“Als ik dit ni­veau aan­houd, mag ik fi­nan­ci­eel een stap voor­uit clai­men”

Het Belang van Limburg - - Sport - Gun­ter SCHOOFS

Po­wer Ran­ger, Ro­ma­ni­zer of kracht­pat­ser,... Roman Bezus sta­pelt de koos­naam­pjes te­gen­woor­dig op bij de STVV-fans. Lo­gisch, de Oe­kra­ï­ner draagt het elf­tal, nie­mand in de Bel­gi­sche com­pe­ti­tie kan op pu­re kracht een man voor­bij zo­als hij. “Zo’n ster­ke beer ben ik nu ook weer niet. Ik heb ge­woon le­ren voet­bal­len op de­ze ma­nier. Al zit het toch een

Met zijn 1m85 en 82kg is Roman Bezus ze­ker geen spier­bun­del à la Zlatan Ibra­hi­mo­vic of Ma­rio Ba­lo­tel­li, maar toch: als je zijn li­chaams­bouw on­der de loep neemt, ogen ar­men en schou­ders best pe­zig. Om het ele­ment ‘kracht’ uit te stra­len, stel­len we de Oe­kra­ï­ner voor om va­nop het Dus­art­plein in Hasselt naar de speel­koer van de sport­school te wan­de­len, recht te­gen­over zijn ap­par­te­ment en Win­ter­land. “Moet ik boks­hand­schoe­nen aan­trek­ken voor de fo­to? Cool!”, lacht de mid­den­vel­der. “In Oe­kra­ï­ne heb­ben we meer­de­re goeie bok­sers. Lo­mat­sjen­ko is ge­wel­dig. Usyk is ook een top­per. Ik hou wel van die sport. Al gaat mijn lief­de naast het voet­bal uit naar bas­ket­bal. Ik reis­de ooit naar Mi­a­mi voor een wed­strijd. Fan­tas­tisch.”

Hoe is het in­tus­sen met je kroost in Hasselt ge­steld, Roman? Op 29 ok­to­ber werd je va­der van een der­de zoon.

“Het valt goed mee met de nacht­rust. Lu­ca doet het niet slecht. Mijn vrouw en ik sla­pen wel vaak apart. (lacht) Euhm, ook weer niet al­tijd. Mo­men­teel zijn we voor­al aan het be­kij­ken wat we met Ky­ryll doen. Hij is 5,5 jaar en ging nog niet naar school. Bin­nen­kort is hij school­plich­tig, dus moe­ten we iets ondernemen. Liefst van al zou ik hem naar een in­ter­na­ti­o­na­le school stu­ren.”

Veel zal er van­af han­gen waar pa­pa voet­balt na de mer­ca­to.

“Klopt. En dus kan ja­nu­a­ri best span­nend wor­den voor ons ge­zin. Als ik in Sint-Trui­den blijf voet­bal­len, is de in­ter­na­ti­o­na­le school in Maas­tricht mis­schien een op­tie. Po­zue­lo lost het ook op met die school.”

Hoe fel ben jij be­zig met een trans­fer? Je werd al aan ver­schil­len­de clubs gel­inkt. An­der­lecht, Standard, teams in Ne­der­land.

“Ik werk sinds sep­tem­ber met Pa­trick De Kos­ter, de ma­na­ger van Ke­vin De Bruy­ne. Ik heb hem ex­pli­ciet ge­vraagd mij en­kel te con­tac­te­ren als er con­cre­te din­gen zijn. Ik heb nog niks ge­hoord, ik zweer het. Ik heb al­leen ge­le­zen wat jij schrijft.”

In sep­tem­ber, net voor je met De Kos­ter in zee ging, sprak je zelf nog met STVV.

“Maar het voor­stel was toen niet oké. Ik wil­de er niet lan­ger mee in mijn hoofd zit­ten en dus liet ik al­les over aan De Kos­ter en zijn men­sen.”

Je hebt nog een con­tract tot eind dit sei­zoen. STVV kan nog een op­tie lich­ten waar­door je nog een ex­tra jaar Ka­na­rie bent.

“Klopt.” beet­je in de ge­nen. Mijn pa is ook geen slap­ja­nus”, lacht de num­mer tien van de Ka­na­ries, die kan re­ke­nen op in­te­res­se van tal van clubs in bin­nen- en bui­ten­land. “Ik maak er geen ge­heim van, ik wil graag weer in­ter­na­ti­o­nal wor­den.”

Maar naar ver­luidt is dat een du­re op­tie?

“Ik zit nu niet in de top vijf van de groot­ver­die­ners bij STVV. Mis­schien zelfs niet in de top tien. Als die op­tie ge­licht wordt, ga ik in­der­daad meer ver­die­nen. Maar ook geen stuk­ken van men­sen. Ik denk wel dat ik een fi­nan­ci­ë­le stap voor­uit mag clai­men als ik dit ni­veau aan­houd. Ik ben trou­wens 28 jaar, hé.”

Dus ver­kies je al­licht een trans­fer naar een gro­te­re club dan STVV?

“Ik droom­de er als kind van om ooit voor Ro­ma in Ita­lië - ik was al­tijd fan van Tot­ti - te spe­len of naar Span­je te ver­hui­zen. Ik maak er geen ge­heim van dat ik graag weer in­ter­na­ti­o­nal wil wor­den. Ach, al­le op­ties blij­ven open. Ik blijf rus­tig. En STVV be­slist veel, want het heeft me nog on­der con­tract én er is die clau­su­le.”

Op­nieuw over je kin­de­ren. Ky­ryll voet­balt zelf goed. Bij Hasselt speelt hij. Is hij je trouw­ste sup­por­ter?

“Toch wel. Mijn vrouw komt maar af en toe, dus meest­al kijkt hij op te­le­vi­sie. Hij juicht zich te plet­ter als ik scoor. Mat­vii, die 3 wordt, heeft het nog niet goed door. (lacht)Als de her­ha­ling ge­toond wordt, denkt hij dat pa­pa nog eens raak ge­trof­fen heeft.”

On­langs was ook je va­der op Stay­en.

“En op Ant­werp! Hij zag me daar sco­ren en zag een week eer­der ook mijn go­al te­gen An­der­lecht.(scha­tert)Hij meld­de de STVV-top dat ze hém een con­tract zou­den moe­ten aan­bie­den als ge­luks­bren­ger. ”

Ie­der­een voor­spel­de het. Bezus is een tik­ken­de tijd­bom die een keer moest ont­plof­fen voor STVV. On­der Brys lijkt de bom in­der­daad he­le­maal te ex­plo­de­ren.

“Marc is een goeie én slim­me trai­ner. Hij steekt ener­gie in me. We spre­ken niet al­leen over ons werk bij STVV, ook over de din­gen des le­vens. Ik ging al eens met hem eten in Antwerpen. Hij wéét dat ik emo­ti­o­neel ben en speelt daar ge­past op in. Bij hem heb ik al­tijd het ge­voel dat ik mijn ge­dach­ten kwijt kan. En ik spéél al­tijd bij hem, hé. Dat was bij vo­ri­ge coa­ches niet het ge­val.”

Na het be­ker­du­el te­gen Man­del Uni­ted was je erg slecht ge­zind. Waar­om?

“Ik kon die laat­ste pass niet ge­ven. Ook de men­ta­li­teit van de ploeg was niet oké. En er wa­ren nog een aan­tal din­gen waar­aan ik me er­ger­de. Maar die zeg ik be­ter niet. Ach, het is al­weer over, hoor. Zo­als ge­zegd, ik ben heel emo­ti­o­neel. Na een ne­der­laag kan ik drie da­gen on­aan­spreek­baar zijn. Mijn vrouw moet me dan op­mon­te­ren. We gaan dan shop­pen. Of­wel ga ik met Ky­ryll een bal­le­tje trap­pen op de vel­den van Runkst, dat helpt ook.”

Wie is je be­lang­rijk­ste ploeg­maat bij STVV?

“(snel) Die speelt niet!”

Ah?

“De Pet­ter! Als je vraagt: wie is STVV? Dan ant­woord ik: De Pet­ter! Een man met ka­rak­ter, po­wer. Ik voel me heel com­for­ta­bel als ik hem in mijn rug heb.”

Wat ver­wacht je van de match te­gen Standard?

“Ik ver­wacht een moei­lij­ke avond. Ie­der­een denkt dat we hen wel zul­len klop­pen. Maar zo sim­pel is dat niet. An­de­re teams ken­nen ons in­tus­sen en be­den­ken een plan om ons lam te leg­gen. Het zal be­ter moe­ten dan te­gen … hoe he­ten ze ook al­weer? Man­del Uni­ted?”

FO­TO KAREL HEMERIJCKX

Als het aan Roman Bezus ligt, mept hij ook de Rouches te­gen het can­vas. “Dan moet het wel be­ter dan te­gen Man­del”, al­dus de Oe­kra­ï­ner.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.