PHI­LIP­PE CLEMENT

Hoe KRC Genk in net geen jaar tijd een me­ta­mor­fo­se on­der­ging on­der

Het Belang van Limburg - - Sport - Mar­nik GEUKENS

23 de­cem­ber 2017. In de Lu­mi­nus Arena de­bu­teert ex-spe­ler Phi­lip­pe Clement als nieu­we trai­ner van KRC Genk. Ra­cing ver­liest - nog maar eens - met 2-3 te­gen KV Kort­rijk en zakt naar de tien­de plaats op 26 (!) pun­ten van lei­der Club Brug­ge en vijf pun­ten van num­mer zes STVV. 8 de­cem­ber 2018. Net geen jaar la­ter, op­nieuw KRC Genk-KV Kort­rijk. Het wordt al wed­strijd 56 on­der coach Clement. Van de 55 vo­ri­ge won hij er maar liefst 33, speel­de hij er 13 ge­lijk en werd am­per 9 keer ver­lo­ren. Geen en­ke­le Bel­gi­sche ploeg deed be­ter in 2018, lei­der KRC Genk staat ook op kop in zijn EL-groep én zit in de kwart­fi­na­les van de be­ker. De me­ta­mor­fo­se door de ogen van vijf in­si­ders.

Pier­re De­nier (team­ma­na­ger)

“Do­de mus­sen heb­ben

weer spel­vreug­de”

Team­ma­na­ger Pier­re De­nier (fo­to) heeft van dicht­bij er­va­ren hoe de sfeer in de kleed­ka­mer on­der de nieu­we om­sloeg coach.

“Ik had nooit ver­wacht dat ie­mand zo snel voor de om­me­keer zou kun­nen zor­gen. Het wa­ren do­de mus­sen in de kleed­ka­mer, spe­lers slen­ter­den naar het trai­nings­veld. Phi­lip­pe Clement kreeg weer le­ven in de brou­we­rij, ik zie weer spel- en ar­beids­vreug­de. De kwa­li­teit was er al, de­ze staf puurt er het maxi­ma­le uit.”

“Dat vind ik best straf voor ie­mand, die per slot van re­ke­ning nog maar an­der­half jaar hoofd­coach is. Je ziet dat Phi­lip­pe zijn ogen en oren als spe­ler al­tijd wijd open heeft ge­had, hij heeft veel op­ge­sto­ken van gro­te trai­ners als Anthue­nis, Sol­lied en Preud’hom­me. Niet al­leen tac­tisch, ook de ma­nier waar­op hij de sterk­hou­ders ach­ter zich ge­kre­gen heeft, die op hun beurt de rest meet­rok­ken, was op­val­lend. Net zo­als de wij­ze waar­op hij de groep leert om ont­goo­che­lin­gen te ver­wer­ken. Straf­fe kost.”

Jo­seph Ai­doo (spe­ler) “We ma­ken ple­zier en hel­pen me­kaar”

Ver­de­di­ger Jo­seph Ai­doo (fo­to) be­ves­tigt dat de sfeer in de kleed­ka­mer is om­ge­sla­gen Phi­lip­pe Clement. “On­ze coach hielp ons om naar me­kaar toe te groei­en. Niet dat er ru­zie was voor­dien. Maar nu ma­ken we meer ple­zier en we hel­pen voor­al me­kaar. Ook op het veld. Waar voor­dien ie­der­een meer op zijn wed­strijd ge­fo­cust was, ra­pen we nu el­kaars ste­ken op. We pep­pen me­kaar op, nie­mand valt langs de boot. Op trai­ning kan je on­mo­ge­lijk voor­spel­len wie de wed­strijd van de ba­sis­elf te­gen de bank­zit­ters zal win­nen.”

“De coach maakt op moei­lij­ke mo­men­ten ook even tijd voor je. Dan spreekt hij je moed in, over­tuigt hij je om in je kwa­li­tei­ten te ge­lo­ven. Zo ben ik­zelf ook ster­ker uit een moei­lij­ke pe­ri­o­de kun­nen ko­men.”

on­der

Stephan Poel­mans (com­mer­ci­eel di­rec­teur) “Ie­der­een as­so­ci­eert

zich graag met winnaars”

Maar plukt de club ook fi­nan­ci­eel de vruch­ten van een boe­ren­jaar? Com­mer­ci­eel di­rec­teur Stephan Poel­mans (fo­to) ziet in elk ge­val dat KRC Genk recht­veert.

“We trek­ken weer meer toe­schou­wers, voor­al de dag­ver­koop loopt op­mer­ke­lijk be­ter, nu we op kop staan. In de abon­ne­men­ten­ver­koop is de groei klei­ner. We zit­ten nu op 15.600, dat zijn er zo’n 250 meer dan vo­rig sei­zoen. We ho­pen daar bin­nen­kort nog te stij­gen, 170.000 Lim­burg­se ge­zin­nen kre­gen een mai­ling in hun bus met een abon­ne­ments­ac­tie voor de laat­ste tien thuis­mat-

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.