men­ten na te le­ven. Pro­bleem is dat Könk­kö­la niet al­leen al mee­train­de bij de Genk­se jeugd, maar er ook een aan­tal oe­fen­mat­chen af­werk­te en mee­speel­de in de Ke­vin De Bruy­ne Cup, een jeugd­tor­nooi voor -16-ja­ri­gen. Daar­van zijn fo­to’s te­rug te vin­den op de In­st­agram-ac­count van Könk­kö­lä. De KBVB laat er geen twij­fel over be­staan: “Een min­der­ja­ri­ge bui­ten­land­se spe­ler, die nog niet ge­re­gi­streerd is voor een Bel­gi­sche club, is niet speel­ge­rech­tigd voor deel­na­me, noch aan of­fi­ci­ë­le wed­strij­den, noch aan vriend­schap­pe­lij­ke wed­strij­den - en dus ook tor­nooi­en - voor welk elf­tal ook van de des­be­tref­fen­de Bel­gi­sche club.” FIFA heeft de af­ge­lo­pen ja­ren streng op­ge­tre­den te­gen dit soort in­breu­ken, om kin­der­han­del te­gen te gaan. Clubs kun­nen be­straft wor­den met boe­tes of trans­fer­ver­bo­den. Bij KRC Genk ont­ken­nen ze dat er een pro­bleem is: “Ma­ri­us zal van­af 1 ja­nu­a­ri 2020 als prof­spe­ler in dienst ko­men. Hij wordt in ok­to­ber 2019 16 jaar, dus zijn over­gang naar Genk in 2020 is vol­le­dig vol­gens de re­gels van FIFA en KBVB. Zo­als wel va­ker ge­beurt met jon­ge ta­lent­vol­le spe­lers, heb­ben we Ma­ri­us uit­ge­no­digd voor een ken­nis­ma­king met de club en haar trai­nings­fa­ci­li­tei­ten. Dat ge­beur­de in over­leg met zijn hui­di­ge club Hels­in­ki. Ma­ri­us heeft via en­ke­le trai­nin­gen mo­gen er­va­ren hoe de club om­gaat met jeugd­spe­lers. In die kor­te en een­ma­li­ge pe­ri­o­de, heeft Ma­ri­us geen of­fi­ci­ë­le wed­strijd ge­speeld als for­meel lid van on­ze club.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.